Службеник во сметководство

  Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Службеник во сметководство. Програмата се однесува на образование на возрасни и се состои од 14 теми, поделени во 3 модули. Времетраењето на програмата е 96 часа од кои 22 часа теоретска настава и 74 […]

OПЕРАТОР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на компјутерските мрежи. Програмата започнува со изучување на типови на компјутерски мрежи според големината, начинот на поврзување, начинот на пристап како и нивната архитектура. После тоа програмата продолжува со изучувaње на мрежната опрема и различните медиуми за пренос. Следна работа […]

Оператор на софтвер за канцелариско работење

Програмата за обука за Оператор на софтвер за канцелариско работење претставува посебна програма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обука од програмата  да се оспособи за самостојна работа, да прави разлика меѓу системски и апликативен софтвер, да идентификува основни функции на […]

Гасомонтер-заварувач

Програмата ќе се реализира преку следниве модули (заеднички и технички): (теорија+пракса+оценување): 1.     Планирање, подготовка и организирање на работно место ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување  ) 2.     Административно комерцијални работи ( 8  час. теорија + 8  час. пракса + 45 мин. оценување) 3.     Комуникација ( 8  час. теорија + […]

Стекнување вештини за информациско комуникациски технологии

Програмата се состои од теоретски и практични модули. Оваа програма овозможува учесниците да стекнат вештини кои се неопходни за самостојна работа со компјутери и информатичка технологија. Програмата е флексибилна, стандардизирана, целосна и нуди можности за надградба врз принципот на скалабилност. Преку неа учесниците се стекнуваат со потребните вештини за работното место или пак секојдневно користење […]

Подготовка за вработување и вештини за барање работа

Програмата Подготвка за вработување и работа ги обезбедува основните вештини и знаења потребни за да ги постигнете вашите лични и професионални цели, да најдете работа и да развиете здрави работни навики и однесување кои ќе ви помогнат да бидете успешни. Програмата е фокусирана на следното: Вештини за барање работа: идентификување и аплицирање за работа (пишување […]