Англиски јазик за возрасни

Главната цел на оваа програма е да се овозможи стекнување знаења, компетенции и унапредување на јазичните и комуникациските вештини кај возрасни лица со интерактивен пристап во однос на англискиот јазик и да се овозможи стандарден модел на евалуација на јазичните компетенции што ќе води до квалификација или сертификат за општо познавање на англискиот јазик по […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на фотоволтаични системи. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен во целиот свет, не ја заобиколува и нашата […]

Ракувач на вилушкар

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на вилушкари на учесниците во програмата им овозможува да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со вилушкарите на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач на вилушкар“ Програмата е во времетраење […]

Ракувач на дигалки

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на дигалки на учесниците во програмата им овозможува да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со дигалките на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач на дигалки“ Планирано е двомесечно времетраење […]

Дизајнер за внатрешно уредување

Главна цел на програмата: Главната цел на програмата “Дизајнер за внатрешно уредување” е учесникот да стекне знаење, вештини и компетенции за внатрешен дизајн т.е. уредување и проектирање на внатрешен простор, а сето тоа во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот на труд. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност […]

Дигитален Маркетер

Дигитализацијата зема се поголем замав, а целта на оваа програма е ученикот да ја разбере примената и да се подготво за новите барани актуелни позиции за вработување. Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со вештини за дигитален маркетар, што значи ќе може самостојно да раководи со бизнис страници на компании кои имаат […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата е учесникот  да се стекне со знаења, вештини и компетенции за давање на услуги од социјален аспект во институции или во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и други потреби се во изнемоштена состојба и неможност да се грижат за себе. Програмата содржи пет модули  и учесникот во […]

ДИЈАГНОСТИЧАР НА НЕИСПРАВНОСТИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Програмата  за  дијагностичар на неисправности на моторни возила има за цел  учесникот да стекне вештини и знаења за да може да  ја планира и организира својата работа, го подготвува работното место, работните уреди, алатот и материјалот, рационално го користи времето, материјалот и енергијата, обезбедува квалитетни услуги и извршени работи, комуницира со соработниците и клиентите, со […]

Слаткар – подготвувач на слаткарски производи

Програмата  овозможува  работно  оспособување  за  Слаткар-подготвувач на слаткарски производи во времетраење од 120 часа и опфаќа стручно теоретски содржини  кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак се изведува во опремена слаткарска работилница. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се стекне со знаење, вештини и компетенции  за самостојно […]

ВУЛКАНИЗЕР И БАЛАНСЕР

Програмата ВУЛКАНИЗЕР  И  БАЛАНСЕР овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со потребните машини, опрема и алати на работното место. Учесникот да се оспособи да планира и организира работа со дигалки, машини за монтирање и демонтирање на гуми од бандажи и машини за балансирање на тркала, ракува […]

ПЕКАР

Главна цел на обуката е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции од занимањето пекар. Учесникот по завршување на обуката ќе биде оспособен да работи во пекарската индустрија, угостителски објекти и хотели, пекари и пицерии. Учесникот ќе биде оспособен за обработка на брашното и подготовка на различни видови теста за леб, бели печива, […]

ШМИНКЕР

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на козметиката. Програмата им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање,  да распознаваат  техники според ликот и типот на лицето, како и стилот на клиентот;  да идентификуваат прибор и производи за шминкање  […]

Декоративен маникир

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во Декоративниот маникир. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салон, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува работно место и клиент за третман, изведува основни техники  […]

Асистент за поддршка и грижа на деца со попреченост

Асистентите  за поддршка и грижа на деца со попреченост се обучени за навремена и рана асистенција на децата со пречки во развојот преку стимулација на психичките, когнитивните и моторните активности. Преку индивидуалните пристапи ќе овозможат стимулација на говорно јазичната компонента и воедно ќе ја поттикне социјалната свера на зреење. Асистентите ќе можат да ги препознаат […]

OПЕРАТОР И ОДРЖУВАЧ НА СОВРЕМЕНИ МАШИНИ ЗА ИНЈЕКЦИОНО ВБРИЗГУВАЊЕ

Цели на програмата Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: – развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата – усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на производство на делови од пластика и управување и работа на современи машини за инјекционо вбризгување во индустријата. – […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со виљушкар за манипулација со различни видови стоки. Времетраењето на програмата е 160 часа од кои 40 часа теоретска обука, 120 часа се практична обука во реални работни услови од кои 16 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива […]

Ракувач на дигалки

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач на дигалки на учесниците во програмата им овозможува да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со дигалките на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач на дигалки“. Планирано е двомесечно времетраење […]

Оператор за 3Д печатење на бетон

  Програма за Оператор за 3Д печатење на бетон е дизајнирана за обука за користење на софтверска алатка (CAD) за дизајнирање и мапирање на производ што се произведува/печати. Покрај познавањето на софтверите потребни за дизајнирање, моделирање и печатење на производите, програмата обезбедува и стекнување на знаења и вештини за следење на целиот процес на извршување […]

КОНТРОЛОР НА ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС СОГЛАСНО ПОТРЕБИТЕ НА LEAN INDUSTRY 4.0

Цели на програмата Програмата треба да ги исполни следните цели: Обезбедување на контролори на производен процес кои се обучени да се справат со сите предизвици на модерното производство во различни индустриски гранки Отворање на можност за преквалификација на профили кои имаат проблем со вработувањето Зголемување на атрактивноста на македонската економија како дестинација на идните директни […]

Козметичар за лице и тело

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опремата, препарати и инвентар. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска настава и практична обука, а преку усна и писмена […]

Фризер

Програмата за работа Фризер им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат  типови коса, да спроведуваат фризерски постапки во нега на косата,хигиена на коса и скалп, потстрижување, обликување, ондулација и боење,администрира и наплатува услуги, закажува термин, да комуницираат со клиенти […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата Козметичар за нега на лице и тело е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, производи и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава и […]

Компјутерски вештини за административни работи

Учесникот ќе: креира и управува со датотеки, користи концептите и начините на архивирање и компресија на податоците; ги осознае хардверските компоненти на компјутерот и нивно поврзување; ја објаснува важноста на компјутерската технологија во современиот начин на живот и работа; ги познава хардверските; ги објаснува поимите за софтвер, оперативен систем, функцијата на оперативниот систем и системот […]

Личен асистент на лица со попреченост

Програмата за лична асистенција на лица со попреченост има  за цел да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Личната асистенција на лица со попреченост е услуга од социјална заштита со која се обезбедува индивидуална помош и поддршка за […]

Оператор на автоматизирани хидраулични и пневматски системи во индустријата (Индустрија 4.0)

Остварувањето на основните цели поставени со оваа програма: –              развој на нови и млади стручни кадри кои се недостаток во индустријата –              усовршување и унапредување на знаењата на веќе искусните кадри во областа на автоматизација на хидраулични и пневматски системи во индустријата како и во областа на мерењата. –              стекнување знаења и усовршување на луѓето […]

Масер

Програмата за Масер – класична масажа им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во салонот за масажа, да разликуваат  локомоторен апарат (апарат за движење, коски, мускули, зглобови), што е масажа, кои движења се применуваат во масажата, какви видови масажа постојат, индикации и контраиндикации за […]

Шминкер

  Програмата “Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. Програмата за шминкер им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат самостојно да ги изработуваат основните техники на шминкање,  распознавање на техниките според ликот и типот на лицето како и стилот на клиентот; да ги идентификуваат приборот […]

Оператор за приватно сместување

  Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции од областа на работењето во приватното сместување, како и правилно користење на средства за работа, опремата, намирници и инвентар. Операторот за приватно сместување извршува работни активности во сместувачките објекти поврзани со прием, сместување, послужување и испраќање гости. Начинот на реализација […]

Ракувач на виљушкар

  Програмата Ракувач на виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач на виљушкар“. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети […]

Монтер, инсталатер и опслужувач на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на хибридни фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен […]

Обучувач на возрасни

  После завршување на обуката учесникот ќе биде способен да спроведува обука на различни целни групи за различни теми, области, подрачја согласно својата експертска позадина и пренесува содржини и информации за одредени постапки, процеси и процедури, зависно од барањата на целната група. За таа цел во текот на оваа обука учесниците ќе се оспособат да […]

Инсталатер на системи за енергија од обновливи извори – фотоволтаични системи

  Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, монтирање и инсталирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на Фотоволтаични системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики […]

ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА

Примарната цел на образновната дејност на Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје е запознавање на проектантите кои се занимаваат со проектирање на електрични и неелектрични инсталации во противексплозивна заштита, како и извршителите кои работат на инсталирање, одржување и манипулирање со електричните и неелектрични инсталации и уреди во средини загрозени од експлозивна атмосфера со основните принципи на […]

JavaScript девелопер на веб апликации

Главна цел на програмата: Главната цел на програмата за JavaScript девелопер на веб апликации е учесникот да стекне знаење, вештини и компетенции за развивање на веб апликации користејќи Open Source технологии и алатки (Linux, HTML & CSS, JavaScript, React.js, Node.js and MongoDB, third party API), а сето тоа во функција на понатамошно образование и вклучување […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ХИБРИДНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ТОПЛА ВОДА И ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на хибридни фотоволтаични системи за топла вода и електрична енергија. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на хибридни фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен […]

МОНТЕР, ИНСТАЛАТЕР И ОПСЛУЖУВАЧ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини, односно компетенции за монтирање, инсталирање и опслужување на фотоволтаични системи. Пазарот на труд бара кадри кои ќе работат на фотоволтаични системи од причина што недостатокот на енергија продуцирана од конвенционални извори кој е присатен во целиот свет, не ја заобиколува и нашата […]

Работник со млади

Програматa, има за цел да ги развие способностите на учесниците за планирање, спроведување, следење/мониторинг и проценување/евалуација на работа со млади заради помагање на нивниот личен развој и унапредување на нивното активно учествување во животот во заедницата. Tеоретската настава и писмените проверки на знаења ќе се реализираат во училница опремена за спроведување на образование на возрасни, […]

Оператор за информациско моделирање на градби (BIM)

АДОРА Инженеринг ДООЕЛ експорт – импорт Скопје +38923093200 072 204 022 proekti@adora.com.mk  info@adora.com.mk Орце Николов – 182А, 1000 Скопје Програма за Оператор за информациско моделирање на градби (BIM) е дизајнирана програма за обука и поддршка на претпријатијата за воведување на работи во кои се употребуваат нови технологии на работните места, како и воведување на дигитални иновации. […]

Готвач гастрном – основно ниво

Програмата Готвач гастроном – основно ниво е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на готвење. Во реализација на обуката ќе се применуваат […]

Службеник во сметководство

Посебната програма за стекнување на квалификации за службеник во сметководство е конципирана за да ги обучи кандидатите за: – Водење книговодствена евиденција; – Изработка на финансиски извештаи; – Користење на софтвер за водење сметководство. Програмата е конципирана од три модули. Првиот модул опфаќа обука за книговодствена евиденција на економските трансакции и изработка на финансиски извештаи. […]

РАКУВАЧ СО АПАРАТИ ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења , вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови апарати за заварување, безбедно и правилно користење на опремата при заварување на различните видови на материјали, почитување на безбедноста и користење на соодветната заштитна опрема при работа со различните видови на апарати […]

ЅИДАР

Посебната програма за образование на возрасните е наменета за лица постари од 18 години со завршено основно образование. Преку програмата учесниците ќе стекнат знаења, вештини и компетенции неопходни за извршување на занимањето „ѕидар“ од секторот градежништво и геодезија. Со успешно совладување на програмата учесникот ќе стекне теоретски знаења и практични вештини за да може да […]

Козметичар за маникир и педикир

Програмата овозможува обука на учесниците преку теоретска обука и практична работа да  се стекнат со знаења, вештини и компетенции кои ќе им помогнат по завршување на обуката самостојно да ги извршуваат работни задачи во козметички салон: подготовка и хигиена на работното место, набавка и евиденција на материјали за работа, административни работи поврзани со работата, како […]

Вештини за работа со компјутер

Обуката е наменета за лица кои завршиле средно образование односно 18 години  и содржи модули со кои ќе се стекнат со основни познавања за работа во WORD2016, Excell, Power Point. Со содржините на програмата учесникот ќе се стекне со компетенции за работа со алатки за уредување на текст, алатки за работа со табели и алатки […]

Службеник во сметководство

  Програмата е наменета за кандидати кои сакаат да ги оформат, прошират или комплетираат своите знаења од областа на финансиите и сметководството. Се одвива низ практични примери за книжења кои се јавуваат во реалната работа, а истите се изведуваат во ЕРП Софтвер кој има голема примена во стопанството на Северна Македонија. Документите на кои се […]

Аналитичар за проектирање на системи за користење на енергија од обновливи извори на енергија

  Содржината на програмата за обука вклучува детален преглед на актулените познавања за системите за користење на енергија од обновливи извори на енергија, со опфаќање на актуелните материјали и техники за нивно инкорпорирање, основи на проектирањето, планирање на правилно инсталирање и одржување на сончеви колекторски и фотоволтаични системи, елементи од теоретски основи на процесите, карактеристики […]

Пекар-изработувач на печива

Програмата ,,Пекар-Изработувач на печива,,е насочена кон стручно оспособување на кандидати од областа на пекарството и стекнување со вештини кои ќе им помогнат за полесно вработување како и конкурентност на пазарот на трудот. Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи,вербали (усноизразувачки,разговори),визуелни (демонстративни) кои ќе им овозможат на кандидатот континуирана активност за целокупното траење […]

Поставувач на рекреативно-планинарски патеки – маркацист

Програмата за обуката вклучува теоретски и практични часови, како и часови за приправничко стажирање преку кои учесниците ќе се стекнат со знаења, вештини и ставови потребни за оспособување да работат како професионални поставувачи на рекреативно-планинарски патеки – маркацисти. Програмата трае вкупно 112 часови од кои 30 часа теорија, 67 часа практична обука и стажирање (25+42) […]

Оператор за веб дизајн

Програмата за Оператор за Веб дизајн ги оспособува слушателите сами да креираат дизајнерски решенија за веб страни како и да ги имплементираат истите. Во програмата се изучуваат UX и UI сегментот од процесот на креирање на веб дизајн или апликација, почнувајќи од истражување на пазарот и креирање на стратегија за производот па се до документирање […]

Козметичар за нега на лице и тело

Главна цел на програмата Козметичар за нега на лице и тело е учесникот да стекне знаења и вештини, компетенции за примена на основните техники во козметиката за нега на лице и тело, како и правилно користење на козметичките средства за работа, опрема, препарати и инвентар. Начинот на реализацијата на програмата е преку теоретската настава и […]

Шминкер

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесник за самостојно извршување на работни задачи – шминкање во козметички салон. Преку оваа програма, се обезбедува стекнувањена основни техники и методи на шминкање. Времетраењето на програмата е 150 часа од кои теоретска настава 50 часа, а практична настава 100 часа, во кои ќе бидеоспособен да применува […]

Брендирање на работодавач

Програмата за Брендирање на работодавач, цели на учесниците да им обезбеди најнови знаења, вештини и техники за создавање на стратегија, која најдобро ќе ги истакне вредностите, внатрешните практики за управување со човечки ресурси на организацијата и ќе и помогне да изгради позитивна слика во јавноста. Главната цел на програмата е да им овозможи на учесниците […]

Спроведувач на системи за управување со енергија

Главните цели на програмата за учесниците по завршувањето на програмата е да се стекнат со знаења и вештини и да бидат оспособени да спроведуваат систем за управување со енергија (СУЕ) во согласност со ISO 50001:2018, развиваат и следат модели на потрошувачка на енергија и енергетските перформанси на организацијата, работат самостојно, координираат, надгледуваат и управуваат со […]

Фризер за жени

Програмата Фризер за жени е насочена кон стручно оспособување на учесник за самостојно извршување на работната задача – фризер за жени. Оваа програма ќе се реализира преку теоретски и практични предавања. Главната цел на оваа програма е да се обезбеди стекнување на основните техники и методи на фризерството. Програмaта ги  оспособува учесниците да: разликуват и користат […]

Декоративен маникир

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон работно оспособување на учесниците од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот,  применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува работно место и клиент за третман, изведува надградба и декорација на ноктите на рацете,  спроведува […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

  Главна цел на програмата „Негувател/ка на стари и немоќни лица“ ќе овозможи работно оспособување на учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за самостојно да дава помош и нега на лица кои поради возраст, хронични болести, попреченост имаат потреба за помош. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети, а практичната обука […]

Негувател/ка на возрасни лица

Програмата за обука за оваа одговорна и многу хумана работа е со  тримесечно времетраење, односно 200 часа и опфаќа  стручно теоретски содржини во времетраење од 64  часа кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак е со времетраење од 136 часа и се изведува домови и/или институции за сместување  […]

Службеник во сметководство

Главна цел на програмата „Службеник во сметководство“ е да овозможи работно оспособување на учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за самостојно да изработува документација за трговски друштва кои се занимаваат со производство, трговија, набавка, продажба на суровини, испорака, продажба на стока и услуги и сите промени што овозможува учесникот административно за време […]

Ментор за работна интеграција во спортот

Квалификацијата Ментор за работна интеграција во спортот е базирана на програма со посебен осврт на значењето на иницијативата во напорите за  јакнење, инклузија и почитување на различностите преку подобрување на професионалните вештини на спортските работници, како иновативен пристап кон менторските практики. Квалификацијата има за цел: развивање на  програми за сите спортски работници и спроведување на […]

Ракувач на багер

Програмата Ракувач на багер овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со багер и управување на багерот на работното место, Учесникот да се оспособи да планиара и организира работа со багер, негова рационална искористеност, подготвува,  проверува исправност на алат, ракува и управува со багерот, изведува ископи, товара […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Личен асистент на лица со попреченост

Програмата за лична асистенција на лица со попреченост има  за цел да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Личната асистенција на лица со попреченост е услуга од социјална заштита,  преку која се обезбедува поддршка на лицата со потешка […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

