Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за чистење и испитување на сите видови оџачки и вентилациони канали во објектите за индивидуално и колективно домување и надворешни делови поврзани со нив и на ложишта на цврсто и течно гориво и приклучни цевки, да применува основни техники при работа како и […]

Ракувач со ЦНЦ машина

Главна цел на програмата „Ракувач со CNC машина“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови на СNС машини, безбедно и правилно користење на опремата при изработката на различните делови, склпови и потсклопови,  почитување на безбедноста и користење на зачтитна опрема при работа со СNС машини. […]

ПЛЕТАЧ НА РАЧНО ПЛЕТЕНИ ПРОИЗВОДИ

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Плетач на рачно плетени производи, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, изведува различни техники на рачно плетење со една игла, со две игли и јазли со раце – макраме, подготвува материјал, комуницира […]

Готвач во угостителски објекти

Главна цел : Целите на програмата се канидатите да стекнат знаења и вeштини од областа на кулинарството: запознавање со опремата на кујната, нејзиното одржување и намена, одржување лична хигиена на кујната и начини и методи на дезинфекција, препознавање на најчестите видови месо користени во угостителските објекти во Македонија, нивна класификација, подготовка и примена во готварството, […]

ПОМОШНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНА ГРИЖА

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за занимањето Помошник за здравствена грижа, со кои ќе може да: користи одредени методи и техники за асистирање при физиолошка потреба на болен, спроведува лична хигиена и природна исхрана на болниот, подготвува, асистира при активна и пасивна исхрана, подготвува материјал за […]

Организатор на настани

Главна цел на програмата „ОРГАНИЗАТОР НА НАСТАНИ“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за планирање, организација и реализација на свечени, обредно-ритуални, културно-забавни, корпоративни и останати настанати, координација на тимот, примена на мерки за заштита при работа и заштита на животната средина, почитување и примена на законски прописи, кодекс на однесување, работна етика, различни […]

Негувател/ка на лица со попреченост

Програмата за „Негувател/ка на лица со попречености” има за цел да ги оспособи учесниците за етичките норми и методи за комуникација со лица со попреченост, со примена на вештини за базична нега. Во рамките на оваа програма учесникот ќе има можност да се стекне со знаења, вештини и компетенции за да овозможи да дава помош […]

Архивар

  Главна цел на програмата „АРХИВАР“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за канцелариско и архивско работење применливи во различен тип на организации, самостојно извршување на работи и задачи во ракување со прием, прегледување, распоредување и заведување на документите/записите, нивно доставување во работа, административно-техничка обработка, испраќање, разведување, класифицирање и одлагање на решените документи/записи […]

МИГ МАГ Заварувач

  Главна цел на програмата „МИГ МАГ Заварувач“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Mиг (метал инертен гас) – Mаг (метал активен гас) Заварувач. Учесникот во програмата ќе стекне вештини и знаења, односно ќе биде способен за: планирање […]

Заварувач – рачно, електролачно и пламенско заварување

  Главна цел на програмата „Заварувач – рачно електролачно и пламенско заварување“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување). Учесникот во програмата ќе стекне вештини и знаења, односно ќе биде способен за: планирање […]

Дизајнер на облека во 3D – основно ниво

Цел на спроведување на програмата Дизајнер на облека во 3Д – прво ниво е стекнување на знаење за користење на дигитални технологии за развој на моден производ. Глобална тенденција во развој на текстилната индустрија е воведување на дигитални технологии како решение за унапредување на работењето. Текстилниот сектор е еден од носечките сектори кој обезбедува девизни […]

ПЕДИКИР И МАНИКИР

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето педикир и маникир, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, комуницира со клиенти и со деловни партнери, работи во тим за изведување на различни техники на педикир- маникир, обликува нокти на раце и […]

ПАРАМЕДИК – ДАВАТЕЛ НА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за занимањето Парамедик – Давател на итна медицинска помош, со кои ќе може да се зачува животот на повреденото лице преку отстранување на причината која може да доведе до смрт (престанок на дишењето, престанок на работата на срцето, крварење, состојба на […]

ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ

Главна цел на програмата е учесникот да се стекнесо знаења, вештини и компетенции за занимањето Фризер за жени, со кои ќе може самостојно да ја планира и организира работата и работните задачи, комуницира со клиенти и со деловни партнери, работи во тим за изведување на различни техники на нега и одржување на коса за жени, […]

