КОМПОСТИРАЊЕ

Програмата „Компостирање“ се состои од 200 часа, од кои 105 часа се теоретски дел, a 95 часа се практична настава. Периодот на реализација на програмата е 3 (три) месеци. Целта на оваа програма е кандидатот да стекне компетенции за компостирање на органски отпад. По реализација на програмата  кандидатот може да се вработи во комунални и […]

СУШЕЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

Програмата „Сушење на овошје и зеленчук“ се состои од 225 часа, од кои 125 часа се теоретски дел, a 100 часа се практична настава . Периодот на реализација на програмата е 3 (три) месеци. Целта на оваа програма е кандидатот да стекне компетенции за сушење на овошје и зеленчук. По реализација на програмата  кандидатот може […]

Фризер

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за фризер. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за фризер. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се оспособи самостојно да подготвува, организира и извршува работни задачи; рационално користи […]

ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во декоративниот маникир и педикир, како и правилно користење на средства за работа, опремата, препарати и инвентар. Учесникот ќе се стекне со компетенции за правилно примена на правилата и прописите за заштита и безбедност при работа како и […]

ШМИНКЕР

Програмата овозможува обука на учесниците преку теоретска обука и практична работа да  се стекнат со знаења, вештини и компетенции кои ќеимпомогнат по завршување на  обуката самостојно да ги извршуваат работни задачи во козметички салон: применуват санитарно технички норми за работа во дејноста лични услуги, применуват хигиенски услови за работа, техничка опременост и организација на работниот […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опремата, препарати и инвентар.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување […]

Ш М И Н К Е Р

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за шминкер во козметичките и други салони. Програмата ги опфаќа сите работни задачи и техники на шминкање. Оваа програмата овозможува работно оспособување за Шминкер и опфаќа стручно теоретски содржини и практичната обука. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи […]

ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники водекоративниот маникир и педикир, како и правилно користење насредства за работа, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за декоративен маникир и педикир. […]

Maсер во козметички салон

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во масажата, како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати, матерјали и инвентар.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за масер во […]

Фризер за жени и мажи

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции зазанимањето Фризер и да се оспособи за самостијна работа во фризерски салон.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука која се изведува во простор соодветен на барањата на стандардите за простор и опрема и води до стекнување […]

Изработувач и монтажер на градежна столарија

Целта на програмата е да се оспособат лица не помлади од 17 години да изработуваат, монтираат и сервисираат градежна столарија. Програмата ќе се реализира во просториите на Работнички универзитет „Јоска Свештарот“ Струмица, а практичната обука ќе се реализира во столарски работилници кои произведуваат градежна столарија од дрво, ПВЦ и алуминиум, со претходно склучен договор за […]

Готвач во угостителски објекти

Програмата содржи вкупно 200 часа од кои 60 теорија 127 пракса и 13 часа проверка на стекнатите знаења. Теоријата и писмените провиерки на знаења ќе се реализираат во РУ „Јоска Свештарот“ Струмица, додека практичниот дел ќе се спроведува во угостителски објекти, со кои РУ склучува договор за соработка. (Хотел „Илинден“, Ресторан „Ловен Дом“ и Гостилница […]

Англиски јазик А1.1

А1/1 ниво е прв дел од А1 елеметарното ниво (подготвително ниво) со кое се започнува изучувањето на англискиот јазик. Програмата по која се изучува ова ниво во ЦСЈ Лингва НОВА е New English File – elementary (Oxford  University press). Наставата за А1/1 ниво за средношколци и возрасни се изведува на три начини: стандардно, интензивно или […]

РАКУВАЧ СО багер, утоварни машини и булдожер

Главна цел на Програмата е работно оспособување за Ракувач со багер, утоварни машини и булдожер..Со оваа програма учесникот стекнува знаења и се оспособува за ракување, управување и од ржување во исправна состојба на рударската механизација. По успешното завршување на Програмата учесникот ќе се оспособи да ја планира и организира работата со рударската механизација, рационално користи […]

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ОРГАНСКИ ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ

Програмата е изработена согласно со стандардите за земјоделско производство и е во согласност со принципите и правилата за спроведување и почитување на органското земјоделско производство. Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при работа во органското производство, правилната подготовка и примена на агротехнички мерки и […]

Монтер на гасоводна инсталација

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  инсталација на гасоводни системи, како и правилно користење на опремата и алатот при инсталација на истата. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Монтер на гасоводна инсталација“. […]

Фасадер

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при изработка на фасада, како и правилно користење на опремата и алатот за изработка на истата. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука да им овозможи на учесниците да  се стекнат со сертификат „Фасадер“. […]

Фризер за жени и мажи

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники на фризерството, како и правилно користење на фризерскиот алат, опремата, препарати и инвентар.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за фризер за жени и мажи. […]

Гипсер-монтер

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при изработка на плафони, ѕидови, сводови, декорации и сл. од гипскартонски плочи како и правилно користење на опремата и алатот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обукa да им овозможи на […]

Масер во козметички салон

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во масажата, како и правилно користење на средства за работа, уреди, опремата, препарати, матерјали и инвентар.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за масер во […]

Ѕидар

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  ѕидањето како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Ѕидар“. Времетраењето на програмата е 220 часа од […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опремата, препарати и инвентар.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување […]

Ракувач со багери,утоварни машини,булдожер

Главна цел на програмата е работно оспособување за Ракувач со рударска механизација (багер,утоварни машини,булдожер,дампер,лажичар).Со оваа програма учесникот се оспособува за ракување,управување и одржување во исправна состојба на машините.По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да ја планира и организира работата со механизацијата според инструкциите на претпоставениот,рационално користи машини,уреди,подготвува и проверува исправност на алати, […]