ШМИНКЕР

Програмата Шминкер е насочена кон стручно оспособување на учесник за самостојно извршување на работни задачи – шминкање во козметички салон. Преку оваа програма, се обезбедува стекнување на основни техники и методи на шминкање. Времетраењето на програмата е 150 часа од кои теоретска настава 50 часа, а практична настава 100 часа, во кои ќе биде оспособен […]

РАКУВАЧ СО CNC МАШИНИ

Главна и основна цел на програмата е стекнување на знаења, вештини и обуки за правилно и безбедно управување со повеќе различни видови на СNС машини, безбедно и правилно користење на опремата при изработката на различните делови, склпови и потсклопови,  почитување на безбедноста и користење на зачтитна опрема при работа со СNС машини. Програмата се темели […]

ИНСТРУКТОР ПО ФИТНЕС

Инструкторот по фитнес овозможува подобрување на физичката и здравствената состојба на групи и индивидуалци преку стручни вежби засновани на соодветни и прецизно изработени програми. Инструкторот по фитнес ја идентификува физичката способност на клиентите, ги усогласува нивните барања и желби, го креира и усогласува тренажниот процес со нивните можности, демонстрира вежби и разни техники за движење […]

ШМИНКЕР

Програмата “Шминкер”енасочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката.По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи даорганизира сопствената работа, да го подготвува салонот и клиентот за шминкање, да советува клиенти, подготвува и изведува целна и специјална шминка, комуницира со клиентитеи деловни партнери, води грижа за сопствената безбедност и безбедноста на клиентот, како […]

ИЗРАБОТУВАЧ НА ЛЕБ, БЕЛИ ПЕЧИВА И БУРЕК

Програмата „ Изработувач на леб, бели печива и бурек“ се состои од 450 часа, од кои 155 часа се теоретска настава и 295 часа се практична настава. Периодот на реализација на програмата е 4 месеци. Главна цел на програмата е кандидатите да  стекнат компетенции за изработка на леб, печива и бурек почитувајќи ги прописите за […]

Монтер за греење, ладење и климатизација

Монтерите за грење, ладење и климатизација поставуваат, контролираат и одржуваат топлински елементи и уреди, уреди за ладење и уреди за климатизација. Монтерите за греење ги разликуваат елементите од  инсталацијата за греење, ги монтираат и демонтираат нејзините елементи и вршат нејзино одржување, земајќи ја во предвид законската регулатива за ракување со котелска постројка и примена на […]

Конзервација на одржливо културно наследство од климатски промени

Програма за „Конзервација на одржливо културно наследство од климатски промени” е специјално дизајнирана програма, наменета за доедукација на професионалци кои работат во областа на конзервација на недвижно културно налседство. Истата е развиена во склад со потребите на дополнително знаење за заштита на наедвижно културно наследство, нудејќи им на учесниците иновативни можности за учење и стекнување […]

Управување и развој на човечки капитал

Главната цел на програмата за “Управување и развој на човечки капитал” е учесникот да стекне знаење,вештини и практичен пристап преку работа на менторски принцип и можност на учесникот да биде дел  од успешната мрежа на професионалци  во областа на Човечките ресурси во Македонија. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на […]

Програмер – оператор на струг и глодалка

Програмата дава можност учесниците да се стекне со знаења, вештини и компетенции за да управуваат со струг и глодалка. Програмата е со времетраење од 370 часа, и се состои од стручно теоретски содржини и практична примена на стекнатите знаења во современо опремена училница –  кабинет со програма за симулации, така што овозможува  учесниците во програмата […]

Статистичка анализа и обработка на податоци

Статистиката е наука за собирање, опис, презентација, анализа и интерпретација на податоци и како таква има соодветна примена во практичното работење со бази на податоци. Постојат два основни видови на статистика: дескриптивна и инференцијална. Дескриптивната статистика се занимава со собирање, презентација и опис на податоци, а инференцијалната со добивање на одговор на определени прашања со […]

Oбработка и пресметка на податоци преку програма за табеларни калкулации

Посебната програмата за стекнување на вештини за обработка и пресметка на податоци преку програма за табеларни калкулации има за цел да ги обучи учесниците за користење на компјутерска програма за обработка на нумерички податоци. Учесниците ќе се стекнат со дигитални вештини за вршење пресметки, изработка на табели, графичка презентација и анализа на податоци. Стекнувањето на […]

МАСЕР ЗА КОЗМЕТИЧКА МАСАЖА

Програмата „Масер за козметичка масажа” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи масер за тело во козметички салон. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Структурата на програмата е следна: стручно-теоретски дел, практична обука и проверка на постигањата на кандидатите (завршен испит). […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Програмата “Kозметичар за нега на лице и тело” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно-технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува клиент за третман, спроведува третмани на лице и тело, спроведува мерки за […]

Изработувач на бурек

Програмата за „Производител на бурек“ се состои од 300 часа, од кои 240 се практична настава,  60 часа се теоретски дел. Периодот на реализација на програмата е 3 месеци. Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за производство на бурек и пити , со што ќе му се обезбедат можности […]

ДЕКОРАТИВЕН МАНИКИР

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката.По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува работно место и клиент за третман, спроведува третмани на маникирање и декорација на ноктите на рацете, спроведува […]

Вештини за табеларно пресметување во деловно планирање и одлучување

Програмата овозможува стекнување на информатички знаења и вештини во однос на табеларните пресметувања, во склад со барањата на современиот пазар на труди технолошкиот развој. Целта на програмата е оспособување на учесниците да го разбираат концептот на табеларни документи ида стекнат вештини за користење табеларни документи во деловното работење и одлучување. Програмата е наменета за сите […]

Изведувач на системи со обновливи извори на енергија

Главна цел на програмата е кандидатот да се обучи за проектирање, монтирање и одржување на најновите видови на сончеви системи. Програмата е изработена според барањата на фирмите од овој сектор. Во програмате се опфатени термални, фотонапонски, и хибридни колектори како новина во овој сектор. Програмата се состои од неколку области: 1. Сончеви термални, хибридни и […]

ВЕШТИНИ ЗА РАЗВОЈ НА МЕНАЏМЕНТ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Оваа програма е креирана за лицата кои работат во секторите за човечки ресурси или во помалите организации на работна позиција која ги извршува задачите за човечки ресури. Оваа програма има за цел да ги унапреди и продлабочи знаењата и посебно вештините кај лицата кои работат во секторите за човечки ресурси. Оваа програма преку практичната работа […]

Негувател/ка за помош и нега на стари лица и лица со попреченост

Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на помош и нега на лица кои поради возраст, хронични болести, попреченост и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Услугите се од различна природа и форма и ја заменуваат институционалната грижа и другите […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Програмата за обуката за службеник во сметководство е наменета за секое лице кое сака да се стекне со знаења поврзани со: правната рамка која го регулира трговското право, основите на администрирањето на бизнисот, даночната легислатива на Р. С. Македонија, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси врзани со трговијата на мало и […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Програмата Ракувач на виљушкар овозможува работно оспособување на учесникот односно стекнување на знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на Сертификат – „Ракувач на виљушкар“. Теоретската настава се одвива во училници или кабинети под […]

Интернет маркетер во хотелиерство

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на интернет маркетинг при работење во хотелските објекти, односно интернет маркетиншки активности за продажба на хотелски капацитети, градење и управување со брендот преку низа маркетинг активности водени преку социјални медиуми, интернет маркетинг продажни канали и слично. Интернет маркетерот во […]

Шминкер

Програмата „Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи шминкање во козметички салон. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Структурата на програмата е следна: стручно-теоретски дел, практична обука и проверка на постигањата на кандидатите (завршен испит). Времетраење на програмата е 100 […]

Бармен

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за профилот бармен во угостителски објект. Барменот може да работи во низа објекти барови, ресторани, кафетерии, конференциски центри, сали за банкети, хотели или изнајмени кетеринг служби. Профилот опфаќа широк спектар на активности во делокругот на своите работни активности и активности на […]

Сомелиер

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за презентирање, подготовка и послужување на вино, презентирано и сервирано со стандардни стручни техники за послужување вино и повеќе начини на послужување. Исто така ќе стекне знаења, вештини и компетенции за производството на различни видови вина. Програмата овозможува самостојно извршување на […]

Фризер

Програмата “Фризер” е насочена кон стручно оспособување на учесникот од областа на фризерството. Стекнатите вештини ќе му помогнат на учесникот полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и регенерира коса и […]

Послужувач

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне компетенции за примена на основните техники на угостителското послужување како и правилно користење на опремата и инвентарот за послужување. Послужувачот во угостителски објект може да работи во барови, ресторани, кафетерии, конференциски центри, сали за банкети, хотели или изнајмени кетеринг служби. Улогата опфаќа широк спектар на активности и […]

Негувателка на деца

Програмата Негувателка на деца e насочена и овозможува работно оспособување на негувателките за професионално работење во рамките на системот за згрижување и нега на деца. Основна цел на програмата е учесниците да се стекнат со стручни знаења, вештини и компетенции за извршување на задачи и активности во областа на згрижување и нега на деца.  Програмата […]

Слаткар

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции од областа на приготвување на слаткарски производи. Слаткарот подготвува слаткарски производи и извршува основни слаткарски задачи под надзор на постар слаткар. Слаткарот ги разбира и извршува основните функции во секој дел од слаткарското одделение во кујната или во професионалната слаткарница. Слаткарот […]

Готвач

Главната цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за готвење во производните одделенија во угостителските објекти. Програмата ги опфаќа сите техники на готвење. Оваа програмата овозможува работно оспособување за Готвач во угостителски објект и опфаќа  стручно теоретски содржини и практичната обука. По успешното завршување на програмата  учесникот ќе  се […]

Негувател/ка на стари лица

Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на основни здравствени и социјални услуги во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини, се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе како и предлагање на мерки за одржливост на домовите. Услугите […]

Собар/ка

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на работењето во угостителско сместувачката дејност (хотели, мотели, други објекти и домаќинствата). Собари/ките / домашните помошнички се вработени или во приватни домови или во комерцијална средина како хотел. Задолженијата варираат во согласност со работната средина, но основните задачи и […]

Рецепционер

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на работењето во хотелските објекти, техниката на работење на приемното одделение во објектите за сместување – рецепциската служба во сместувачките објекти и да се оспособат за нејзина практична примена. Рецепционерот извршува работни активности во сместувачките објекти поврзани со прием, […]

Стратегиски евент менаџмент и одржливи брендови

Програма за „Менаџирање со настани и одржливи брендови” е специјално дизајнирана програма, наменета за доедукација на професионалци кои работат во областа на маркетинг и менаџментот со настани. Истата е развиена во склад со потребите на дополнително знаење за маркетингот и трендовите во менаџментот со настани, нудејќи им на учесниците иновативни можности за учење и стекнување […]

Стручна обука по QGIS – ниво 2

Групирање и напредна геовизуализација на терматските слоеви, Креирање прашалници за податоците, Користење на напредни ЦАД функции во ГИС, Креирање на картографски знаци и картографски клуч, Поврзување на атрибутите од две табели, Меѓусебно конвертирање на линиските, полигонските и точкестите објекти, Креирање на точкести фајл – мрежа со специфични критериуми, Меѓусебно конвертирање на објектите помеѓу single-multi part, […]

Стручна обука по QGIS – ниво 1

Преземање на QGIS од интернет; Преглед на функционалностите и менијата на QGIS; Работа со QGIS Browser; Подесување на сетинзите за работа во QGIS; Дефинирање на просторен координатен систем; Трансформација на координатниот систем на shape file; Вметнување и едитирање на shape file; Зачувување на проект во QGIS; Навигација на карта; Селектирање и SNAP функции; Мерење на […]

Референт за логистика

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот за работно место референт за логистика во рамките на превозно трговско друштво и/или други увозно/извозни трговски друштва. Учесникот добиваможност да стекне потребни вештини, знаење, работни навики и дисциплина, ќе развие правилен однос кон работните задачи, одговорност кон другите вработени и лица кои учествуваат во процесот на извршување на работните […]

Службеник во сметководство

Цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за основи на сметководство и водење на сметководствена евиденција. Програмата состои од 15 теми, поделени во 3 модули. Програмата ќе се реализира преку стручно-теоретска и практична настава. Теоретската настава ќе се реализира преку предавања, шематски прикази и презентирање на документација. Практичната обука […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Програмата за козметичар за нега на лице и тело се состои од 4 тематски целини, а проверката на постигнувањето на целите ги опфаќа сите цели од тематски целини. Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на вештини и знаења преку реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука. Целокупната обука трае 280 […]

Филигранист

Програмата за обука на Филигранист е дизајнирана врз основа на концептот за доживотно учење, односно потребата од постојано стекнување и развивање на нови компетенции кај младите и возрасните, е во корелација со политиките на Владата на Република Македонија и Стратегијата за претприемништво и иновации, која ќе придонесе за зголемување на вработеноста и вработливоста на младите […]

Монтер за лифтови и ескалатори

Оваа програма овозможува оспособување на кандидатите за монтери да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со машините на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат. „Монтер на лифтови и ескалатори“ Планирано е двомесечно времетраење на програмата и тоа вкупно 232 часа од […]

Келнер во угостителски објект

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за послужување на храна и пијалоци во угостителски објекти, како и правилно користење на опремата и инвентарот.  Покрај основните работни задачи, учесниците ќе се обучат и како да ги подготвуваат и расчистуваат површините за послужување на храна и пијалоци, да ги […]

МАНИКИР И ПЕДИКИР

Главна цел на програмата е учесниците преку теоретска обука и практична работа да  се стекнат со знаења, вештини и компетенции кои ќе им помогнат по завршување на обуката самостојно да ги извршуваат работните задачи за МАНИКИР/ПЕДИКИР. Учесниците во обуката најпрвин ќе се запознаат со алатките/приборот кој се користи при извршување на работата маникир, надградба на […]

Шминкер

занаПрограмата за шминкер се состои од  10 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  целите ги опфаќа сите  цели од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на  вештини  и знаења  преку  реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука.  Целокупната обука трае 160 часа. Главна цел на оваа програма […]

UX дизајнер

Главна цел на програмата Главната цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за UX дизајн т.е. веб дизајнирање насочени кон корисникот, а сето тоа во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот на труд. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот, како […]

Ракувач на дигалка, мостен кран и кран со столб или кула

  Главна цел на програмата е учесникот   да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со дигалка и манипулација  со различни видови товар. Времетраењето на програмата е 240 часа од кои 48 часа теоретска обука, 168 часа се практична обука во реални работни услови и 24 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се […]

Сметководител – основно ниво

Програмата за обука на сметководител овозможува стекнување на професионални квалификации, знаење и вештини кои се утврдени во тематски целини и опфаќаат теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел содржи тематски целини со кои учесникот на обуката се стекнува со потребните теоретски знаења предвидени во содржината на самите целини. Со практичниот дел од програмата се реализира практично […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со  виљушкар и манипулација  со различни видови стоки.   Времетраењето на програмата е 160 часа од кои 32 часа теоретска обука, 112 часа се практична обука во реални работни услови и 16 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива […]

Фризер I ниво

Главна цел на програмата за обука на Фризер I ниво е стекнување на вештини за негување и обликување на коса. Програмата пред се е практично ориентирана преку практична обука и теоретска настава и истата води кон стекнување на сертификат за Фризер I ниво. Практичната обука ја реализира мајстор – фризер,а теоретскиот дел го реализира наставен […]

МОНТЕР И ИНСТАЛАТЕР НА СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ

Програмата за обука „Монтер и инсталатер на сончеви панели“, овозможува оспособување за монтирање и инсталирање на соларни системи и колектори. Програмата е дизајнирана да се реализира со 280 часа обука и опфаќа стручно-теоретски содржини кои се во функција на практичната обука која пак се реализира преку вежби и изработка на проектни задачи на терен. Во […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Програмата за обука на козметичари содржи 150 часа од кои: 30 часа теоретска настава, 115 часа практична обука и 5 часа проверка на стекнатото знаење. Истата се реализира во просториите на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Кочо Рацин Скопје. Теоретската настава се одвива во училници, а практичната обука во кабинетот за козметика кој е […]

ФРИЗЕР – ОСНОВЕН КУРС

Програмата за работа Фризер – основен курс им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат  типови коса, да спроведуваат фризерски постапки во нега на косата, да комуницираат со клиенти и соработници. Времетраењето на програмата е 3,5 месеци, односно 210 часа, […]

МАСЕР

Програмата за Масер – класична масажа им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во салонот за масажа, да разликуваат локомоторен апарат (апарат за движење, коски, мускули, зглобови), што е масажа, кои движења се применуваат во масажата, какви видови масажа постојат, индикации и контраиндикации за […]

Плочкар за керамички плочки

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники  за поправка на подлогата за поплочување, нанесување нова подлога и поплочување на подови и ѕидови и други елементи со керамички  плочки,  како и правилоно користење на опремата и алатот за работа.   Времетраењето на програмата е 250 часа […]

ИЗРАБОТУВАЧ НА МАШИНСКИ ПЛЕТЕНИ ПРОИЗВОДИ

Програмата за машинско плетење  обезбедува стекнување на знаење, вештини,  и компетенции ,за примена на основните техники при изработка  на машинско плетени производи производи од волна и други видови на предиво. Користење  на машини  и помошни алатки за плетење   и одржување на  истите. Со програмата се стекнува способност за организирање на работата и плетење според редослед […]

Фризер за жени – надградба на коса и перикерство

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Фризер, за вештините на надградба и перикерство на женската коса. Времетраењето на програмата е 240 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби. По завршување на секоја тематска единица учесниците ќе имаат дел […]

Фризер за жени – негување и потстрижување на коса

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Фризер, за вештините на негување, обликување и потстрижување на женската коса. Времетраењето на програмата е 240 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби. По завршување на секоја тематска единица учесниците ќе имаат […]

Фризер за жени – обликување и боење на коса

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Фризер, за вештините на обликување и боење на женската коса. Времетраењето на програмата е 240 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби. По завршување на секоја тематска единица учесниците ќе имаат дел […]