Негувател на стари лица

Главна цел на програмата „Негувател на стари лица“ е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за стручно давање на услуги за грижа и поддршка на стари и немоќни лица со различна здравствена состојба воз дравствени и социјални установи за стари лица или слични форми на социјална заштита каде овие лица престојуваат. Учесникот во програмата […]

Фризер за жени

Главната цел на програмата „Фризерза жени“  е насочена кон вработување во  фризерски салони и директно самовработување, преку  стекнување на стручно оспособување во областа на фризерството. Преку теоретска и практична настава учесниците ке се здобијат со знаења и вештини од областа на фризерството. Сите учесници ќе стекнaт основни  познавања за занимањето  фризер и  ќе се оспособат […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на услуги од социјален аспект во институции или домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Програмата е организирана во пет модули кои му овозможуваат […]

Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица

Програмата опфаќа стекнување знаења, вештини и компетенции за планирање и испорачување на социо-здравствени услуги во делокругот на палијативна нега , Оваа програма е со времетраење од 250 часа од кои 90 часа стручно теоретски содржини кои се во функција на практичната обука која е со времетраење од 160 часа. Програмата за практична обука се изведува […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво

Главна цел на програмата „Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво“е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за градежно-техничките карактеристики на оџачките канали како конструктивен дел од објектот за домување, законски прописи и стандарди кои ја уредуваат областа на оџачарските работи, превентивната проверка на исправноста на оџачките канали, сезонски преку […]

Мајстор за поправки и сервис во станбен и деловен објект – хаусмајстор

Главна  цел  на програмата   е  кандидатот да се обучи за поправки (сервис) кај апарати:  бојлери, електрични греалки, акумулациони печки, шпорети, осветлување и електрична инсталација во домот. Од браварските сервиси, кандидатот ќе се обучи за поправки на брави, ментешиња и услуги со рачно-електролачно заварување. Самата програма е изработена според најчестите барања за поправки (сервис) од граѓаните […]

МАСЕР ЗА КОЗМЕТИЧКА МАСАЖА

Примарната цел на програмата „Масер за козметичка масажа“е насочена кон професионално оспособување во областа  масажа на тело. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата и инвентарот. Да научи да применува различни масерски постапки. Ќе се применува стручна терминологија […]

ШМИНКЕР

Примарната цел на програмата „Шминкер“ е насочена кон професионално оспособуваака прикаѓаниње на учесникот. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава во Фризерско-козметички салон, како и во предавални, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата и инвентарот. Ќе се применува стручна терминологија и учесниците ќе бидат […]

Козметичар за маникир и педикир

  Примарната цел на програмата ‘Козметичар за маникир и педикир‘’  е насочена кон стручно оспособување на учесникот во областа на козметичките услуги за маникир и педикир на осново ниво. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата и инвентарот, […]

Службеник во сметководство

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Службеник во сметководство. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Службеник во сметководство“. Времетраењето на програмата е 250 часа од кои 75 часа теоретска обука, […]

Претприемништво

Програмата за претприемништво ќе опфати 50 часа. Главна цел на обуката е учесниците да ги разбираат основите и принципите на претприемништвото, да можат да спроведат истражување во врска со претприемничка идеја, да предложат ефективни насоки за делување на постоечки претприемнички бизниси, да дизајнираат конкурентен бизнис модел, да развијат маркетинг план, оперативен план, финансиски план , […]

Масер за лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за занимањето масер за лице и тело во салон за масажа. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука. Програмата е изготвена врз основа на стандард на занимање масер. Потребните знаења, вештини и компетенции за занимањето масер за […]

Ракувач на виљушкар

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација  на практична и теоретска обука води до стекнување на сертификат. (нема потреба два пати да стои) Планирано е тримесечно времетраење на програмата и тоа вкупно 205 часа […]

Монтажер и сервисер на соларни термални и фотонапонски системи

    Главна  цел  на  програмата   е  кандидатот се обучи за монтажа, но и за одржување на соларни системи кој истиот ги монтирал или некој друг. Самата програма е изработена според барањата на фирмите од овој сектор. Тие беа директно вклучени во нејзино креирање. Во програмате се опфатени и воздушните и хибридните колектори како новина […]

