Келнер гастроном

Главна цел на програмата е учесникот  да стекне компетенции за примена на основните техники на угостителското послужување како и правилно користење на опремата и инвентарот за послужување. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука и води до стекнување на сертификат за келнер гастроном. Времетраењето на програмата е 220 часа од кои […]

Фасадер

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за работа при изведба на фасадни и внатрешни ѕидови. Програмата нуди комплетна обука за изработка и припрема на сите видови малтер; изработка на фасади со современи материјали и поправка на дотраени и оштетени фасади. Големо внимание во програмата е посветено на […]

Готвач во угостителски објект

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за готвач во угостителски објект. Во програмата опсежно ќе бидат елаборирани сите техники на готвење, како и едукација во областа на сертификација и добивање сертификати за работа со храна. Детално ќе бидат образложени процесите на приготвување на јадењата во теоретскиот дел, […]

Гипсер – монтер

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за работа со гипс-картонски елементи. Учесниците во теоретскиот дел ќе бидат запознаени со различните системи на изведби со гипс картонски плочи како и начините на изведба на тавани и ѕидови. Голем дел од програмата е практична настава преку која учесниците во […]

Развој на вештини за регрутација и селекција на човечки ресурси

Програмата е составена од шест тематски целини во кои се разработуваат функциите поврзани со вештините за регрутација и селекција на човечки ресурси. Според наставниот план обуката трае 80 часа, во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби од областа. Програмата започнува со општ вовед во работата со човечките ресурси во компаниите како и областите […]

Специјалистички курс за стекнување вештини за архивско и канцелариско работење

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат вештини за канцелариско и архивско работење применливи во различен тип на организации. Програмата е составена од четири тематски целини во кои се разработуваат функциите и активностите поврзани со канцелариското и архивското работење во една компанија. Според наставниот план обуката трае 50 часа, во кои се застапени […]

Службеник во книговодство

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции потребни за занимањето Службеник во книговодство.Програмата е составена од седум тематски целини во кои се разработуваат функциите и активностите поврзани со секторот закниговодство во компаниите. Според наставниот план обуката трае 130 часа, во кои се застапени теоретски предавања и практични вежби […]

Рецепционер

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции потребни за занимањето Рецепционер. Програмата е составена од шест тематски целини кои ќе му помогнат на учесникот да стекне знаење и комуникациски вештини потребни за извршување на оперативните и административните активности поврзани со работното место Рецепционер. Според наставниот план обуката трае […]

Вештини за финансиско работење

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење и вештини потребни за работа во финансискиот сектор и општото благајничко работење. Учесниците во теоретскиот дел ќе бидат запознаени со правилна имплементација на законската регулатива која го уредува готовинското денарско и девизно финансиско работење со посебен акцент на пресметка, исплата и евиденција, како и […]

Козметичар

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции потребни за занимањето Козметичар. Програмата е составена од четири тематски целини и практичен дел, кои ќе му помогнат на учесникот да стекне знаење и вештини потребни за извршување активностите поврзани со работното место Козметичар. Според наставниот план обуката трае 200 часа, […]

Аргон заварувач

Главната цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за сервисирање на машини за шиење. Покрај теоретскиот дел со вежби особен акцент е ставен на практичната обука на учесниците. Теоретскиот дел на програмата со вежби се реализира во училница или опремена работилница, а практичната обука се изведува во реални услови, […]