Педагошки помошник за ученици во основно образование

Програмата Педагошки помошник за ученици  во основно образование, има за цел оспособување на кандидати за успешна работа со ученици од основно образование кои покажуваат понизок успех во учењето во насока на пружање помош за запишување на ученици во основно образование и во поучување на ученици во основно образование за совладување на училишното градиво. Преку темите […]

ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА

Примарната цел на образновната дејност на Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје е запознавање на проектантите кои се занимаваат со проектирање на електрични и неелектрични инсталации во противексплозивна заштита, како и извршителите кои работат на инсталирање, одржување и манипулирање со електричните и неелектрични инсталации и уреди во средини загрозени од експлозивна атмосфера со основните принципи на […]

Масер

Програмата за масер се состои од 5 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  целите ги опфаќа сите  цели од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на  вештини  и знаења  преку  реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука.  Целокупната обука трае 240 часа. Главна цел на оваа програма […]

Келнер гастроном

Програмата “Келнер гастроном” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на послужувањето. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на послужување. Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, […]

ОСНОВНИ ВЕШТИНИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Образовниот систем често соодветно не може да одговори на потребите на невработените и пазарот на трудот и заради тоа е потребна одредена дообука, особено на лица кои се невработени и со понизок степен на образование. Оваа програма на учесниците ќе им обезбеди сигурна работна атмосфера каде отворено и интерактивно со другите учесници секој посебно ќе […]

СОБИРАЧ И ПОСТАПУВАЧ СО ОТПАД

Собирачот и постапувачот со отпад ги познава фазите на интегрираниот систем за управување со пакување и отпад од пакување и електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, така што ги почитува сите мерки, стандарди и цели утврдени со законите што го регулираат постапувањето со пакување и отпад од пакување, и постапувањето со […]

Англиски јазик специјализирана програма (А1-Б2)

Цел на програмата предвидена за Специјализирана Програма – Граматика и Вокабулар А1 – Б2 е наменета за оние слушатели кои имаат некое познавање на целниот јазик, одамна го изучувале или недоволно го научиле. Програмата е Интерна курикулум обука на ЕЈ-БИ-Си и главната намера е преку изучувањето/освежувањето на граматичкиот фонд, се изучува/освежува/збогатува зборовниот фонд (вокабуларот). Граматика: […]

Англиски јазик – Човечки Ресурси

Краток, брз, специјализиран курс по англиски јазик од областа на терминологијата за човечки ресурси. Потребно ниво на познавање на јазикот: Средно познавање на општиот англиски јазик односно Б1 ниво според Заедничката Европска Рамка. (Intermediate – B1) English for Human Resources (Англиски за човечки ресурси) е идеален краток курс за сите оние кои работат во човечки […]

Англиски јазик за правници

Краток, брз, специјализиран курс по англиски јазик од областа на терминологијата за човечки ресурси. Потребно ниво на познавање на јазикот: Високо Средно познавање на општиот англиски јазик односно Б2 ниво според Заедничката Европска Рамка. (Б2) Овој курс е идеален за секој кој има потреба да зборува за правото во деловна средина со клиенти, деловни партнери […]

Англиски јазик по потребите на изучувачот

Tailor-made Curriculum for Specific Purposes Овие курсеви се наменети за слушатели со посебен интерес и потреби за англиски јазик, кои го владеат англискиот јазик на определено ниво и имаат желба да го специјализираат своето знаење. Програмата се дизајнира и креира врз основа на анализа и утврдување на вашите потреби како и соодветни тестирања. Англиски јазик […]

Обуки за Развој и Управување

Во согласност со современите трендови и Европските стандарди, принципи и постулати за успешно управување и егзистирање на компаниите/организациите, АРА организира обуки скроени според потребите на нарачателот. Овие обуки се наменети за слушатели со посебен интерес и потреба за Програми/курикулум кои се дизајнираат и креираат врз основа на анализа и утврдување на потреба за подобро и […]

Англиски јазик Б2

Цел на програмата предвидена за Високо Средно ниво Б2 значително унапредување на разбирањето на главни идеи на сложен текст, како и на конкретни но и апстрактни теми вклучувајки флуентноста во говорењето и технички дискусии во сопственото поле на специјализација. Ова ниво е предвидено за водење на дискусии, дебати, излагања.  7 тематски единици, од кои првите […]

Англиски јазик Б1

Цел на програмата предвидена за Средно ниво Б1 значително унапредување на флуентноста во говорењето, зголемување на самодовербата, проширување со нови граматички конструкции и комбинации, како и збогатување на збоовниот фонд. Ова ниво е предвидено за водење на дискусии, дебати, излагања.  7 тематски единици, од кои првите четири се предвидени во курикулумот за петти степен, а […]

Англиски јазик А2

Цел на програмата предвидена за Пред-средно ниво А2 е да сеутврдат граматичките категории кои веќе слушателите ги владеат и истите се прошируваат со нови кои се изучуваат за прв пат. Низ 9 тематски единици, од кои првите пет се предвидени во курикулумот за трет степен, а останатите за четвртиот степен. Секоја тема е поделена на: […]

Англиски jазик А1

Цел на програмата предвидена за Елементарно ниво А1 е да се воведат слушателите да разберат и да користат познати секојдневни изрази и најосновни фрази за задоволување на потребите од конкретен тип. Со ова ниво на познавање на англискиот јазик, слушателите можат да се претстават себеси и други лица, можат да поставуваат прашања и да одговараат […]

Програмер во C++

Оваа програма го опфаќа структурното и објектното програмирање во C++. Прво ќе се разгледа структурното програмирање, а после тоа ќе се премине на објектно програмирање. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен […]

Оператор за графички дизајн и интернет маркетинг

Програмата го опфаќа користењето на програмите за графички и интернет маркетинг. Учесниците прво ќе се запознаат со програмите за компјутерска графика при што ќе научат да дизајнираат логоа, визит картици, флаери, …. Во вториод дел од курсот ќе  се посветат на интернет маркетинг (реализирање на комплетна маркетинг кампања преку интернет). Програмата се реализира преку теоретска […]

Оператор за графички и веб дизајн

Програмата го опфаќа користењето на програмите за графички и веб дизајн. Учесниците прво ќе се запознаат со програмите за компјутерска графика при што ќе научат да дизајнираат логоа, визит картици, флаери, …,  за во вториод дел од курсот се посветат на изработка на веб страници. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што […]

Програмирање за ANDROID – втор дел

Оваа програма опфаќа вториот дел од програмирањето за ANDROID. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е 32 часа: 15 часа се посветени на теоретска настава, 15 часа се практична […]

Програмирање за ANDROID – прв дел

Оваа програма опфаќа програмирањето за ANDROID и е поделена на два дела. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е 32 часа: 15 часа се посветени на теоретска настава, 15 […]

Програмирање во JAVA – втор дел

Ова е вториот од курсевите за програмирање во JAVA. Во првиот дел од курсот за JAVA се изработуваа педноставни програми, а овде веќе се прават посложени програми. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на […]

Програмирање во JAVA – прв дел

Ова е првиот од курсевите за програмирање во JAVA. Се започнува со основите на JAVA и изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за […]

Програмирање во VISUAL BASIC

Оваа програма опфаќа програмирање во VISUAL BASIC. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е 32 часа: 15 часа се посветени на теоретска настава, 15 часа се практична обука, а […]

Објектно програмирање во C++

Ова е вториот од курсевите за програмирање во C++. Ќе се разгледа објектно програмирање. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е 32 часа: 15 часа се посветени на теоретска […]

Програмирање во C++

Ова е првиот од курсевите за програмирање во C++. Ќе се разгледа структурното програмирање. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа […]

Курс за Adobe Photoshop

Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Освен користење на електронска пошта се изучува и комплетно пребарување на интернет. Времетраење на програмата е 30 часа: 14 часа се посветени на теоретска настава, 14  часа се […]

Курс по AutoCad 2D

Програмата го обработува користењето на AutoCad 2D. На курсот се изучува цртање на документи во 2D. Последните часови ќе бидат посветени на запознавање со цртање на документи во 3D. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на […]

Курс по Corel Draw

Програмата го обработува користењето на програмот Corel Draw. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е 30 часа: 14 часа се посветени на теоретска настава, 14 часа се практична обука, а 2 […]

Курс по интернет и електронска пошта

Програмата го обработува користењето на интернет и електронска пошта. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Освен коритење на електронска пошта се изучува и комплетно пребарување на интернет. Времетраење на програмата е 16 часа: 7 […]

Курс за Microsoft Access

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft Access кој е дел од програмскиот пакет Microsoft Office. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Се изучуваат сите опции од програмот. Учесниците освен што ќе се здобијат […]

Курс за Microsoft Power Point

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft PowerPoint кој е дел од програмскиот пакет за канцелариско работење Microsoft Office. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Се изучуваат сите опции од програмот. Учесниците освен што […]

Напреден курс за Microsoft Excel

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft Excel кој е дел од програмскиот пакет за канцелариско работење Microsoft Office. Во овој дел на програмата ќе бидат разработени понапредните  опции од програмата. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување […]

Курс за Microsoft Excel

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft Excel кој е дел од програмскиот пакет за канцелариско работење Microsoft Office. Во овој дел на програмата ќе бидат разработени поедноставните опции од програмата. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување […]

Курс за Microsoft Word

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft Word кој е дел од програмскиот пакет за канцелариско работење Microsoft Office. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Се изучуваат сите опции од програмот. Учесниците освен што […]

Основен курс за компјутери

Се си има свој почеток, а кај нас почетокот се вика Основен курс за компјутери. Програмата го обработува користењето на оперaтивниот систем Windows 10. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е […]

Грчки јазик VIII степен

Во овој степен се учи стручна литература, од различни области како што е економијата, правните науки, стоматологијата,  општествениот живот итн.

Грчки јазик VII степен

Во VI и VII степен се учи од една посебна книга Грчки за напреден степен, во овие два степена учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази, изрази со други зборови што тоа значи. Во овој степен учениците се оспособуваат да размислуваат на грчки, да не ги преведуваат зборовите на нашиот јазик, туку да ги […]

Грчки јазик VI степен

Во VI и VII степен се учи од една посебна книга Грчки за напреден степен, во овие два степена учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази, изрази со други зборови што тоа значи. Во овој степен учениците се оспособуваат да размислуваат на грчки, да не ги преведуваат зборовите на нашиот јазик, туку да ги […]

Грчки јазик V степен

Во петтиот степен учениците се оспособени да комуницираат на грчки, и затоа во овој степен се работи најмногу на преводи од грчки јазик на македонски и обратно, се зборува на различни теми. Бидејќи во вториот и третиот степен се учи скоро целата граматика, која е многу обемна, во IV, V VI степен , цело време […]

Грчки јазик IV степен

Во четвртиот степен се менува литературата, се повеќе и повеќе се работат вежби, се читаат и преведуваат текстови, се прават дијалози на одредени теми на часот, се повторува граматиката преку вежби за да можат убаво да ја совладат. Бидејќи во вториот и третиот степен се учи скоро целата граматика, која е многу обемна, во IV, […]

Грчки јазик III степен

Во третиот степен се зголемува вокабуларот на зборови. Исто така во третиот степен се учи доста граматика и тоа: Трите групи на пасивни глаголи во сите времиња (Сегашно време, минато свршено и минато несвршено време, идно просто и идно трајно време, заповеден начин, глаголски придавки, глаголски прилог –јќи, минато идно време, придавки со неправилна множина, […]

Грчки јазик II степен

Вториот степен е основата на грчкиот јазик, бидејќи во вториот степен се учат најважната граматика и тоа: Глаголи од I група, II група ( кратка и долга основа) скоро во сите времиња : Сегашно, Минато свршено и несвршено време, Идно просто и Идно трајно време, Перфект , Плусквамперфект, заповеден начин, Именките во сите родови и  […]

Грчки јазик I степен

Во првиот степен учениците се описменуваат, ги учат сите правила и исклучоци  за читање и пишување на грчкиот јазик. Во првиот степен исто така се учат голем број на зборови, се читаат текстови, се учи основната граматика и тоа: Именки и придавки од I и II група во номинатив и акузатив еднина и множина, глаголи […]

Словенечки јазик Ц1/Ц2

Усовршување на јазикот на високо ниво. Граматички, писмено и разговорно. Учениците треба да размислуваат на словенечки јазик, да знаат фрази, објаснувања и толкувања на словенечко –словенечки јазик.

Словенечки јазик Б2/Ц1

Учебникот е поделен на пет содржини наменети за читање, слушање, граматика, пишување и зборување, кои се вклучени во испитите како индивидуални делови од тестот. Дополнително, додаден е и граматички гест, наменет за граматички структури, што се покажа како проблематично за повеќето кандидати врз основа на тест – анализата. Се бара поголем и сериозен ангажман од […]

Словенечки јазик Б2 (IV степен)

Со материјалот можете да ги развиете сите комуникациски вештини, како лингвистички, така и социолингвистички и прагматични, на високо ниво на напредно  на познавање на словенечкиот  јазик како странски јазик (знаењето на учениците треба да биде споредливо со ниво Б2 според Заедничката европска јазична рамка). Се повеќе се работи на самостојно користење на јазикот, читање на […]

Словенечки јазик Б2 (III степен)

Комплетниот учебници за напреден курс по словенечки јазик  како втор / странски јазик е наменет за возрасни ученици или студенти по словенечки јазик кои сакаат да го надградат своето знаење до ниво на самостојни корисници  или дури и повисоко. Се состои од два дела: учебник и работна тетратка. Во секоја секција се вклучени два дискови […]

Словенечки јазик Б1

Ова е повисоко основно ниво на изучување на словенечкиот јазик како втор и странски јазик  и е продолжување на првото основно ниво. Наставата се реализира во 32 часа, и повеќе ако е потребно. Учебниците не се наменети за самостојно учење. Повторно е вклучено ЦД со различни текстови од учебникот.  Се изведуваат дополнителни вежби наменети за […]

Словенечки јазик А1

На основното ниво словенечкиот јазик се изучува како странски јазик. Комплетот учебници според кои се работи е наменет за возрасни учесници на почетните курсеви. Комплетот за обука вклучува учебник и работна книга  како и две ЦД – а за  слушање текстови. Комплетот е наменет за настава во училница и се реализира во 64 часа  со […]

Германски јазик Б2.2

Во овој степен се учи стручна литература, од различни области како што е економијата, правните науки, стоматологијата,  општествениот живот итн.

Германски јазик Б2.1

Во овој степен учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази, изрази со други зборови што тоа значи. Во овој степен учениците се оспособуваат да размислуваат на германски, да не ги преведуваат зборовите на нашиот јазик, туку да ги објаснат со други зборови на германски.

Германски јазик Б1.2

Во овој степен учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази, изрази со други зборови што тоа значи. Во овој степен учениците се оспособуваат да размислуваат на германски, да не ги преведуваат зборовите на нашиот јазик, туку да ги објаснат со други зборови на германски.

Германски јазик Б1.1

Во петтиот степен учениците се оспособени да комуницираат на германски, и затоа во овој степен се работи најмногу на преводи од германски  јазик на македонски и обратно, се зборува на различни теми, се раскажуваат текстови Детално се изучува претеритум кај сите групи глаголи,сврзници иако, српак итн

Германски јазик А2.2

Во четвртиот степен се менува литературата, се повеќе и повеќе се работат вежби, се читаат и преведуваат текстови, се прават дијалози на одредени теми на часот, се повторува граматиката преку вежби за да можат убаво да ја совладат. Бидејќи во  граматика, која е многу обемна, во IV, V VI степен , цело време низ посебен […]

Германски јазик А2.1

Во третиот степен се зголемува вокабуларот на зборови. Исто така во третиот степен се учи доста граматика и тоа: заповеден начин и учтива форма,присвојни заменки sein ihr и нивна промена во датив,прашална заменка welche,временски препозиции vor, nach; зависни реченици со deshalb trotzdem, an bei, in, von, zu, mit+ Dativ.

Германски јазик А1.2

Во вториот степен се изучува препозиции за место во движење и мирување,лични заменки во датив и акузатив,идно време со глаголот werden,Präteritum, опис на личности, степенување на придавки како и редни броеви.

Германски јазик А1.1

Во првиот степен учениците се описменуваат, ги учат сите правила и исклучоци  за читање и пишување на германскиот  јазик.Се  изучува широк обем на лексика,, се читаат текстови, се учи основната граматика :промена на глаголи по лица,родот и множината кај именките,номинатив и акузатив кај именките, броеви, неправилни гладголи,минато време;

Англиски јазик Б2.2

Во седмиот и осмиот степен учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази и изрази, да размислуваат на англиски, и да не ги преведуваат буквално зборовите на нашиот јазик, туку да ги објаснат со други зборови на англискиот јазик. Се усовршува и дополнува веќе научената граматика.

Англиски јазик Б2.1

Во седмиот и осмиот степен учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази и изрази, да размислуваат на англиски, и да не ги преведуваат буквално зборовите на нашиот јазик, туку да ги објаснат со други зборови на англискиот јазик. Се усовршува и дополнува веќе научената граматика, а се учи и следново: употреба на придавки како […]

Англиски јазик Б1.2

Во петтиот и шестиот степен учениците се оспособени да комуницираат на англиски јазик, и затоа во овој степен се работи најмногу на комуникација, изразување, и се зборува на различни теми. Се повторуваат дел од изучените модални глаголи, пасив, условни реченици, прекажан говор, герунд и инфинитив, количествени заменки и придавки, зависни и независни релативни клаузи, и […]

Англиски јазик Б1.1

Во петтиот и шестиот степен учениците се оспособени да комуницираат на англиски јазик, и затоа во овој степен се работи најмногу на комуникација, изразување, и се зборува на различни теми. Се повторуваат сите минати, сегашни, и идни времиња, компаратив и суперлатив на придавки и прилози, и дел од изучените модални глаголи.