Обучувач на возрасни

Главна цел на програмата е по завршување на обуката учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции да подготви, води, евалуира обука и сесии. По завршувањето на програмата, учесникот ќе се стекне со сертификат за Обучувач на возрасни. Начин на реализација на програмата вклучува теоретски 40 часа, практични 45 часови и 5 часа за […]

ГРАДЕЖЕН РАБОТНИК – SИДАР

Целта на програмата е да се оспособат лица не помлади од 18 години за да можат да се вклучат во разни ѕидарски работи.  Теоретскиот дел на програмата ќе се реализира во опремена просторија, а практичната обука ќе се реализира на соодветни градежни парцели. Времетраењето на програмата во наставни часови изнесува 200 од кои 50 часа […]

Изработувач на градежна столарија

Целта на програмата е да се оспособат лица не помлади од 17 години да изработуваат, монтираат и сервисираат градежна столарија. Програмата ќе се реализира училници и предавални, а практичната обука ќе се реализира во столарски работилници кои произведуваат градежна столарија од дрво, ПВЦ и алуминиум, со претходно склучен договор за соработка. Период од еден месец […]

Готвач во угостителски објект

Програмата содржи вкупно 200 часа од кои 100 теорија (од кои 65 предавања, 20 проверка на знаења) и 115 пракса. Теоријата и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во Приватната  образовна  установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење ,,Ванчо Прќе“ Штип додека практичниот дел ќе се спроведува во угостителски објекти, со кои   установата […]

Угостител-послужувач

Програмата содржи вкупно 200 часа од  кои 48 теорија, 132 пракса и 20 часа проверка на стекнатите знаења. Теоријата и писмените проверки на знаење ќе се реализираат во Приватната образовна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење – Ванчо Прќе во Штип, а практичниот дел ќе се изведува во угостителски објекти со кои установата […]

Шминкер

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за занимањето шминкер. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука. Програмата е изготвена врз основа на стандард на занимање. Потребните знаења, вештини и компетенции за занимањето шминкер ќе се стекнат преку теоретски содржини кои ќе се реализираат […]

ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ

Програмата за работно оспособување – Фризер за жени им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да  го организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат различни типови на коса, да спроведуваат разновидни фризерски третмани за нега на косата со соодветни препарати, да советува клиент за избор на третман,  да […]

Маникир и педикир

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за занимањето маникир и педикир. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука. Програмата е изготвена врз основа на стандард на занимање.Потребните знаења, вештини и компетенции за занимањето ќе се стекнат преку теоретски содржини кои ќе се реализираат […]

Негувател/ка на лица со попреченост

Програмата за обука за оваа одговорна и многу хумана работа е со тримесечно времетраење, односно 250 часа т.е. 10 кредити, и опфаќа стручно теоретски содржини во времетраење од 75 часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак е со времетраење од 150 часа и се изведува во становите […]

Фризер- основно ниво

Главна цел на програмата за обука на „Фризер – основно ниво“ е стекнување на знаења, умеења, вештини и компетенции од фризерството и овозможува самостојно вработување во фризерски салон. Програмата структурно се состои од два дела и тоа:Теоретски дел и практичен дел. Програмата пред се е практично ориентирана преку практична обука и теоретска настава и истата […]

Маникир и педикир – основно ниво

Примарната цел на програмата ‘Маникир и педикир – основно ниво’  е насочена кон стручно оспособување на ученикот во областа на козметичките услуги за маникир и педикир на осново ниво. Со помош на програмата, преку теореска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата и инвентарот, […]

ЗАШТИТАР НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Заеднички модули (теорија+пракса): Принципи за заштита на растенијата (12 часа + 12 часа) = 24 часа Методи на интегрирана заштита на растенијата (18 часа + 6 часа) = 24 часа Здравје, безбедност и заштита при работа и заштита на     животна средина                                                                                                      (12 часа + 6 часа) = 18 часа Легислативa и Добра земјоделска пракса […]

Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво

Главна цел на програмата „Оџачар за објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво“е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за градежно-техничките карактеристики на оџачките канали како конструктивен дел од објектот за домување, законски прописи и стандарди кои ја уредуваат областа на оџачарските работи, превентивната проверка на исправноста на оџачките канали, сезонски преку […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на услуги од социјален аспект во институции или домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Програмата развива знаења и вештини за давање на помош […]

АРГОН ЗАВАРУВАЧ

Главна цел на програмата „АРГОН ЗАВАРУВАЧ“е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за постапката уреди и опрема за МИГ заварување, параметрите за МИГ заварување и техниката на работа, улогата на заштитниот гас, постапката уреди и опрема за ТИГ заварување, параметрите за ТИГ заварување и техниката на работа, примена на мерки за заштита при работа, […]

Шивач на текстилни материјали – основно ниво

Главна цел на програмата е учесниците да стекнат знаења, вештини и компетенции за процесот на шиење на текстилни  материјали на обична машина за шиење, на специјални машини за шиење, на автомати и ракување со машините. Стекнатите знaења, вештини и компетенции  ќе им помогнат на учесниците полесно вработување во конфекциските компании.   Програмата „ Шивач на […]

НАНЕСУВАЧ НА ЃУБРИВА ВО ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

Заеднички модули (теорија+пракса): 1. Агрохемија и исхрана на растенијата (6 часа + 4 часа) = 10 часа 2. Почва (6 часа + 4 часа) = 10 часа 3. Хранливи материи и вештачки ѓубрива (12 часа + 8 часа) = 20 часа 4. Органска матрија и органски ѓубрива (8 часа + 6 часа) = 14 часа […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на услуги од социјален аспект во институции или домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Програмата развива знаења и вештини за давање на помош […]

Ракувач на виљушкар

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот  да стекнезнаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализацијатаза практична и теоретска обука води до стекнување на сертификат насловен како „Сертификат за самостојно вршење на работи и работни задачи ракувач на виљушкар“. Планирано е тримесечно времетраење на […]

Негувател/ка на деца со пречки во развојот

Главна цел Програмата развива знаења и вештини кои ќе му овозможат на учесникот самостојно да се грижи за здравјето и безбедноста на дете со пречки во развојот до 14-годишна возраст. Организирана е во два дела теоретски и практичен  кои ќе овозможат  кандидатот да биде во состојба да : планира и изведува работни задачи комуницира со […]

Шминкер

Примарната цел на програмата „Шминкер“ е насочена кон професионално оспособување на учесникот во областа на козметичките услуги за шминкање и разубавување на професионално ниво. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава во нашиот Фризерско-козметичкиот салон, како и во нашите предавални, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот […]

Сточар

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при работа во сточарско производство, одгледување на животни за производство на млеко, месо и јајца, правилна евиденција на производството и правилно користење на машините, опремата и алатот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична […]

Изработувач на бели печива

Програмата содржи вкупно 200 часови од кои 76 теорија 65 предавања + 11 проверка на знаења), 124 пракса. Теоријата и писмените проверки ќе се реализираат во Приватната образовна  установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење ,,Ванчо Прќе“ Штип а практичниот дел во пекарска работилница, со која установата  склучува Договор за соработка. Програмата е намената […]

Монтер на гипскартонски елементи

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  изработка на плафони, ѕидови, сводови, декорации и сл. од гипскартонски плочи како и правилно користење на опремата и алатот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување […]

Готвач во угостителски објекти

Програмата содржи вкупно 200 часа од кои 44 теорија, 20 проверка на знаења) и 136 пракса. Теоријата и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во Приватната образовна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење ,,Ванчо Прќе“ Штип додека практичниот дел ќе се спроведува во угостителски објекти, со кои установата склучува договор за соработка. […]

ЅИДАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при изработка на одреден тип на ѕид, кровна конструкција како и правилно користење на опремата и алатот за изработка на истата. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат […]

Монтер и инсталатер на сончеви панели

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции кои ќе му овозможат оспособување за монтирање и инсталирање на соларни системи и колектори. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Монтер и инсталатер на сончеви панeли“. Времетраењето на програмата е 280 часа […]

Службеник во книговодство

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Службеник во книговодство. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Службеник во книговодство“. Времетраењето на програмата е 350 часа од кои 105 часа теоретска обука, […]

