Сервисер на машини за шиење

Со програмата за обука, Сервисер на машини за шиење учесникот ќе стекне знаења, вештини и компетенции да разликува видови машини за шиње,објаснува функционирање на секоја машина за шиње, расклопува и склопува глава на видови на машини за шиење, подесува механизми, лоцира и идентификува дефект, навремено интервенира и ги остранува дефектите. Применува стандардни машински бодови за […]

Работник со млади

Програмата во целина се базира на вредностите на младинската работа во заедницата и развој на занимањето „Работник со млади“. Критериумите и вредностите се темелат на препораките од меѓународни институции кои работат на ова поле (пр. Совет на Европа), а истите се втемелени и во стандардите за професијата, усвоени од Министерството за труд и социјална политика. […]

Палијативен Негувател/ка на изнемоштени лица

По завршувањето на  оваа обука учесникот ќе биде оспособен да: планира, подготвува и организира сопствената работа самостојно во домот на негуваното лицеи/или под надзор на стручно лице во институции/установи за палијативна нега; почитува и спроведува принципи за палијативна грижа согласно возраста, состојбата и карактеристиките на негувано лице; познава, разбира и применува основни знаења за услугата […]

Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест

Програмата за асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција има за цел оспособување на учесниците  за давање помош и поддршка на корисниците на услугите, и нивните семејства. Асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест и деменција треба да  обезбеди директна помош, поддршка и нега  на лицето за кое се грижи, како […]

Сервисер на машини за шиење

Со програмата за обука, Сервисер на машини за шиење учесникот ќе стекне знаење, вештини и компетенции да разликува видови машини за шиење, објаснува функционирање на секоја машина за шиење, расклопува и склопува глава на видови на машини за шиење, подесува механизам, лоцира и идентификува дефект, навремено интервенира и ги доставува дефектите. Применува стандардни машински бодови […]

Монтажер и сервисер на машини

Целта на програмата е да се оспособат лица кои ќе се стекнат со вештини и знаења за процесите за производство на делови, монтирање и сервисирање на машини , како и да се запознаат со основните безбедносни аспекти при овие процеси. Во текот на обуката во времетраење од 4 (четири) месеци, учесниците ќе поминат низ 3 […]

Германски јазик

Опис на програмата Изучување на германскиот јазик како странски јазик за возрасни, според однапред предвидена програма напревена од наставниот кадар при едукативниот центар. Програма предвидува запознавање на граматиката како составен дел од секој јазик, средство за комуникација за и општење и споделување сопствени идеи и размислувања. Исто така нашата програма предвидува изучување на вокабуларот соодветен […]

Англиски јазик

Опис на програмата Изучување на англискиот јазик како странски јазик за возрасни, според однапред предвидена програма напревена од наставниот кадар при едукативниот центар. Програма предвидува запознавање на граматиката како составен дел од секој јазик, средство за комуникација за и општење и споделување сопствени идеи и размислувања. Исто така нашата пропграма предвидува изучување на вокабуларот соодветен […]

Електромонтажер и сервисер на машини за композитни материјали

Целта на програмата е да се оспособат лица со завршено минимум средно образование, со  знаења и вештини за процесите на електромонтажа и сервисирање на машини за композитни материјали. Програмата низ 2 (две) модуларни единици во текот на 4 (четири) месеци, низ 270 часа (60 теорија, 200 пракса, 10 оценување) ги покрива основните стручни дисциплини за […]

Mонтажер и сервисер на машини за композитни материјали

Целта на програмата е да се оспособат лица кои ќе се стекнат со вештини и знаења за процесите за производство на делови, монтирање и сервисирање на машини за композитни материјали, како и да се запознаат со основните безбедносни аспекти при овие процеси. Во текот на обуката во времетраење од 4 (четири) месеци, учесниците ќе поминат […]

Германски јазик Ц2

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Англиски јазик Ц2

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Германски јазик Ц1

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Англиски јазик Ц1

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Германски јазик Б2

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Англиски јазик Б2

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Германски јазик Б1

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Англиски јазик Б1

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Германски јазик А2

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Англиски јазик А2

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Германски јазик А1

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Англиски јазик А1

Програмата се одвива низ мотивирачки, пријатни и забавни лекции, низ структуриран баланс на вежби од граматика, вокабулар, изговор и јазични вештини. Теми кои го мотивираат слушателот да се вклучи во активностите и задачи на час, земени од секојдневниот живот и соодветни на потребите за јазично учење. Интерактивни активности, аудио вежби, практична англиска драма, интервјуа и […]

Металообработувач

Целта на програмата е да се оспособат лица кои ќе се стекнат со вештини и знаења за процесите за производство на делови, работа со ЦНЦ машини и металообработка (глодање, стругање, брусење и дупчење), како и да се запознаат со основните безбедносни аспекти при овие процеси. Во текот на обуката во времетраење од 4 (четири) месеци, […]

Изработувач на леб и бели печива

Наставната програма Изработувач на леб и бели печива е составена од четири предмети кои се надополнуваат меѓу себе. Со примена на оваа програма може да се овозможи: Брзо стекнување на одредена квалификација на неквалификуваната работна сила на пазарот на трудот; Доквалификација на работници според потребите на трудот;   На овој начин  се овозможува постојано надградување […]