Англиски јазик А2.2

Во четвртиот степен се читаат и преведуваат подолги и посложени текстови, се учат нови зборови, се прават дијалози и дискусии, се пишуваат формални и неформални писма или есеи. Се повторува граматиката преку вежби  и се збогатува со следново: употреба на инфинитивот со to, употреба на герунд, модални глаголи за изразување обврска/ наредба/ забрана, условни реченици […]

Англиски јазик А2.1

Во третиот степен значително се зголемува вокабуларот на зборови. Во третиот степен се повторува, утврдува, и зголемува знаењето за веќе учената граматика, но исто така се учи и нова: сврзници, Сегашно трајно време за планирано идно дејство, зависни релативни клаузи, Сегашен перфект со yet, just, и already, сложени неопределени заменки, компаратив на прилози, количествени заменки […]

Англиски јазик А1.2

Вториот степен е исто така основата на англискиот јазик бидејќи се уште се изучуваат основните правила, исклучоци, зборови, и фрази за комуникација. Од граматика се учи следново: Минато просто време (правилни и неправилни глаголи), some, any + именки во множина, бројни и небројни именки, компаратив и суперлатив на придавки, искажување идни планови и предвидувања со […]

Англиски јазик А1.1

Во првиот степен учениците се описменуваат, ги учат сите основни правила и исклучоци  за читање и пишување. Исто така, ги учат основните фрази потребни за воспоставување комуникација и снаоѓање во секојдневниот живот. Во првиот степен се учат и голем број на зборови и се читаат и преведуваат текстови. Се учи основната граматика и тоа: глагол […]

Теолошко образование – прв степен

Програмата се состои од 29 предмети, меѓусебно поврзани со тоа што секој нареден се надградува врз претходниот. Предметите се со содржини од општо христијанство, разгледување на сите библиски книги, Стар и Нов Завет, вкупно 66, и практични предмети. Наставата се одвива во часови од 45 минути, од кои секој час е предавање и интеракција со […]

Француски јазик Ц1.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Ц1.1  за да влезат во осми степен.        ●   Од тематски аспект: образованието на елитата, еднаквоста на шансите и нееднаквоста меѓу мажите и жените, градењето на Европа, европските институции, многујазичност, франкофонијата, новите партнери, новите светски сили, потеклото на екологијата, климасткото затоплување, трајниот развој, трајните […]

Француски јазик Ц1.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б2.3  за да влезат во осми степен.        ●   Од тематски аспект: новите технологии и нумеричката еволуција, семејство, образование, животниот век, работничката класа, социјалните борби, развојот на работата, социјалното унапредување, отварање на границите, мондијализација, мултикултурализам

Француски јазик Б2.3

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б2.2  за да влезат во осми степен. Од тематски аспект: верувања, религија, моралните вредности, толеранција, политика, еднаквост на половите, демократија, хуманост, колективност, малцинства, регионални и европски јазици, приврзаност на традициите, глобализација, минато и иднина, исчезнувањето на предмети и занаети, иновации, перспективи на светот. ● […]

Француски јазик Б2.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б2.1  за да влезат во осми степен. Од тематски аспект:  Влијанија на образованието, образование во училиште и  на универзитет, доживотно образование, студии во странство, улогата на спортот и патувањето, новите технологии, работниот свет, договори за работа, односите во претпријатието, законите за странски рабтници, различните […]

Француски јазик Б2.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б1.3   за да влезат во осми степен. Од тематски аспект:  Идентитет, потекло, јазикот на младите, имиграција, љубов, фамилија, развојот на семејните односи, тело и здравје, домот, маалото, Од граматички аспект: времињата на минатото, неодредените заменки, негативните реченици, минато историско време – passé simple,  времињата […]

Француски јазик Б1.3

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б1.2   за да влезат во седми степен. Од тематски аспект: Вие и вашиот општествен ангажман, Вие  и уметноста, Вие и екологија , Вие и патувањата, Судството во Франција,.. Од граматички аспект: прилози на -ment,  идно време и кондиционал, различни начини на искажување на претпоставки, […]

Француски јазик Б1.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б1.1   за да влезат во шести степен. Од тематски аспект: Вие и консумирањето, купување, интернет, меил за поплака, студентите и парите, учење, запишување на факултет, необичен професионален пат, Вие и печатот, Вие и вашиот општествен ангажман. ● Од граматички аспект: компаратив, прекажување на говор […]

Француски јазик Б1.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано основно  знаење на ниво А2   за да влезат во петти степен. Од тематски аспект: штетни влијанија: бучава и чад. деликтно однесување и реакции на таквото однесување, живот во своето маало: полемики и цивилно однесување, интернет генерација, технолошки иновации, работилници за писмено творење: французите и нивната страст за […]

Француски јазик А2.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано основно знаење   за да влезат во четврти степен. Од тематски аспект: пишан печат и други медиуми, рубрика разно во печатот и на радио, сведоштво,филмска критика, филмски фестивал, желби и аспирации за иднината, животни планови, хуманитарни цели, остварување на сон, промена на живот и професионална ориентација, подвизи и […]

Француски јазик А2.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано основно знаење   за да влезат во трет степен. Од тематски аспект: спомени од детство, французите и домот, цимерство, односите со пријателите, соседите, првата средба со саканата личност, во потрага по работа, совети за работно интервју, искуства од обуките во претпријатијата, стереотипите за Франија и Французите, туризам, квалитетот […]

Француски јазик А1.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели со  почетно знаење  кое со тестирање покажуваат доволно знаење за да влезат во втор степен. Од тематски аспект: секојдневните активности (2), секојдневните обврски, празници, семејство, телефонски разговор, животот на славните личности, годишните времиња, климата, Франција од другата страна на морето, културолошки активности, Брисел – главниот град на ЕУ, неделата […]

Француски јазик А1.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели  апсолутни почетници  како и  со  мало почетно знаење кое со тестирање покажуваат недоволно знаење за да влезат во втор степен. Од тематски аспект: јас и другите, градот, слободното време, вкусови, карактерни особини, секојдневни активности ●   Од граматички аспект: Основните глаголи во сегашно  време и тоа од прва, втора и […]

Германски јазик Ц1.3

Целта на овој курс е довршување на предвидениот материјал за Ц1 и подготовка за полагање на ипситите: Goethe/ÖSD-Zertifikat C1, TestDaF, telc C1, DSH и DSD II. Теми: уметност и креативност, сеќавања, минати настани. Граматички структури: глаголска и именска форма на предлошкиот предмет, сложени сврзници, особености на условните реченици, модалитетни глаголи. Вежбање на четирите техники на […]

Германски јазик Ц1.2

Целта на овој курс е продлабочување на претходно стекнатите познавања од областа на јазикот и јазичните структири, како и постепена подготовка за полагање на интернационални испити за германски јазик, кај кои се посветува особено внимание на четирите клучни техники на познавање на јазик: читање, слушање, пишување и зборување. Теми: планови, цели и достигнувања, здравје и […]

Германски јазик Ц1.1

Целта на овој курс е продлабочување на претходно стекнатите познавања од областа на јазикот и јазичните структири, како и постепена подготовка за полагање на интернационални испити за германски јазик, кај кои се посветува особено внимание на четирите клучни техники на познавање на јазик: читање, слушање, пишување и зборување. Теми: секојдневни активности на Германците, форми на […]

Германски јазик Б2.3

– Целта на курсот Б2/3 е комплетирање на нивото Б2 и подготовка на слушателите за полагање на  испитот Goethe – Zertifikat B2, кој е меѓународно признаен испит. Во текот на курсот се довршува целото ниво Б2, се проширува и утврдува веќе стекнатото знаење од претходните степени, но и се воведуваат специфични техники кои самиот испит […]

Германски јазик Б2.2

– Теми: науката од различен аспект: науката од мали нозе, истражувања и спроведување и имплементирање во секојдневието; интелигенција: лагата како средство за постигнување нешто добро, искреноста и лажењето од научен аспект; иднината на планетата земја; здравје: важноста на добриот сон и последици од недостаток на сонот; купување на интернет; службени разговори на телефон; односот со […]

Германски јазик Б2.1

Теми: нова татковина, недоразбирања, интеграција во Германија, гестови и мимика, муабетење, карање, учење на јазици, среќен избор на професија, сопствено рекламирање, сиромаштија, интернет и зависноста од него. Граматика: редослед на зборови во реченица, негација, споредбени реченици со als, wie, je…desto/umso, двојни сврзници, сврзниците um.. zu, ohne .. zu, anstatt  zu + Infinitiv, релативни реченици

Германски јазик Б1+.2

Теми: слободно време, игри без граници, доживотно учење, совети за успешно учење, желби и претстави за кариера, необични занимања, форми на заедничко живеење, среќа, љубов. Граматика: се повторуваат и утврдуваат повеќето граматички единици, како компаратив и суперлатив, каузални, концесивни и консекутивни реченици, инфинитив со zu и без zu, форми за идно време, рефлексивни глаголи, односни […]

Германски јазик Б1+.1

Теми: среќа, животен сон, јунаштво, пријателство,живеење во стан, бездомници, тело, здравје, стрес, слободно време, доживотно учење, Граматика: се повторуваат и утврдуваат повеќето граматички единици, како перфект, модални глаголи , придавска деклинација, втор конјуктив, пасив во сите форми, компаратив и суперлатив.

Германски јазик Б1.2

Теми: пријатели, техника и секојдневие, неприлики во секојдневието, опис на производ, упатство за употреба на производ , односи меѓу луѓето, правила за однесување, планови и намери, застапување на мислење, земји и обичаи, давање совет и помош, политика и историја, Германија, куриозитети од Европа, визија за иднината и др. Граматика: сврзници, релативни реченици со предлог, n-деклинација, […]

Германски јазик Б1.1

Теми: , живеење во стан или куќа,, здравје, патување, кариера, професионална ориентација, слободно време,  училиште,  секојдневие Граматика: сврзници, минато време претеритум, минато време плусквамперфект, релативни заменки и релативни реченици, генитив, пасив презент, пасив со модален глагол, инфинитивни реченици, дводелни сврзници, конјунтив II, предлози и др.

Германски јазик А2.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели кои имаат предзнаење од трет степен или со тестирање покажуваат соодветно знаење за четврти степен. Тој ќе им помогне да разбираат и често да користат изрази кои се однесуваат на области од непосредна важност. Теми: Викенд активности, моите омилени предмети, комуникација и професија, вести на радио околу сообраќајот и […]

Германски јазик А2.1

Теми: семејство и членови на семејството, форми на живеење, храна и оброци, садови и прибор за јадење, во ресторан, работа и слободно време, спорт и здравје, видови училишта и школскиот систем во Германија, училишни предмети, образование, обука и професии, подароци, свадба, прослави Граматика: сврзници, минато време со деливи и неделиви глаголи, предлози со променлив падеж, […]

Германски јазик А1.2

Курсот ќе им помогне на слушателите да разбираат и употребуваат секојдневни изрази и основни фрази. Теми:работа и професија, патуваме, здравје и болести, ориентација во град, опис на денот, гардероба, прослави Граматика: Минато време од правилни и неправилни глаголи, зборообразување, препозиции за место и време во акузатив и датив, претеритум, модални глаголи, заповеден начин, коњугација на […]

Германски јазик А1.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели кои за прв пат го изучуваат германскиот јазик без предзнаење. Тој ќе им помогне да разбираат и употребуваат секојдневни изрази и основни фрази. Теми:  поздрави, лични податоци, земји, јзици, семејство, броеви, цени, единици мерки, бои, мебел, час, денови во неделата, час, секојдневни активности, слободно време и видови хоби и […]

Подготвителен курс за TOEFL

Курсот ги подготвува слушателите за полагање на испитот TOEFL iBT, кој е меѓународно признаен компјутерски испит за одредување на нивото на познавање на англискиот јазик. За време на курсот се вежбаат следните вештини во секојдневна и академска средина: слушање читање зборување пишувањe

Подготвителен курс за IELTS

Курсот се препорачува за слушатели кои треба да го полагаат испитот за да добијат иселеничка виза за Австралија, Нов Зеланд или Канада (General Training) или работен ангажман во странство (General Training/Academic во зависност од позицијата), како и за оние коишто сакаат да го продолжат образовниот процес на некој универзитет во странство (Academic).

Англиски јазик – CPE

Целта на курсот CPE е подготовка на слушателите за полагање на  испитот Cambridge CPE кој е меѓународно признаен испит. Во текот на курсот се проширува  и утврдува веќе стекнатото знаење од претходните степени, но и се воведуваат специфични техники кои самиот испит ги бара: читање пишување зборување слушање

Англиски јазик – CAE

Целта на курсот CAE е подготовка на слушателите за полагање на  испитот Cambridge CAE кој е меѓународно признаен испит. Во текот на курсот се проширува  и утврдува веќе стекнатото знаење од претходните степени, но и се воведуваат специфични техники кои самиот испит ги бара: читање пишување зборување слушање

Англиски јазик – FCE

Целта на курсот FCE е подготовка на слушателите за полагање на  испитот Cambridge FCE кој е меѓународно признаен компјутерски испит. Во текот на курсот се проширува  и утврдува веќе стекнатото знаење од претходните степени, но и се воведуваат специфични техники кои самиот испит ги бара: читање пишување зборување слушање

Англиски јазик Б2.2

Теми: музиката и чувствата, важноста на добриот сон, телото и сетилата, криминал и казна, медиуми, вистини и лаги, наука, моќта на зборовите, и др. Граматика: инфинитив и герунд, used to, be used to, get used to, модални глаголи во минато време, сите форми на пасив, воведни глаголи во индиректен говор, и др.

Англиски јазик Б2.1

Теми: интервју за работа, опис на личност, мода, повреди и болести, воздухопловство, белетристика, екологија, временски услови, и др. Граматика: сите форми на сегашно, минато и идно време, компаратив и суперлатив, индиректни прашања, местоположба на придавки и прилози во реченица, редослед на придавки во реченица, условни реченици, и др.

Англиски јазик Б1.3

Теми:  работа, домот и мојата куќа од соништата, образование и дебатите во однос на него, човечкото тело, нашето преставување на социјалните мрежи, информатичката технологија и бремето што го носи, пазарење и нашето задоволство и незадоволство од купеното, и др. Граматика: пасив во сите времиња, модални глаголи, условни реченици, индиректен говор, релативни реченици и др.

Англиски јазик Б1.2

Теми: ресторани, храна и готвење, семејство и придавки за опис на карактерот, пари и бизнис, превоз, стереотипи или вистина, добри и лоши манири, спорт, релации меѓу луѓето, и др. Граматика: сите форми на сегашно, минато и идно време, компаратив и суперлатив, определен и неопределен член, модални глаголи во сегашно и минато време, и др.

Англиски јазик Б1.1

Теми:  природни катастрофи, стравови и фобии, биографии на познати личности, пронајдоци, спорт, чудни настани од светот, минати навики и сл. Граматика: модални глаголи, глаголи кои се користат со инфинитив или со глаголска именка, прв условен начин, втор условен начин, пасив, индиректен говор, разлика меѓу минато свршено и несвршено време.

Англиски јазик А2.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели кои имаат предзнаење од трет степен или со тестирање покажуваат соодветно знаење за четврти степен. Тој ќе им помогне да разбираат и често да користат изрази кои се однесуваат на области од непосредна важност. Теми: дом и семејство, облека, опис на физички изглед и карактер, одмор и патувања, пазарење […]

Англиски јазик А2.1

Теми: храна и оброци, патувања и одмори,  впечатоци од посетени места, користење на компјутери, градови и зградите во нив, книги и филмови Граматика: споредување на придавките, прилози за начин, сегашно време, минато свршено и несвршено време, идно време.

Англиски јазик А1.2

Курсот ќе им помогне на слушателите да разбираат и употребуваат секојдневни изрази и основни фрази. Теми: време и годишни времиња, датуми, редни броеви, музика, зборообразување, нашиот дом, и др. Граматика: глаголот ‘може’, сегашно трајно време, предметни заменки, минато време од правилни и неправилни глаголи, и др.