Пчелар

Програмата дава можност учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при подигање на пчеларник, работа во пчеларско производство, примена на стандарди и контрола на производството, правилно користење на машините, опремата и алатот за работа и основите за водење на мал бизнис. Програмата е со времетраење од два и […]

Поледелец

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при работа во поледелското производство, правилната подготовка на земјоделските машини и материјали за поледелско производство, примена на ситемите за обработка на површините за производство на поледелски култури, примена на начините и техниките на сеидба, примена на мерките за […]

Англиски јазик А1.1

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со основни познавања од англискиот јазик,  при што ќе може да го разбира и активно да го користи говорниот и пишаниот англиски на ниво А1.1 според Заедничката европска референтна рамка за јазици. Со помош на стекнатото знаење на англискиот јазик на учесниците во програмата ќе им […]

Градежен работник Ѕидар

Целта на програмата е учесниците да стекнат со знаења, вештини и компетенции за изведување на разни ѕидарски работи.  Теоретскиот дел на програмата ќе се реализира во просториите на Приватната образовна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Ванчо Прќе“ Штип, а практичната обука ќе се реализира на соодветни градежни  објекти. Времетраењето на програмата  изнесува […]

Кројач на горни делови на обувки од кожа

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при кроење на горни делови на обувки од кожа и кожена постава, како и правилно користење на опремата, инвентарот и материјалите на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до […]

ФАСАДЕР

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  изработка на фасада, како и правилно користење на опремата и алатот за изработка на истата. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Фасадер“. Времетраењето на програмата е […]

РАКУВАЧ СО ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при работа со земјоделска механизација, правилна подготовка и проверка на погонските, самоодните и приклучните машини за работа, ракување со различни видови на трактори и комбајни, практична изведба на работни операции со земјоделска техника, примена на стандарди и правила […]

УГОСТИТЕЛ – ПОСЛУЖУВАЧ

Програмата содржи вкупно 200 часа од кои 52 теорија, 128 пракса и 20 часа проверка на стекнатите знаења. Теоријата и писмените проверки на знаење ќе се реализираат во Приватната образовна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење – Ванчо Прќе во Штип, а практичниот дел ќе се изведува во просториите на ресторант ,,Нецко“ во […]

Лозар

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при работа во лозарско производство: подготовка на површини, посадочен материјал и машини за лозарско производство, правилна обработка на површини за производство на посадочен материјал и подигање на лозов насад, производство на лозов посадочен материјал, правилно садење на лозов […]

ФРИЗЕР ЗА ЖЕНИ

Програмата за работа Фризер за жени им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат типови коса, да спроведуваат фризерски постапки во нега на косата, да комуницира со клиенти и соработници. Времетраењето на програмата е 3 месеци, односно 240 часа, од кои […]

ЦВЕЌАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при работа во цвеќарско производство на отворено и во заштитени простори, производство на матичен насад за вегетативно размножување на цветните култури, примена на вегетативно и генеративно размножување, примена на стандарди и контрола на производството, правилна евиденција на производството […]

Сервисер на машини за шиење

Главната цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за подготовка, прилагодување и сервисирање  на машини за шиење со зрнест, ланчен бод и оверлок машини.     По завршување на оваа програма учесникот ќе биде оспособен да: Ги подготвува машините за производство Прилагодува машини пред пуштање во производство Дијагностицира дефект во […]

ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР И ПЕДИКИР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во декоративниот маникир и педикир, како и правилно користење на средства за работа, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука и води до стекнување на сертификат за декоративен маникир […]

Негувател/ка на деца

Главна цел Програмата развива знаења и вештини кои ќе му овозможат самостојно да се грижа за здравјето и безбедноста на дете до 14-годишна возраст организирана е во два дела теоретски и практичен дел кои ќе овозможат кандидатот да биде во состојба да : • комуницира со децата, родителите и соработниците на соодветен начин, • се […]

Mасер

Примарната цел на програмата „Масер“е насочена кон професионално оспособување во областа на нега и масажа на тело. Со помош на програмата, преку теоретска и практична настава, учесникот ќе се запознае со организацијата на работа во козметичките салони, со работниот простор, опремата и инвентарот. Да научи да применува различни масерски постапки. Ќе се применува стручна терминологија […]