Англиски јазик А1.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели кои за прв пат го изучуваат англискиот јазик без предзнаење. Тој ќе им помогне да разбираат и употребуваат секојденвни изрази и основни фрази. Теми: деновите во неделата, броеви, поздрави, земји и националности, бои, придавки, глаголи и глаголски фрази, работа, семејство, секојдневни активности и др. Граматика: глаголот ‘сум’ во сегашно […]

Германски јазик Б2.2

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на самостојно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото В2.1 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото В2.2, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Zertifikat Deutsch. Во фокусот на целите и задачите на програмата е […]

Германски јазик Б2.1

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на самостојно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото В1.2 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото В2.1, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Zertifikat Deutsch. Во фокусот на целите и задачите на програмата е […]

Германски јазик Б1.2

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на самостојно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото В1.1 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото В1.2, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Zertifikat Deutsch. Во фокусот на целите и задачите на програмата е […]

Германски јазик Б1.1

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на самостојно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото А2.2 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото В1.1, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Zertifikat Deutsch. Во фокусот на целите и задачите на програмата е […]

Германски јазик А2.2

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на основно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото А2.1 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото А2.2, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Start Deutsch 2. Во фокусот на целите и задачите на програмата […]

Германски јазик А2.1

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на основно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото А1.2 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото А2.1, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Start Deutsch 2. Во фокусот на целите и задачите на програмата […]

Германски јазик А1.2

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на основно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото А1.1 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото А1.2, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Start Deutsch 1. Во фокусот на целите и задачите на програмата […]

Германски јазик А1.1

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на почетно ниво во хомогени групи без потребно предзнаење и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото А1.1, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Start Deutsch 1. Во фокусот на целите и задачите на програмата е изучувачот на […]

Англиски јазик Б2.2

Курсот по англиски јазик, осми степен, B2.2 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на високото средно B2.2 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на B2.1 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното […]

Англиски јазик Б2.1

Курсот по англиски јазик, седми степен, B2.1 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на високото средно B2.1 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на B1.2 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното […]

Англиски јазик Б1.2

Курсот по англиски јазик, шести степен, B1.2 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на средното B1.2 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на B1.1 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното ниво […]

Англиски јазик Б1.1

Курсот по англиски јазик, петти степен, B1.1 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на средното B1.1 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на A2.2 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното ниво […]

Англиски јазик А2.2

Курсот по англиски јазик, четврт степен, А2.2 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на почетното средно A2.2 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на A2.1 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното […]

Англиски јазик А2.1

Курсот по англиски јазик, трет степен, А2.1 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на почетното средно A2.1 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на A1.2 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното […]

Англиски јазик А1.2

Курсот по англиски јазик, втор степен, А1.2 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на елементарното A1.2 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на A1.1 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното ниво […]

Англиски јазик А1.1

Курсот по англиски јазик, прв степен, А1.1 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на почетното A1.1 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои немаат (или имаат многу мало) предзнаење од англискиот јазик со цел стекнување основни познавања од јазикот и развивање […]

Англиски за работа на брод

Наставната програма е наменета за сите оние кои одлучиле да се пријават за работа на брод. Програмата е конципирана на тој начин што за краток временски период се подобруваат комуникациските вештини на англиски јазик во работната средина. Во неа се вклучени вокабулар и контексти специфични за работните ангажмани на брод. Секоја наставна единица нуди упатства […]

Деловен Англиски

Курсот е наменет за сите деловни луѓе кои сакаат да ги подобрат своите јазични вештини. Програмата е конципирана на тој начин што за кратко време ќе ви помогне да ја совладате деловната терминологија и да станете флуентни говорители на англискиот во разни деловни ситуации на пр. интеракција со колегите, деловните партнери и клиентите; водење преговори, […]

Англиски јазик Б – интензивен

Курсот за возрасни се состои од 8 основни нивоа кои според европската референтна скала одговараат на нивоата од А1 до В2, како и 2 професионални степени кои одговараат на нивоата C1 и C2. Наставата е посебно прилагодена за возрасните слушатели и во себе содржи внимателно конципирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 […]

Англиски јазик А – интензивен

Курсот за возрасни се состои од 8 основни нивоа кои според европската референтна скала одговараат на нивоата од А1 до В2, како и 2 професионални степени кои одговараат на нивоата C1 и C2. Наставата е посебно прилагодена за возрасните слушатели и во себе содржи внимателно конципирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 […]

Англиски јазик – стандарден

Курсот за возрасни се состои од 8 основни нивоа кои според европската референтна скала одговараат на нивоата од А1 до В2, како и 2 професионални степени кои одговараат на нивоата C1 и C2. Наставата е посебно прилагодена за возрасните слушатели и во себе содржи внимателно конципирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 […]

Подготвителен курс за BULATS

Подготвителниот курс за меѓународниот испит BULATS се фокусира темелно на структурата на тестот, видот на прашања, начинот на оценување како и на стратегиите и вештините кои се потребни за истиот. Курсот е наменет за слушателите кои сакаат да го полагаат меѓународниот испит BULATS. На курсот тие ќе се запознаат со должината и стуктурата на тестот […]

Подготвителен курс за TOEFL

Подготвителниот курс за меѓународниот испит TOEFL се фокусира темелно на структурата на тестот, видот на прашања, начинот на оценување како и на стратегиите и вештините кои се потребни за истиот. Курсот е наменет за слушателите кои сакаат да го полагаат меѓународниот испит TOEFL. На курсот тие ќе се запознаат со должината и стуктурата на тестот […]

Подготвителен курс за IELTS

Подготвителниот курс за меѓународниот испит IELTS се фокусира темелно на структурата на тестот, видот на прашања, начинот на оценување како и на стратегиите и вештините кои се потребни за истиот. Курсот е наменет за слушатели кои сакаат да го полагаат меѓународниот испит IELTS. На курсот тие ќе се запознаат со должината и стуктурата на тестот […]

Англиски јазик – конверзациски Ц2

Конверзацискиот курс по англиски јазик за возрасни има силен комуникативен пристап. Курсот се фокусира на вештините слушање и зборување и користи автентични секојдневни ситуации во кои слушателите се вклучуваат во вистинска комуникација и го користат јазикот во реален контекст. Курсот не користи учебници и не се фокусира на граматички структури. Програмата на курсот е специјално […]

Англиски јазик – конверзациски Ц1

Конверзацискиот курс по англиски јазик за возрасни има силен комуникативен пристап. Курсот се фокусира на вештините слушање и зборување и користи автентични секојдневни ситуации во кои слушателите се вклучуваат во вистинска комуникација и го користат јазикот во реален контекст. Курсот не користи учебници и не се фокусира на граматички структури. Програмата на курсот е специјално […]

Ако ја снема детската игра, ќе го снема и детството

Оваа програма има за цел да се дојде до теоретски и практични знаења за потеклото, важноста, развојот на играта. Да се освестат последиците од најновите игри (видео игри, цртани со агресивна содржина, социјални мрежи),… Да се стимулира примената на игрите кои стимулираат развој на интелигенција, говор, креативност, емоционален развој, просоцијални вештини и емпатија. Се применува […]

Кои психолошки игри ги играат возрасните

Оваа програма има за цел да се дојде до теоретски и практични знаења кои видови на психолошки игри постојат, да се освестат личните и туѓите игри и да се направат промени. Наместо да се функционира несвесно низ научени психолошки игри, да се дејствува автентично преку резонирање на контекстот и вклучување на возрасниот. Се применува еклектичен […]

Менаџирање на време

Оваа програма има за цел да се дојде до теоретски и практични знаења како да се менаџира времето поминато на работа и слободното. Со тоа ќе се намали стресот, неорганизираноста, исцрпеноста, нервозата, незаинтересираноста и ќе се задоволат професионалните и приватните потреби преку рационално структурирање на времето. Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно […]

Поставување на здрави граници во приватниот и професионалниот живот

Оваа програма има за цел да се дојде до теоретски и практични знаења како да се поставуваат здрави приватни и провесионални граници за да се одржи здравствениот баланс и да се намали учинокот на прегорување, Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно бихејвјор психотерапија и Трансакциона психотерапија. Предавањата се искуствено-едукативни.

Справување со емоционална манипулација во приватниот и професионалниот живот

Теоретски и интерактивен пристап во запознавање на емоционалната манипулација, пробелми во социоемоционалниот атачмент, раните искуства, препознавање на манипулацијата, техники за справување со агресори и манипулатори, подигнување на психосоцијалното здравје на жртвата. Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно бихејвјор психотерапија и Трансакциона психотерапија. Предавањата се искуствено-едукативни.

Менаџмент и лидерство

Оваа програма има за цел да научи и освести  дека лидерството не е вродено. Тоа е вештина која се учи. Токму затоа да се научат видови на лидерство и менаџмент, начини на дејствување, мотивирање на вработените, формирање на здрава организациона култура и зголемување на учинокот. Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно бихејвјор […]

Разрешување на конфликти

Оваа програма има за цел да научи и освести  што е конфликт, кои видови на конфликти постојат, микро и макро конфликти, меѓу најмалку две страни и во човекот. Зошто се случуваат конфликтите и како конструктивно се разрешуваат. Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно бихејвјор психотерапија и Трансакциона психотерапија. Предавањата се искуствено-едукативни.  

Стимулирање на емоционалната интелигенција кај возрасните

Оваа програма има за цел да ги стимулира возрасните како да инвестираат во својата емоционална интелигенција но и на онаа на децата. Се применува еклектичен пристап на два психотерапевстки правци Когнитивно бихејвјор психотерапија и Трансакциона психотерапија. Предавањата се искуствено-едукативни.

Патронажна негователка

Главна цел на програмата да го обучи кандидатот да може активно да се вклучи во процесот на работа  во домашни услови за работни задачи на Патронажна негователка. Обуката е планирана да се реализира како: дел од здравствена струка; модуларен тип на обука за работно оспособување за болничар во медицинска установа. Составена од два дела: а. […]

Изработувач на леб и бели печива

Кандидатите ќе добијат сертификат за изработувач на леб и бели печива. Кандидатите после успешно завршената програма ќе се стекнат со знаења и вештини и ќе бидат оспособени да изработуваат едноставни типови на пецива и лебови. Кандидатот ќе се оспособи да подготвува едноставни теста за пецива, да прави филување на одредени пецива, да обликува форми на едноставни […]

Изработувач на накит од злато

Програмата за изработувач на накит од злато се состои од осум тематски целини. Клучна улога во овој вид на образование има мотивацијата што обучувачот треба ја пружи како инструктор, а не  kako контролор на учесникот. Тој е повикан да му помогне на учесникот односно кандатот во неговото самообразование и стекнување на вештини преку  усни искажувања, […]

Изработувач на слатки

Главна цел на програмата е да кандидатите се стекнат со знаења,вештини и  бидат оспособени да изработуваат едноставни типови на слатки, кремови и филови. Ќе се оспособат  да печат едноставни теста за колачи, обликуваат форми за основа на слатки, подготвуваат едноставни преливи и декорации. Исто така ќе се стекнат со основни познавања за HACCP стандарди, складирање […]

Професионален обучувач на обучувачи на возрасни

После завршување на обуката, која се состои од два модула, учесникот ќе биде способен да: Прво ниво на сертифицирање: подготви, води и евалуира обука и сесии; Второ ниво на сертифицирање: ги води (coach) во текот на нивниот процес и да ги обучува обучувачите на возрасни. Обуката ќе биде органзирана во два модула, односно во две […]

Вински советник

Програмата ВИНСКИ СОВЕТНИК е наменета за сите учесници во различните сегменти на винскиот сектор во Република Македонија. Програмата е наменета за оспособување на професионалци кои ќе се стекнат со познавања од сите области на винарството, почнувајќи од витикултурата и тероарот, преку процесот на производство, маркетингот, винските комуникации и ХОРЕКА секторот вклучувајки го и винскиот туризам. […]

Асистент за грижа на стари лица во домашни услови

Социјална грижа дома е наменетa за корисници во нивната животна средина, за лица кои поради  возраст, инвалидност или хронична болест не можат да се грижат за себе и да се негуваат сами или да ги негуваат нивните семејства, а немаат опции за потребната грижи и за третманот. Овие се различни форми на организирана практична помош […]

Патронажна негователка

Главна цел на програмата да го обучи кандидатот да може активно да се вклучи во процесот на работа  во домашни услови за работни задачи на Патронажна негователка. Обуката е планирана да се реализира како: дел од здравствена струка; модуларен тип на обука за работно оспособување за болничар во медицинска установа. Составена од два дела: а. […]

Основен курс – помошник фризер

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне компетенции за примена на основните фризерски техники како и правилно да го користи фризерскиот алат, прибор и препарати. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат за помошник фризер. Времетраењето е 4 (четри) месеци или 55 ден или […]

Основен курс за надградба и декорација на нокти

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне компетенции за примена на основните техники за изработка на надградба и декорација на нокти како и правилно да го користи потребниот алат, прибор и препарати. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат за надградба и декорација на […]

Англиски јазик

Знаеме дека богатото наследство од разновидни јазици и култури во Европа е скапоцен заед- нички ресурс што треба да се заштитува и да се развива, и дека само преку подобро знаење на странските јазици ќе биде можно да се олесни комуникацијата и интеракцијата. Затоа “Друштво за странски јазици и услуги Флуент Ќ.К.Т” е ангажирана со […]

Вештини за комуникација, преговарање и работа во тим

После завршување на обуката,  учесникот ќе биде способен : успешнo и целно-ориентиранo да комуницира (ги познава основните поими, модели и техники во комуникацијата, употребува соодветни модели согласно контекстот и учесниците во комуникацијата, подготвува презентација во траење од 5 минути) да оствари конструктивен пристап кон конфликтот и со помош на преговарање да стигне до функционален договор, […]

Службеник во книговодство

Програмата “Службеник во книговодство” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на основни (почетни) теоретски и практични знаења и умеења за водење на сметководствената евиденција и утврдувањето на резултатите од работењето. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Во реализација на програмата ќе се применуваат […]

Столар за мебел

– Главна цел на програмата: Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за цртање и читање на цртежи и шеми, изработка, монтажа и поправка на мебел, примена на основните техники во столарството, како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. – Начин на реализација: Програмата […]

Англиски јазик Ц2

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик Ц1

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик Б2.2

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик Б2.1

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик Б1.2

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик Б1.1

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик А2.2

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик А2.1

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик А1.2

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик А1.1

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Негувател/ка на деца

Главна цел на програмата НЕГУВАТЕЛ/КА НА ДЕЦА е учесниците да се стекнат со знаења, компетенции и вештини кои ќе им овозможат професионално и стручно да извршуваат работни задачи поврзани со давање на услуги во системот за згрижување и воспитание на деца до 10 годишна возраст. Програмата ги следи критериумите кои се потребни за да успешно […]

Германски јазик А2

Општа цел: Со изучување на овој јазик учениците ќе стекнат напредни знаења од германскиот јазик, за земјите во кои се зборува јазикот, како и стекнување на комуникативни вештини. Посебни цели: Граматички: *да ja увежбаат употребата на сегашните и минатите времиња и да усвојат нови форми *да ja увежбаат употребата на основните реченици * да ja […]

Германски јазик A1

Општа цел: Со изучување на овој јазик учениците ќе стекнат основни знаења од германскиот јазик, за земјите во кои се зборува јазикот, како и стекнување на комуникативни вештини. Посебни цели: Граматички: *да ja увежбаат употребата на сегашните времиња и да усвојат нови форми *да ja увежбаат употребата на основните реченици * да ja увежбаат употребата […]

Англиски јазик Б1.1

На студентите на ова ниво им требаат свежи предизвици што ќе им помогнат да сфатат колку знаат и да го претворат своето пасивно знаење во активно заедно со постојано воведување на нови информации за јазикот. За да го зборуваат англискиот јазик со доверба на слушателите им се потребни: граматика, вокабулар и изговор. На овие три […]

Англиски јазик Б1

English File Intermediate (units 1-5) Средното (Intermediate) ниво е пресвртница за студентите:  во овој момент многу студенти навистина почнуваат да “полетуваат” во поглед на нивната способност да комуницираат. На студентите на ова ниво им требаат свежи предизвици што ќе им помогнат да сфатат колку знаат и да го претворат своето пасивно знаење во активно заедно […]

Англиски јазик А2.1

English File pre-intermediate (units 7-12) Во четвртиот степен на возрасните им се дава материјал што ќе го одржи нивниот ентузијазам и ќе ја надогради нивната самодоверба за да можат течно и со леснотија да комуницираат. За да го зборуваат англискиот јазик со доверба на слушателите им се потребни: граматика, вокабулар и изговор. На овие три […]

Англиски јазик А2

English File pre-intermediate (units 1-6) Во третиот степен на возрасните им се дава материјал што ќе го одржи нивниот ентузијазам и ќе ја надогради нивната самодоверба за да можат течно и со леснотија да комуницираат. За да го зборуваат англискиот јазик со доверба на слушателите им се потребни: граматика, вокабулар и изговор. На овие три […]

Англиски јазик А1.1

English File elementary  (units 7-12) Во вториот степен е планирано возрасните да ги зацврстат основите на англискиот јазик со што ќе добијат основа за понатамошна надградба, а исто така и да се поттикнат да зборуваат на англиски јазик и да се снајдат во секојдневни ситуации. За таа цел тие треба да се послужат со основните […]

Англиски јазик А1

English File elementary (units 1-6) Во првиот степен е планирано возрасните да се стекнат со основите на англискиот јазик со што ќе добијат основа за понатамошна надградба, а исто така и да се поттикнат да зборуваат на англиски јазик  и да се снајдат во секојдневни ситуации. За таа цел тие треба да послужат со основните […]

Обука за специјалист во БИМ Технологија

Програмата Ревит Техничар е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на техниката и ги опфаќа сите дисциплини кои учествуваат во процесот на високоградба, како што се архитектура, градежништво, електротехника, термотехника, хидротехника и уште многу други дисциплини. Целта на програмата е преку теоретска и практична работа да ги обучи кандидатите за да можат активно […]

Обука за специјалист за видео продукција и анимација

Обуката за специјалист за видео продукција и анимација е насочена кон стручно оспособување на кандидатите за совладување компјутерски вештини од областа на дигиталната пост-продукција и движечката анимација. Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи софтверите за видео продукција и анимација во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот […]

Обука за специјалист за графички дизајн

Обуката за специјалист за графички дизајн е насочена кон стручно оспособување на кандидатите за совладување компјутерски вештини од областа на графичкиот дизајн. Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи софтверите за графички дизајн во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот на труд. По успешно завршување на програмата […]

Обука за специјалист за веб дизајн

Обуката за специјалист за веб дизајн е насочена кон стручно оспособување на кандидатите за совладување вештини од областа на веб дизајнот насочен кон корисникот. Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи новите принципи на дизајнирање насочени кон корисникот, техниките за веб оптимизација и аналитика, како и софтверите за веб […]

Изработка на игри и филмови

Програмата е наменета кон темелно изучување на потребните компјутерски програми и процесот на создавање игра, како и создавање краткометражен филм. Најпрво студентот ќе биде воведен во целокупниот процес и ќе му се разјаснат потребните методи за успешно креирање на игра, почнувајќи од самата идеја, па се до реализацијата. Во текот на програмата се изучуваат едни […]

Англиски јазик за одредени професии

Програмата за овие курсеви е наменета за слушатели кои имаат познавање на јазикот. Поголем акцент се става на вокабуларот за професијата на слушателот како медицина, туризам, канцелариско работење.

Македонски јазик за странци

Оваа програма им овозможува на слушателите да ги научат основите на македонскиот јазик преку практични дијалози со разновиден вокабулар. Граматиката и пишувањето се учат во контекст.

Француски јазик Б2 и подготвеност за ДЕЛФ 2

Со оваа програма се врши подготовка за полагање на испитот DELF 2. Во наставата се употребува комуникативен приод, презентирање и вежбање на јазикот во контекст. Истовремено им се помага на слушателите да ги научат формалните и лингвистички аспекти на францускиот јазик, вклучувајќи правилна употреба на граматика, писмена и усна огранизација и презентација на текст. Има […]

Француски јазик Б1 и подготовка за ДЕЛФ

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња, да знаат зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и изговор […]

Француски јазик А2

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња, да знаат зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив присташ, исто како и новите зборови  кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и изговор […]

Француски јазик А1

Со програмата  слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно, минато и идно време, да знаат приближни зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите […]

Германски јазик – подготовка за Гете

Програмата нуди вежбање на способностите потребни за испитот, ги вежба клучните аспекти на граматиката и речникот. Цел на курсот е да го надгради разбирањето на слушателите и употребата на германскиот јазик потребни за испитот. Програмата нуди и совети за форматот на самиот испит и воведува ефективни стратегии за справување со посебните карактеристики на петте дела.

Германски јазик Б2

Програмата нуди вежбање на способностите потребни за испитот, ги вежба клучните аспекти на граматиката и речникот. Цел на курсот е да го надгради разбирањето на слушателите и употребата на германскиот јазик потребни за испитот. Програмата нуди и совети за форматот на самиот испит и воведува ефективни стратегии за справување со посебните карактеристики на петте дела.

Германски јазик Б1

Слушателите кои имаат однапред познавање на германскиот јазик ги подобруваат своите граматички знаења, конверзацијата и пишувањето на посложени текстови. Сето ова се постигнува преку зададените теми за разговор, читањето текстови и слушањето на многубројни интервјуа.

Германски јазик А2

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и изговор се […]

Германски јазик А1

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно минато и идно време со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и […]

Англиски јазик BULATS

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно, минато и идно време со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање зборување и […]

Англиски јазик IELTS

Програмата за овој курс врши подготовка за совладување на сите делови од испитот: слушање, пишување, читање, граматика во конекст и конверзација.

Англиски јазик TOEFL

Програмата на овој курс врши подготовка за успешно совладување на сите делови од испитот: слушање со разбирање, читање со разбирање, граматика во контекст и пишување состав.

Англиски јазик Ц1

Програмата е наменета за слушатели кои се подготвуваат да го полагаат испитот SAE. Во курсот се обрнува посебно внимание на темите и способностите кои учениците ќе ги сретнат на испитот. Учебникот обрнува внимание и на типовите на задачите и им дава на учениците доволно насочени вежби. Овој курс става посебен акцент на пишувањето. Низ целиот […]

Англиски јазик Б2

Програмата е наменета за слушатели кои се подготвуваат да го полагаат испитот FCE. Освен што нуди вежбање на способностите потребни за испитот, се вежбаат и клучните аспекти на граматиката и речникот. Цел на курсот е да го надгради разбирањето на учениците и употребата на англискиот јазик потребни за FCE испитот. Исто така, книгата нуди и […]

Англиски јазик Б1

Програмата е наменета за слушатели со предзнаење на англискиот јазик. Тие се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат […]

Англиски јазик А2

Програмата е наменета за слушатели со предзнаење на англискиот јазик. Тие се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат […]

Англиски јазик А1

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно, минато и идно време со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и кон новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување […]

Германски јазик – специјализиран курс

Курсот по германски јазик е насочен кон стручно оспособување на кандидатите за работата и животот во С.Р. Германија. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: комуницира нормално и во одредени рамки стручно за работата, секојдневните ситуации како на пример запознавање, претставување, посета на лекар, користење на јавен превоз, ориентирање, купување во супермаркет, […]

Подготовка за меѓународниот испит TOEFL

Подготвителниот курс помага одлично да се совладаат стратегиите за полагање на четирите делови на испитот: читање, слушање, зборување и пишување. Наставникот го води слушателот низ целиот процес на подготовка преку сеопфатни предавања за техниките и стратегиите на полагање, ги прегледува домашните задачи и есеите испратени преку имејл, укажува на најчестите синтаксички и граматички грешки при […]

Подготовка за меѓународниот испит IELTS

Подготвителниот курс помага одлично да се совладаат стратегиите за полагање на четирите делови на испитот: читање, слушање, зборување и пишување. Наставникот го води слушателот низ целиот процес на подготовка преку сеопфатни предавања за техниките и стратегиите на полагање, ги прегледува домашните задачи и есеите испратени преку имејл, укажува на најчестите синтаксички и граматички грешки при […]

Англиски јазик

Курсот за возрасни се состои од 8 основни нивоа кои според европската референтна скала одговараат на нивоата од А1 до В2. Наставата е посебно прилагодена за возрасни слушатели и во себе содржи внимателно конципирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 дела: граматика, зборовен фонд, слушање, изговор, пишување и зборување, како и видео […]

Германски јазик

Курсот за возрасни се состои од осум основни нивоа кои според европската референтна скала одговараат на нивоата од А1 до В2. Наставата е посебно прилагодена за возрасни слушатели и во себе содржи внимателно конципирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 дела: граматика, зборовен фонд, слушање, изговор, пишување и зборување, како и видео […]

Израелски методи и тактика за ВИП заштита – Офицер за Лична Заштита

Програмата ќе ги обучи, оцени и квалификува  студентите за да се стекнат со потребното знаење, вештини и пристап потребен за извршување на операции за лична заштита. Преку програмата на курсот студентите ќе се стекнат со стандардизирано знаење и вештини кои се користат во извршување на функцијата Офицер за Лична Заштита, кој може да работи сам […]

Геодупчач за изработка на истражни, хидрогеолошки, геотехнички и инекциони дупнатини

Програмата „Геодупчач за изработка на истражни, хидрогреолошки, геотехнички и инекциони дупнатини“е наменета за обучување на стручен кадар. После завршување на обуката, секој учесник ќе биде способен да: Планира, подготвува, организира и извршува работни активности како геодупчач, со знаење и вештини да прави истражни, хидрогеолошки, геотехнички и инекциони дупнатини. Времетраењето на Програмата е 288 часови. Обуката […]

Негувател/ка на стари лица

Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на основни здравствени и социјални услуги во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Услугите се од различна природа и форма и ја заменуваат […]

Интеперсонални односи и комуникација на тим

Програмата е насочена кон стекнување на вештини за градење на односи и комуникација, во и надвор од организацијата, преку идентификување на чекорите во градењето односи и препознавање на стиловите во работењето и комуникацијата Темите се  поддржани со практични алатки за идентификување на факторите и фазите за градење на интерзонални односи, улогата на раководителот во идентификување […]

Основни вештини за менаџмент консултант

Програмата е насочена кон стекнување на вештини за работа како менаџмент консултант, преку осмислен процес на водење на циклусот на менаџмент консултантвото ( влез, дијагноза, анализа со препораки и акциски план за имплементација на препораките) Секоја фаза од консултантскиот циклус  е поддржан со практични алатки за идентификување на потребата на клиентот, дијагноза на бизнисот, изработка […]

Развој на проектна идеја и пишување проектна апликација

Програмата е насочена кон стекнување на вештини за раководења на Проектен циклус од планирање до раководење. Секоја фаза од проектниот менаџмент е поддржан со практични алатки за развој на проектна идеја, планирање на проектот, спроведувањето и девалутацијата. Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за користење применливи алатки […]

Раст на бизнисот и продажбата

Програмата е насочена кон стекнување на вештини за планирање на растот на бизнисот и продажбата. Секој чекор од процесот е поддржан со практични алатки за планирање и водење на продажбата на претпријатието,  вежба за алатката и користење на резултатите од вежбата за изработка на план за продажба Главна цел на програмата е учесникот да се […]

Стратегии за активно барање

Програмата „Стратегии за активно барање работа“ е дизајниран со цел да ги подготви учесниците за планирање и организирање на стратегии за активно барање работа, со посебен акцент на идентификација на индивидуалните цели, оценка на сопствените способности, искористување на можностите за кариерен развој, анализа на пазарот на трудот и ефективно користење на алатки за барање работа. […]

Англиски јазик Ц1

Слушање Слушање и разбирање на подолг говор, идиоматски изрази, колквијализми, информацијии од тешко разбирливи ситуации и настани (на станица , на натпревар), сложена техничка информација, упатство за ракување, спецификации и сервисирање на познати производи, предавања, излагања и исвештаи од поле на научен или професионален интерес тематски јазично сложени, филмови коишто содржат во голема мера жаргони […]

Англиски јазик Б2

Слушање Слушање на документарни програми на радио, на телевизија, интервјуа во живо, говорни и драмски емисии, разбира слушање/гледање на филмови на литературен јазик, главни идеи на тематски или јазично сложени излагања на на конкретни, апстрактни и стручни теми од поле на специјалност и интерес говорени на литературен јазик. Читање Натписи, извештаи и текстови на теми […]

Англиски јазик Б1

Слушање Слушање на подолга дискусија на литературен јазик, куси приказни, слушање на суштината на радио/вести, на телевизиски емисии на познати теми, слушање и разбирање на едноставни технички информации. Читање Читање на куси настани во весници, интервјуа во списанија, куси текстови, наоѓање на битните факти и информации, читање на пораки и стандардни писма, дописи со пријатели […]

Англиски јазик А2

Слушање Слушање на соговорници коишто употребуваат едноставен секојдневен говор, фрази, зборови и изрази во врска со најнепосредни приоритети, куси јасни и едноставни пораки, снимени текстови во врска со предвидливи секојдневни теми, телевизиски вести кои зборуваат за едноставни настани придружени со слика. Читање Читање на куси приказни на секојдневни познати теми, едноставни натписи во весниците проследени […]

Англиски јазик А1

Слушање Разбирање на едноставни упатства од точка А до точка Б, пешки или со јавен превоз; основни прашања, инструкции изговорени бавно и внимателно, како и куси, едноставни упатства; броеви, цени и временски изрази, Читање Читање на информации за луѓе во весниците (нивно место на живеење, возраст и сл.); за концерт или филм, каде се одржува […]

МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛ И ОДГЛЕДУВАЧ НА МОЛЗНИ ОВЦИ

Главна цел на програмата е учесниците да се оспособат за планирање и организирање на млекопроизводството, како и планирање и одгледување на молзните овци: сместување, ихрана, нега, водење на матично книговодство на стадо и основни познавања за заштита на здравјето на молзните овци. Со примена на нови технологии во млекопроизводството и при одгледување на молзните овци […]

ОПЕРАТОР НА УНИВЕРЗАЛЕН СТРУГ

Програма за обука на Оператор на универзален струг. Главна цел на програмата е кандидатот по спроведување на програмата да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при обработка на металите, како и правилно користење на опремата и инвентарот на машината универзален струг. Со цел да се реализира програмата, кандидатот треба […]

ПРЕТПРИЕМНИШТВО И ДЕЛОВНИ ВЕШТИНИ

Главна цел на програмата за претприемништво и деловни вештини е да овозможи запознавање со теоријата и практиката на претприемништвото, равивање на преприемачкиот дух, како и стекнување на лични вештини и компетенции неопходни за успешно планирање и водење на бизнис.   Програмата е интерактивна и поддржана со активни методи, практични вежби, работилници, искуствено учење и современи […]

Персонален асистент за лица со попреченост

Програмата за обука за оваа одговорна и  многу хумана работа е со главна цел кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на основни здравствени и социјални услуги во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Услугите […]

Автомеханичар за одржување и поправка на моторни возила

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  сервисирање и одржување на современите автомобилски мотори и правилно користење на опремата и алатот. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Автомеханичар за одржување и поправка на […]

Масер за козметичка, велнес и спа масажа

Програмата „Масер за козметичка, Велнес и спа масажа “ е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи масер за козметичка масажа во салон за масажа, велнес и спа центри. Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување, отварање на сопствен бизнис и конкурентност на пазарот на трудот. Структурата на програмата […]

Ракувач на виљушкар

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со  виљушкар пренос и преместување на различни видови стоки, правилно користење на опремата на работното место и поттикнување на кандидатите за самообразование и развивање на креативноста. Програмата се темели на стандардите за занимањето кои се постигнуваат преку стручно теоретски содржини и […]

Обучувач на возрасни

Главна цел на обуката е учесникот да се оспособи да подготвува, води и евалуира обуки и сесии за возрасни. Резултатите од постигнувањата на учесниците ќе бидат евалуирани во текот и на крајот од обуката и ќе бидат базирани на јасно поставени критериуми кои ќе гарантираат дека учесниците ги поседуваат потребните компетенции за работа како обучувачи […]

Спасител во планински пристапен терен

Спасител во планински пристапен терен  го проучува теренот, просторот и условите на местото на настанот, планира потребна опрема, средства и алати за интервенирање во настанатата несакана ситуација. Спасител во планински пристапен терен врши прибирање и обработка на информации, за подготовка на спасителна акција. Определува потребни човечки и материјални ресурси за интервенција во дадената ситуација. Применува […]

Собар/ка

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники и методи при одржување на хигиена во домаќинства и хотелски соби како и правилно користење на средствата за одржување на опремата и инвентарот во истите. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука […]

Англиски јазик Б2.2

Слушателите учат сложени граматички форми, фрази и вокабулар соодветни за напредно ниво. Се читаат подолги текстови од секакви области, се слушаат подолги разговори и дискусии на говорници, се изразува мислење на теми од различни области, се пишуваат текстови со изразување мислење на теми од различни области. Бројот на часови е 2 пати по 36 часа […]

Англиски јазик Б2.1

Слушателите учат сложени граматички форми, фрази и вокабулар соодветни за напредно ниво. Се читаат подолги текстови од секакви области, се слушаат подолги разговори и дискусии на говорници, се изразува мислење на теми од различни области, се пишуваат текстови со изразување мислење на теми од различни области. Бројот на часови е 2 пати по 36 часа […]

Англиски јазик Б1.2

Слушателите учат посложени граматички форми, фрази и вокабулар за понијансирано изразување. Слушаат подолги разговори на англиски и одговараат на прашања поврзани со разговорот. Пишуваат избалансирани текстови, резиме, биографија, писма. Зборуваат за секојдневни и професионални теми. Бројот на часови е 2 пати по 36 часа во времетрање од 60 мин. во тек на четири месеци за […]

Англиски јазик Б1.1

Слушателите учат посложени граматички форми, фрази и вокабулар за понијансирано изразување. Слушаат подолги разговори на англиски и одговараат на прашања поврзани со разговорот. Пишуваат избалансирани текстови, резиме, биографија, писма. Зборуваат за секојдневни и професионални теми. Бројот на часови е 2 пати по 36 часа во времетрање од 60 мин. во тек на четири месеци за […]

Англиски јазик А2.2

Слушателите учат посложени граматички форми, вокабулар, синоними, слушаат подолги делови на оригинални говорници, пишуваат писма, описи, опис на настан. Бројот на часови е 36 часа во времетрање од 60 мин. во тек на четири месеци. На часовите се учи и теорија и практично применување на јазичните форми и фрази.

Англиски jазик А2.1

Се повторуваат претходните граматички форми и се прошируваат со нови и се зголемува фондот на зборови и изрази. Бројот на часови е 36 часа во времетрање од 60 мин. во времетраење од четири месеци. На часовите се учи и теорија и практично применување на јазичните форми и фрази.

Арапски јазик

Како главна цел на ова програма е да се обезбеди можност за унапредување на јазичните и комуникациските вештини со интерактивен пристап и стекнување на истите, имајќи предвид дека Арапскиот јазик е еден од предусловите за конкурентноста на пазарот на труд за теолозите. Времетраењето на цела програма е 780 часа, поделена на 6 модули од кои […]

Англиски јазик А1.2

Слушателите ќе учат да читаат, пишуваат, зборуваат и слушаат, односно да разберат англиски текстови и говорници. На ова ниво ќе се учат основни граматички форми за да може да се употребат во поедноставна комуникација, во секојдневни ситуации. Слушателите ќе можат да се изразуваат за настани и информации поврзани со сегашноста, минатото и иднина. Фондот на […]

Англиски jазик А1.1

Слушателите ќе учат да читаат, пишуваат, зборуваат и слушаат, односно да разберат англиски текстови и говорници. На почетното ниво ќе се учат основни граматички форми за да може да се употребат во поедноставна комуникација, во секојдневни ситуации. По завршувањето на секоја лекција ќе се тестира тоа што е учено. Бројот на часови е 36 часа […]

Ракувач на дигалка

Оваа програмаза работно оспособување за занимањеторакувач надигалки на учесниците во програмата им овозможува да се стекнатсо знаења, вештини и компетенции за самостојно ракувањеи управување со дигалките на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач на дигалкa“ Планирано е двомесечно времетраење на програмата и тоа вкупно 276 […]

Аналитичар за одржлив развој

Со оваа програма се оспособуваат кадри со титула Аналитичар за одржлив развој кои во текот на обуката ќе се стекнат со потребните знаења, вештини и компетенции за конципирање (анализа и планирање) и реализирање на принципите за одржливиот развој (ОДР) во соодветната организациска единица.   Оваа програма опфаќа теоретски и практичен дел во времетраење од вкупно […]

Службеник во сметководство

Посебната програма за стекнување на квалификации за занимањето сметководител е конципирана за да ги обучи кандидатите за: Водење книговодствена евиденција; Изработка на финансиски извештаи; Користење на софтвер за финансиско сметководство; Користење на софтвер за материјално сметководтво; Изработка на сметководствени планови. Програмата е конципирана од три модули. Првиот модул опфаќа обука за книговодствена евиденција на економските […]

Архивар

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за канцелариско и архивско работење применливи во различен тип на организации. Програмата е составена од седум тематски целини во кои се разработуваат функциите и активностите поврзани со канцелариското и архивското работење во една организација. Според наставниот план обуката трае 50 училишни […]

Изработувач на рачно плетени производи

Програмата Изработувач на рачно плетени производи обезбедува стекнување на знаење, вештини,  и компетенции  за изработка  на производи од волна и други видови на предиво со примена на рачни техники  за  плетење,како и правилно  користење на опремата и прибор на работното место Програмата  обезбедува можност за  надоградување со нови идеи и креации, со помош на техниките […]

Компјутерски вештини за административни работи

Програмата дава можност учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за примена на информатичко компјутерска  опрема и нејзино  креативно  користење во работата. Програмата е со времетраење од 70 часа, и се состои од стручно теоретски содржини и практична примена на стекнатите знаења во современо опремен кабинет – училница, така што овозможува  учесниците во […]

Германски јазик

Како главна цел на ова програма е да се обезбеди можност за унапредување на јазичните и комуникациските вештини со интерактивен пристап и стекнување на истите, имајќи предвид дека Германскиот јазик станува еден од условите за конкурентноста на пазарот на труд. Програмата ке биде поделена на модули, соодветно на степенот на подготовка на учесниците, според Заедничката […]

Англиски Јазик

Како главна цел на ова програма е да се обезбеди можност за унапредување на јазичните и комуникациските вештини со интерактивен пристап, имајќи предвид дека Англискиот јазик станува еден од условите за конкурентноста на пазарот на труд. Програмата ке биде поделена на модули, соответно на степенот на подготовка на учесниците, според Заедничката европска референтна рамка за […]

Рецепциски службеник

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на работењето во хотелските објекти, техниката на работење на приемното одделение во објектите за сместување – рецепциската служба во сместувачките објекти и да се оспособат за нејзина практична примена.   Начинот на реализација на програмата е преку теоретска и […]

Асистент за нега на лица со деменција- алцхајмерова болест и интелектуални попречености

Програмата за подготовка на асистенти за нега на лица со деменција – алцхајмерова болест и интелектуални попречености има за цел да ги оспособи учесниците во програмата за давање на помош и поддршка на корисниците на услугите, со цел истите да постигнат свои лични достигнувања, односно самореализација, соглано нивните потреби и можности. Услугата асистенција на лица […]

Ракувач на виљушкар

Оваа програма за работно оспособување за занимањето ракувач со виљушкар на учесниците во програмата им овозможува да се стекнатсо знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со виљушкарот на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат насловен како „Ракувач со виљушкар“ Програмата е во времетраење од два месеци, се […]

Шивач-основно ниво

Програмата “­Шивач“ – основно ниво е наменета  за работно  оспособување на кандидатите за шиење. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на процесот на шиење. Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, вербални (усно изложување, разговор), визуелни (демонстрирање, […]

Сметководствен службеник во банкарски сектор

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Сметководствен службеник во банкарски сектор. Времетраењето на програмата е 180 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби. По завршување на секоја тематска единица учесниците ќе имаат дел и за оценување на нивното […]

Ракувач со градежна механизација за површинска експлоатација

Оваа програма овозможува оспособување на кандидатите за ракувачи на градежна механизација во површинска експлоатација да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување и управување со машините на работното место. Програмата опфаќа практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат. „Ракувач со градежна механизација за површинска експлоатација“ Планирано е двомесечно времетраење […]

Готвач гастроном – основно ниво

Програмата “Готвач гастроном – основно ниво” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на готвење. Во реализација на обуката ќе се применуваат […]

Оџачар на објекти за домување кои користат цврсто и течно гориво

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за чистење и испитување на сите видови оџаци во објектите за индивидуално и колективно домување и надворешни делови поврзани со нив, ложишта на цврсто и течно гориво и приклучни цевки, да применува основни техники при работа како и правилно да користи опрема, алат […]

Вински советник

  Република Македонија. Програмата е наменета за оспособување на професионалци кои ќе се стекнат со познавања од сите области на винарството, почнувајќи од витикултурата и тероарот, преку процесот на производство, маркетингот, винските комуникации и ХОРЕКА секторот вклучувајки го и винскиот туризам. Програмата се базира на искуствата на водечките вински земји како што се Франција и […]

Шивач на облека

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на шиење облека, како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска и практична обука и води до стекнување сертификат “  Шивач на облека”. Програмата опфаќа кроење на […]

БЕЗБЕДНО УПРАВУВАЊЕ НА ТРАКТОРИ И ПРИКЛУЧНА МЕХАНИЗАЦИЈА

Оваа програма обезбедува на учесниците Безбедно управување со трактор и приклучна механизација преку стекнување на знаења, вештини и компетенции за ракување и управување со трактор и други приклучни земјоделски машини. Оваа програма ќе овозможи кандидатите да ги користат  сообраќајните знаци и  прописи за безбедно возење, управување на трактор и други приклучни земјоделски машини, да ги […]

Службеник во сметководство

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Службеник во сметководство Времетраењето на програматае 200 часа во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби. По завршување на секоја тематска единица учесниците ќе имаат дел и за оценување на нивното стекнато знаење. Материјата […]

Спасител во планина и непристапен терен

Спасителот во планина и непристапен терен  го проучува теренот, просторот и условите на местото на настанот, планира потребна опрема, средства и алати за интервенирање во настанатата несакана ситуација.Спасителот во планина и непристапен терен врши прибирање и обработка на информации, за подготовка на спасителна акција. Определува потребни човечки и материјални ресурси за интервенција во дадената ситуација. […]

ИЗРАБОТУВАЧ НА СЛАТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

Програмата овозможува работно оспособување за Изработувач на слаткарски производи и истата е со тромесечно времетраење, односно 320 часа и опфаќа стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука која пак, се изведува во слаткарска работилница, и/или ресторани и хотели. По успешното завршување на програмата учесникот ќе се оспособи […]

Келнер во угостителски објект

Главна цел на програмата е учесникот да стекне компетенции за примена на основните техники на угостителското послужување како и правилно користење на опремата и инвентарот за послужување. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат за Келнер во угостителски објект . Времетраењето на програмата е 360 […]

МОНТЕР ЗА СУВОМОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за работа со сувомонтажни ѕидови, тавански и ѕидни облоги и подни системи. Учесниците во теоретскиот дел ќе бидат запознаени со различните типови на изведби во наведените области како и начините на изведба на тавани и ѕидови. Голем дел од програмата е […]

Готвач во угостителски објект

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за готвач во угостителски објект. Во програмата опсежно ќе бидат елаборирани сите техники на готвење, како и едукација во областа на сертификација и добивање сертификати за работа со храна. Детално ќе бидат образложени процесите на приготвување на јадењата во теоретскиот дел, […]

Професионален обучувач за обучувачи за возрасни

После завршување на обуката, која се состои од два модула, учесникот ќе биде способен да: Прво ниво на сертифицирање: подготви, води и евалуира обука и сесии; Второ ниво на сертифицирање: ги води (coach) во текот на нивниот процес и да ги обучува обучувачите за возрасни. Обуката ќе биде органзирана во два модула, односно во две […]

Продавач

После завршување на обуката која се состои од два модула, и успешно положениот тест, учесникот ќе биде способен да: Прво ниво на сертифицирање:Продавач – демонстратор -презентира производи и истите ги продава на потенцијалниот купувач; Второ ниво на сертифицирање: Продавач –телемаркетинг – подготвува документација, ги проверува изворите на информации, врши продажба преку каналите за електронска комуникација. […]

Англиски јазик

Како главна цел на ова програма е да се обезбеди можност за унапредување на јазичните и комуникациските вештини со интерактивен пристап, имајќи предвид дека Англискиот јазик станува еден од условите за конкурентноста на пазарот на труд. Програмата ке биде поделена на модули, соответно на степенот на подготовка на учесниците, според Заедничката европска референтна рамка за […]

Германски јазик

Како главна цел на ова програма е да се обезбеди можност за унапредување на јазичните и комуникациските вештини со интерактивен пристап и стекнување на истите, имајќи предвид дека Германскиот јазик станува еден од условите за конкурентноста на пазарот на труд. Програмата ќе биде поделена на модули, соодветно на степенот на подготовка на учесниците, според Заедничката […]

Ориентација и мобилност

Преку оваа  програма,  учесникот на оваа обука, ќе стекне основни знаења и пред се вештини за самостојна  ориентација и мобилност во микро и макро простор. Тоа подразбира дека истиот ќе се запознае со основните техники за ориентација и мобилност пред воведување на белиот стап и тоа: техника на заштита на горен и долен дел на […]

ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Програмата„Претприемништво“на учесниците им овозможува развивање на претприемачкиот дух, иновативното размислување и иницијативноста преку проширување на знаењата и здобивање на вештини од областа на претприемништвото и бизнисот.Програмата „Претприемништво“ е поделена на три модули.   Првиот модул се однесува на претприемништвото и претприемачкоит процес. Овој модул е поделен на шест теми, и тоа на 1. Претприемачки процес, […]

Стратегии за активно барање работа

Програмата „Стратегии за активно барање работа“ е дизајниран со цел да ги подготви учесниците за планирање и организирање на стратегии за активно барање работа, со посебен акцент на идентификација на индивидуалните цели, оценка на сопствените способности, искористување на можностите за кариерен развој, анализа на пазарот на трудот и ефективно користење на алатки за барање работа. […]

Готвач во угостителски објект

Главна цел на програмата е да се изврши преквалификација на кадар. Имено преку соодветна обука  учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники за приготвување храна во угостителските објекти, како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука […]

ХЕМИСКИ ПРОЦЕСЕН ОПЕРАТОР ЗА ГУМА

Главна цел на програмата е кандидатот по спроведување на програмата да се стекне со знаења ,вештини и компетенции за примена на основните техники при производство на гума и гумени производи,како и правилно користење на опремата и инвентарот на машините двовалјак и хидраулична преса. Со цел да се реализира  програмата,кандидатот треба да ја помине обуката преку: […]

Службеник во туристичка агенција

Програмата за обука на Службеник во туристичка агенција овозможува стекнување на професионални квалификации односно професионално доусовршување и изучување на работните задачи на службеник во туристичка агенција. Стекнувањето на знаење на обуката е преку утврдени тематски целини кои вклучуваат теоретски и практични часови. За време на часовите на обуката целта е учесниците да се стекнат со […]

ФРИЗЕР – ОСНОВЕН КУРС

Програмата “Фризер – основен курс” е насочена кон стручно оспособување на учесникот од областа на фризерството. Стекнатите вештини ќе му помогнат на учесникот полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и […]

Фризер I ниво

Главна цел на програмата за обука на Фризер I  ниво е стекнување на вештини за негување и обликување на коса. Програмата  пред се е практично ориентирана преку практична обука и теоретска настава и истата води кон стекнување на сертификат за Фризер I  ниво. Практичната обука ја реализира мајстор – фризер,а теоретскиот дел го реализира наставен […]

Надградба на нокти

  Програмата “Надградба на нокти” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката.Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења и вештини и стручно да се оспособи за примена на основни техники  во надградба на ноктите и декорација на надградениот нокт.Стекнатите вештини ќе им помогнат на учесниците полесно вработување и конкурентност […]

Овоштар

Главни цели на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при работа во овоштарското производство; рачно и машинско калемење на овошни растенија со примена на разни техники на калемење; подигање и одгледување на овошен насад; и резидба на овошни растенија.   Начинот на реализација на програмата е преку […]

Претприемништво и вештини за планирање на бизнисот

Програмата за претприемништво и вештини за планирање на бизнисот е осмислен логичен процес за трансформација на идејата во конкретен бизнис план. Секој чекор од процесот е поддржан со практични алатки за планирање и водење на бизнис, опфаќајќи информации и знаење за темата, изработка на вежба за алатката и користење на резултатите од вежбата за изработка […]

Основни вештини за барање работа

Програмата „Оснони вештини за барање работа” на учесниците им овозможува развивање на иновативниот дух, креативното размислување и иницијативност, преку проширување на знаења и вештини за барање работа, како и унапредување на нивниот личен и кариерен развој.   Учесниците, со програмата ќе развијат способности за разбирање на важноста од систаматизиран пристап при процесот на барање работа, […]

Фризер-основен курс

Програмата за работа Фризер – основен курс им овозможува  на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во фризерскиот салон, да разликуваат  типови коса, да спроведуваат фризерски постапки во нега на косата, да комуницираат со клиенти и соработници. Времетраењето на програмата е 3,5 месеци, односно 210 часа, […]

Ракувач на виљушкар

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот  да стекнезнаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализацијатаза практична и теоретска обука води до стекнување на Сертификат насловен како „Сертификат за самостојно вршење на работи и работни задачи ракувач на виљушкар“. Планирано е тримесечно времетраење на […]

Козметичар за нега на лице и тело

Програмата за козметичар за нега на лице и тело се состои од 7 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  целите ги опфаќа сите  цели од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на  вештини  и знаења  преку  реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука.  Целокупната обука трае 280 […]

Изработувач на леб и бели печива

Лебот и белите печива претставуваат едни од основните прехранбени продукти кои се добиваат од брашно со додатоци на вода, сол, микробна стартер култура. Во зависност од типот на лебот и белите печива кон брашното се додаваат и други материи и различни додатоци. Лебот и белите печива се составен дел од исхраната на луѓето, додека нивната […]

Шивач на облека

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на шиење облека, како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска и практична обука и води до стекнување сертификат “  Шивач на облека”. Програмата опфаќа кроење на […]

Неговател/ка на стари и немоќни лица

Главна цел на програмата е кандидатот да стекне знаења, вештини и компетенции за давање на основни здравствени и социјални услуги во домашни услови на лица кои поради возраст, хронични болести и др. причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. Услугите се од различна природа и форма и ја заменуваат […]

Шминкер

Програмата за шминкер се состои од  5 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  целите ги опфаќа сите  цели од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на  вештини  и знаења  преку  реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука.  Целокупната обука трае 160 часа. Главна цел на оваа програма […]

Гипсер – монтер

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за работа со гипс-картонски елементи. Учесниците во теоретскиот дел ќе бидат запознаени со различните системи на изведби со гипс картонски плочи  како и начините на изведба на тавани и ѕидови. Голем дел од програмата е практична настава преку која учесниците во […]

Фасадер

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  изработка на фасада, како и правилно користење на опремата и алатот за изработка на истата. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Фасадер“. Времетраењето на програмата е […]

Готвач во угостителски објект

Програмата “Готвач во угостителски објект” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на угостителството поточно од областа на готварството. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на технолошкиот процес на готвење. Во реализација на обуката ќе се применуваат современи […]

Шивач – основно ниво

Програмата “­Шивач“ – основно ниво е наменета  за работно  оспособување на кандидатите за шиење. Стекнатите знаења и вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот во организација и реализација на процесот на шиење. Во реализација на обуката ќе се применуваат современи наставни методи, вербални (усно изложување, разговор), визуелни (демонстрирање, […]

Вештини за управување со стресогени фактори

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен за:   Разбирање на динамика на стресогени фактори Разбирање различни реакции на стресогени фактори Дијагностицирање на ефектите на стресогените фактори врз индивидуата Самопроценка на сопствените функционални и дисфункционални карактеристики на својата личност Развивање на лични капацитети за проценка и реакција на стресогениот фактор Избор на фунционален пристап […]

МОДУЛАРНА ОБУКА ЗА АРГОН ЗАВАРУВАЧ (за лица со оштетен слух и други заинтересирани кандидати)

Кандидатот ќе се стекне со теоретски и практични вештини од областа на рачното заварување со посебен акцент на аргонското заварување. Обуката се организира и реализира во училниците и работилниците  на училиштето. При разработката  на стручната теорија се води сметка за индивидуалните можности и способности на кандидатите. Стручната теорија се реализира  преку активни методи. Училницата е […]

Вештини за финансиско работење

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење и вештини потребни за работа во финансискиот сектор и општото благајничко работење. Учесниците во теоретскиот дел ќе бидат запознаени со правилна имплементација на законската регулатива која го уредува готовинското денарско и девизно финансиско работење со посебен акцент на пресметка, исплата и евиденција, како и […]

ГИПСЕР-МОНТЕР

Програмата му овозможува на учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при изработка на плафони, ѕидови, облоги, сводови, декорации и сл. од гипскартонски плочи како и правилно користење на опремата и алатот на работното место. Програмата ќе се реализира преку практична и теоретска обука која ќе му овозможи на учесникот […]

Изработувач на визуелни апликации

– Главна цел на програмата: Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники на графичкиот дизајн и подготовката на фајловите за печатење, како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. – Начин на реализација: Програмата ќе се реализира преку практична и […]

Дизајнер на ентериер

Програмата Дизајнер на ентериер ќе му овозможи на учесникот да проектира внатрешна архитектура преку интегрираност во конкретни проекти. Програмата вклучува    теоретска и практична настава која ќе се реализира низ седум модули и тоа: 1. Основи на проектирање, 2. Ентериер-Студио 1, 3. Ентериер-Студио 2, 4. Ентериер-Студио 3, 5. Ентериер-Студио 4, 6. Современи ентериери и 7. Компјутерска визуелизација. Времетраењето […]

Келнер во угостителски објект

Главна цел на програмата е учесникот да стекне компетенции за примена на основните техники на угостителското послужување како и правилно користење на опремата и инвентарот за послужување. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат за келнер . Времетраењето на програмата е 360 часа од кои […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА ЛИЦЕ И ТЕЛО

Програмата КОЗМЕТИЧАР ЗА ЛИЦЕ И ТЕЛО им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во козметичкиот салон, да разликуваат типови кожа, да спроведуваат козметички постапки, да комуницираат со клиентите и соработниците. Времетраењето на програмата е 210 часа, од кои теорија 42 часа, пракса 147 часа […]

Козметичар

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции потребни за занимањето Козметичар. Програмата е составена од четири тематски целини и практичен дел, кои ќе му помогнат на учесникот да стекне знаење и вештини потребни за извршување активностите поврзани со работното место Козметичар. Според наставниот план обуката трае 200 часа, […]

Декоративен маникир

Програмата Декоративен маникир се состои од 5 тематски целини, а проверката на постигнувањето на целите ги опфаќа сите цели од тематските целини. Целокупната обука трае 125 часа или 1,5 месеци. Програмата овозможува учесниците да се стекнат со вештини и компетенции со кои можат да вршат декорација и надградба на нокти. Целта на програмата е стекнување […]

МАСЕР

Програмата за масер се состои од 6 тематски целини, а проверката на постигнувањето на целите ги опфаќа сите цели од тематски целини. Целите на програмата се насочени кон учесникот за стекнување на вештини и знаења преку реализација на предавања, демонстрирање на вештини и практична обука. Целокупната обука трае 240 часа. Главна цел на оваа програма […]

Службеник во книговодство

Програмата за практична обука за одговорен сметководител е наменета за секое лице кое сака да се стекне со знаења поврзани со: правната рамка која го регулира трговското право, основите на администрирањето на бизнисот, даночната легислатива на Р. Македонија, изготвување на книговодствените документи кои се резултат на деловните процеси врзани со трговијата на мало и големо, […]

Фризер – основно ниво

Програмата “Фризер-основно ниво” е насочена кон стручно оспособување на учесниците од областа на фризерството. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Програмата за занимањето фризер-основно ниво се темели на стандард на занимање, кое се стекнува преку стручно-теоретска настава и практична обука. Програмата е со 250 часа или […]

Монтар и инсталатер на сончеви панели

Програмата за обука „Монтер и инсталатер на сончеви панели“, овозможува оспособување за монтирање и инсталирање на соларни системи и колектори. Програмата е дизајнирана да се реализира со 280 часа обука и опфаќа стручно-теоретски содржини кои се во функција на практичната обука која пак се реализира преку вежби и изработка на проектни задачи на терен. Во […]

Испитување без разорување

Целта на оваа програма е  учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за    испитување на метали и метални конструкции за  професионално вршење на работите во областа на испитување без разорување.   Предавањата ќе бидат од теоретски и практичен тип во училница и опремена лабораторија. Комплетна опрема која е потребна за практичен приказ на предавањата ќе […]

Масер – терапевт (за лица со оштетен вид)

Програмата за работно оспособување за самостојно извршување на работи и работни задачи масер терапевт за во салон за масажа, фитнес центри или за самовработување опфаќа стручни теоретски содржини со вежби кои се реализираат во посебно опремен кабинет и истите се во функција на практичната обука која се реализира во реални услови (салон за масажа, СПА […]

Масер за естетска масажа

  Програмата „Масер за естетска масажа” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи масер за тело во козметички салон. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Структурата на програмата е следна: стручно-теоретски дел, практична обука и проверка на постигањата на кандидатите (завршен […]

Почетен курс за англиски јазик

  Почетниот курс за англиски јазик треба да ги оспособи кандидатите за основно комуницирање, пишување, читање и разбирање на англиски јазик. Програмата се реализира во 2 семестри во времетрање од 4,2 месеци со вкупно 200 часа, од кои 40% теорија, 49% пракса и 11% проверка на знаење, поделени во две модулни групи (А1.1 и А1.2) […]

Mаникир, педикир-основен курс

Програмата за Маникир,педикир – основен курс се темели на стандард на занимање кое се стекнува преку стручно-теоретска настава и практична обука. Стручно-теоретската настава се реализира во училница-кабинет ( опремен според правилникот за стандардите за просторот и опрема.) , а практичната обука во козметички салон. Стручно-теоретските содржини ги реализира лекар со завршени медицински студии, а практичниот […]

Рецепционер

Програмата за обука на Рецепционер има за цел стекнување на професионални квалификации на учесниците на истата преку утврдени тематски целини кои опфаќаат работни задаќи на рецепционер во хотел.  Програмата вклучува теоретски и практични часови преку кои учесниците ќе се стекнат со знаења и вештини потребни за оспособување да работат како рецепционери.   Теоретскиот дел содржи […]

Изработувач на рачно плетени производи

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при изработка на плетени производи, како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска и практична обука и води до стекнување сертификат “ изработувач на рачно плетени производи […]

Офсет печатар

– Главна цел на програмата: Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при печатење на офсет машина, како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. – Начин на реализација: Програмата ќе се реализира преку практична и теоретска настава, која ќе […]

Готвач во угостителски објект

Главна цел на програмата е да се изврши преквалификација на кадар. Имено преку соодветна обука  учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники за приготвување храна во угостителските објекти, како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука […]

Кројач на конфекциски материјал

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  изработка на модна конфекција  како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Кројач на конфекциски материјал“; Времетраењето […]

Монтер на гасоводна инсталација со енергетска ефикасност

Програмата за обука на монтер на гасоводна инсталација со енергетска ефикасност овозможува стекнување на професионални квалификации преку утврдени тематски целини, и вклучува теоретски и практични часови преку кои учесниците ќе се стекнат со знаења и вештини потребни за оспособување да работат како монтери на гасоводна инсталација со енергетска ефикасност.   Теоретскиот дел содржи тематски целини […]

Монтер на водоводна и санитарна инсталација

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции потребни за занимањето Монтер на водоводна и санитарна инсталација. Учесниците во теоретскиот дел ќе бидат запознаени со различните системи и технологија на водоинсталатерство а голем дел од програмата е и практична настава преку која во реални услови ќе ги извршуваат зададените […]

Дом мајстор

Програмата дом мајстор (ХАУС МАЈСТОР) се состои од .четири тематски целини. Клучна улога во овој вид на образование има мотивацијата што обучувачот треба да ја пружи како инструктор и како контролор на стекнувањето на вештините на учесникот. Тој е повикан да му помогне на учесникот во стекнување на вештини преку  усни искажувања, демонстрирање на вештините […]

ФРИЗЕР – ОСНОВЕН КУРС

Програмата “Фризер – основен курс” е насочена кон стручно оспособување на учесникот од областа на фризерството. Стекнатите вештини ќе му помогнат на учесникот полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Главна цел на програмата е учесникот по завршување на програмата да биде способен да организира простор и работа во салон, подготвува клиент, мие и […]

Програма за развој на менаџерски и лидерски вештини кај инженерите

рограма за развој на менаџерски и лидерски вештини кај инженерите е специјално дизајнирана програма е наменета за доедукација на инженери. Истата е развиена во склад со потребите на инженерите како возрасни ученици, нудејќи им иновативни можности за учење и стекнување нови вештини и вклучувајки ја нивната професионална позадина и искуство. Содржината на програмата е креирана […]

МИГ – МАГ ЗАВАРУВАЧ

Кандидатот ќе се стекне со теоретски и практични вештини од областа на рачното заварување со посебен акцент на МИГ/МАГ постапка. Обуката се организира и реализира во училниците и работилниците на училиштето. Училницата е опремена со табла, видео бим потребните наставни нагледни материјали за демонстрација. Вештините потребни за занимањето практично се стекнуваат преку планирани вежби во […]

ПЛАНИНАРСКИ ВОДИЧ

Главна цел на програмата е да овозможи стекнување на знаења и вештини за занимањето Планинарски водич. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат за „Планинарски водич“. Времетраењето на програмата: Програмата содржи вкупно 107 часови од кои 26 часа теорија, 31 часа пракса и 50 часа […]

ШМИНКЕР – ОСНОВЕН КУРС

Програмата за шминкер – основен курс се темели на стандард на занимање кое се стекнува преку стручно-теоретска настава и практична обука. Стручно-теоретската настава се реализира во училница-кабинет ( опремен според правилнкот за стандардите за просторот и опрема.) , а практичната обука во козметички салон. Стручно-теоертските содржини ги реализира Лекар со завршени медицински студии, а практичниот […]

Масер за лице и тело

Програмата Масер за лице и тело им овозможува на учесниците преку теоретска и практична настава да се оспособат да го организираат просторот и работата во салонот за масажа, да разликуваат локомоторен апарат (апарат за движење, коски, мускули, зглобови), да разликуваат и изведуваат одделни видови масажа , кои движења се применуваат во масажата, какви видови масажа […]

Вештини за претприемништво

Главна цел на програмата е невработените лица да се мотивираат и оспособат за добивање на претприемачки вештини како и да знаат самостојно да изработат бизнис план. Програмата ќе се реализира преку теоретска настава и практична обука во таење од ( 50 часа) училишни часа. Учесниците по успешно завршување ќе се здобијат со Сертификат за стекнати […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со виљушкар и манипулација со различни видови стоки. Времетраењето на програмата е 160 часа од кои 32 часа теоретска обука, 112 часа се практична обука во реални работни услови и 16 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива во […]

Службеник во книговодство

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции потребни за занимањето Службеник во книговодство.Програмата е составена од шест тематски целини во кои се разработуваат функциите и активностите поврзани со секторот закниговодство во компаниите. Според наставниот план обуката трае 125 часа, во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби […]

Туристичко – агенциски службеник

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за работа во туристичко биро, туристичка агенција или агенција поврзана со давање туристички услуги со цел соодветно да ги обавуваат обврските на работното место. Учесниците во теоретскиот дел ќе бидат запознаени со работните обврски во агенциското работење. Голем дел од програмата […]

ФАСАДЕР

Програмата му овозможува на учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при изведба на фасадни и внатрешни ѕидови, изработка и подготовка на сите видови малтер, изработка на фасади со современи материјали, поправка на дотраени и оштетени фасади.и сл. како и правилно користење на опремата и алатот на работното место. Особено […]

СМЕТКОВОДСТВЕН СЛУЖБЕНИК ВО ЈАВЕН СЕКТОР

Обуката сметководствен службеник во јавен сектор®,односно сметководство на буџетските корисници ги опфаќа најрелевантните теми на подрачјето на сметководственото практично работење и даночното законодавство. Имено, обуката ќе се одвива врз база на серија практични предавања, задачи од праксата во јавни институции кај нас, како и учество на учесниците во практична работа (во кабинет за сметководтво) со […]

Претприемништво и водење бизнис

Оваа програма обезбедува поттикнување на учесниците за основање на бизниси преку стекнување на знаења, вештини и компетенции за имплементирање на креативните идеи и иновации, развивање на идниот деловен потфат преку правилно маркетиншко работење и управување, мерење и оценување на истиот. Времетраењето на програмата е 45 часа. Теоретската обука се изведува интерактивно преку примена на повеќе […]

ФАРМЕР ЗА ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО

Програмата ќе се реализира преку следниве модули (задолжителни и изборни): Задолжителни(теорија+пракса): 1. Принципи на органско производство – (6 часа + 6 часа) = 12 часа 2. Стандарди, конверзија и сертификација – (6 часа + 6 часа) = 12 часа 3. Маркетинг на органски производи – (12 часа + 6 часа) = 18 часа 4. Бизнис […]

Поставувач на рекреативно-планинарски патеки – маркацист

Програмата за обуката вклучува теоретски и практични часови, како и часови за приправничко стажирање преку кои учесниците ќе се стекнат со знаења, вештини и ставови потребни за оспособување да работат како професионални поставувачи на рекреативно-планинарски патеки – маркацисти. Програмата трае вкупно 112 часови од кои 30 часа теорија, 67 часа практична обука и стажирање (25+42) […]

Филигранист

Програмата за обука на Филигранист е дизајнирана врз основа на концептот за доживотно учење, односно потребата од постојано стекнување и развивање на нови компетенции кај младите и возрасните, е во корелација со политиките на Владата на Република Македонија и Стратегијата за претприемништво и иновации, која ќе придонесе за зголемување на вработеноста и вработливоста на младите […]

Фризер – основен курс

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции потребни за занимањето Фризер. Програмата претставува основен курс и е составена од пет тематски целини кои ќе му помогнат на учесникот да стекне знаење и вештини потребни за извршување на активностите поврзани со работното место Фризер. Според наставниот план обуката трае […]

Негователка на деца

Програмата Негувателка на деца e насочена и овозможува работно оспособување на негувателките за професионално работење во рамките на системот за згрижување и нега на деца. Основна цел на програмата е учесниците да се стекнат со поголеми стручни знаења, вештини и компетенции за извршување на задачи и активности во областа на згрижување и нега на деца. […]

Шивач во конфекциска индустрија

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции потребни за занимањето Шивач во конфекциска индустрија. Учесниците во теоретскиот дел ќе бидат запознаени со основите на различни техники на шиење а голем дел од програмата е и практична настава преку која во реални услови ќе ги извршуваат зададените задачи. На […]

Шивач на конфекциски материјал

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при изработка на модна конфекција како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Шивач на конфекциски материјал“; Времетраењето […]

ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Програмата„Претприемништво“на учесниците им овозможува развивање на претприемачкиот дух, иновативното размислување и иницијативноста преку проширување на знаењата и здобивање на вештини од областа на претприемништвото и бизнисот.Програмата „Претприемништво“ е поделена на три модули. Првиот модул се однесува на претприемништвото и претприемачкоит процес. Овој модул е поделен на шест теми, и тоа на 1. Претприемачки процес, 2. […]

Професионален обучувач на обучувачи на возрасни

После завршување на обуката, која се состои од два модула, учесникот ќе биде способен да: Прво ниво на сертифицирање: подготви, води и евалуира обука и сесии; Второ ниво на сертифицирање: ги води (coach) во текот на нивниот процес и да ги обучува обучувачите на возрасни. Обуката ќе биде органзирана во два модула, односно во две […]

Помошник фризер

Програмата за помошник фризер се состои од осум тематски целини, а проверката на постигнатите цели  од програмата ги опфаќа  сите тематски целини. Клучна улога во овој вид на образование има мотивацијата што обучувачот треба ја пружи како инструктор, а не  kako контролор на учесникот. Тој е повикан да му помогне на учесникот односно кандатот во […]

Изработувач на бели печива

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  изработка на бели печива како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат „Изработувач на бели печива“. Времетраењето […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА РАЧНА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО

 Програмата за козметичар за рачна нега на лице и тело се состои од 7 тематски целини, а проверката на постигнувањето на  цели ги опфаќа сите  целите од тематски целини.  Целите на програмата се насочени кон учесникот односно кандатот за да негово стекнување со  вештини  и знаења  се  реализира преку  предавања, демонстрирање на вештини и практична […]

Помошник фризер

Програмата за помошник фризер се состои од осум тематски целини, а проверката на постигнатите цели  од програмата ги опфаќа  сите тематски целини. Клучна улога во овој вид на образование има мотивацијата што обучувачот треба ја пружи како инструктор, а не  kako контролор на учесникот. Тој е повикан да му помогне на учесникот односно кандатот во […]

ПРОДАВАЧ НА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА

Програмата се состои од модуларен тип на обуки со вкупно времетраење од 8 месеци (1 модул/8часа месечно, со можност за ‘распоредување’ на модулите на пократки сесии, на пример 2 часа неделно); Програмата има за цел да им помогне на (ново)вработениот персонал во малопродажните објекти кои се во сопственост на Компаниите од нафтената индустрија, соодветно да […]

СМЕТКОВОДСТВЕН СЛУЖБЕНИК ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР

Обуката сметководствен службеник во банкарскиот сектор® ги опфаќа најрелевантните теми на подрачјето на сметководственото практично работење и даночното законодавство. Имено, обуката ќе се одвива врз база на серија практични предавања, задачи од праксата во сметководствените банки кај нас, како и учество на учесниците во практична работа (во кабинет за сметководтво) со помош на софтвер за […]

Заварувач во индустрија за производство на автобуси

Обуката е наменета за оспособување/остручување и лиценцирање на учесниците на истата за извршување на работни задачи на ЗАВАРУВАЧ ВО ИНДУСТРИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОБУСИ, преку нивно теоретска и практична обука, реализирана во повеќе тематски целини. Обуката ќе биде во времетраење од 495 часови, од кои 91 час теорија, 360 часови пракса и 44 часови оценување. […]

Изработувач на рачно везени производи

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при изработка на рачно везени производи, како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место. Начинот на реализација на програмата е преку теоретска и практична обука и води до стекнување сертификат “  изработувач на рачно везени […]

АРГОН (ТИГ) ЗАВАРУВАЧ

Кандидатот ќе се стекне со теоретски и практични вештини од областа на рачното заварување со посебен акцент на ТИГ постапка. Обуката се организира и реализира во училниците и работилниците на училиштето. Училницата е опремена со табла, видео бим потребните наставни нагледни материјали за демонстрација. Вештините потребни за занимањето практично се стекнуваат преку планирани вежби во […]

ШМИНКЕР

Програмата “Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на шминкерството. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Програмата за занимањето шминкер се темели на стандард на занимање, кое се стекнува преку стручно-теоретска настава и практична обука. Програмата е со 250 часа или тримесечно времетраење. […]

Депилација на лице и тело- Основен курс

Програмата за Депилација на лице и тело – основен курс се состои од стручно-теоретска настава и практична обука. Стручно-теоретската настава се реализира во училница-кабинет ( опремен според правилнкот за стандардите за просторот и опрема.) , а практичната обука во козметички салон. Стручно-теоретските содржини ги реализира лекар со завршени медицински студии, а практичниот дел козметичар со […]

Изработувач на машка и женска кошула

Оваа програма има за цел да ги развие способностите на учесниците за начинот на примена на веќе постоечки шаблон во изработка на краен продукт, женска и машка кошула. Самата програмана опфаќа технолошка изработка на кошула, преку теоретски и практичен дел. Во теоретскиот дел кандидатот се оспособува да го реализира работниот налог, преку изработка на прототип […]

Декоративен маникир

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува работно место и клиент за третман, спроведува третмани на маникирање и декорација на ноктите на […]

Шминкер

Програмата “Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува клиент за третман, спроведува третмани на шминкање, спроведува мерки за заштита на работна и животна средина, комуницира, […]

Шминкер – основен курс

Програмата за шминкер – основен курс содржи стручно-теоретска настава и практична обука. Стручно-теоретската настава се реализира во училница-кабинет ( опремен според правилнкот за стандардите за просторот и опрема.) , а практичната настава во работилница/ кабинет. Стручно-теоертските содржини ги реализира Лекар со завршени медицински студии, а практичниот дел ликовен педагог со квалификација за шминкер маскер -При […]

Ракувач на мостен кран

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот преку стекнување знаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со мостен кран и управување на мостен кран на работното место. Програмата преку предвидената реализација на практичната и теоретската обука води до стекнување на сертификат насловен како „Сертификат за самостојно вршење на работи и работни задачи ракувач на мостен кран“. […]