Ракувач на виљушкар

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи, Ракувач на виљушкар. Програмата за Ракувач за виљушкар е во времетраење од 3 месеци. Програмата се состои од 178 часови, се реализира преку теоретски дел од 40 […]

Заварувач (рачно еклектролачно и пламенско заварување)

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување). Програмата за Заварувач (рачно електролачно и пламенско заварување) е во времетрање од 3 месеци. Програмата се состои од 170 […]

Ракувач на автодигалка

  Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи на занимањето Ракувач на автодигалка. Програмата за Ракувач на автодигалка е во времетраење од 3 месеци. Програмата се состои од 184 часови, се реализира преку теоретски […]

Ракувач на мостна, портална и конзолна дигалка

  Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи на Ракувач на мостна, портална и конзолна дигалка. Програмата се состои од 157 часови, теоретски дел од 33 часови, практичен дел од 107 часови и 17 […]

Бравар

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Бравар. Програмата за Бравар е во времетрање од 3 месеци. Програмата се состои од 182 часови, се реализира преку теоретски дел од 37 часови, практичен […]

Оператор со горива

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи на занимањето Оператор со горива. Програмата за Оператор со горива е во времетраење од 3 месеци. Програмата се состои од 170 часови, се реализира преку теоретски дел […]

Ракувач на автодигалка

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи, Ракувач на автодигалка. Програмата се реализира преку повеќе активности. Спроведувањето на теоретската настава е во училница со современи наставни помагала и таа содржи општ и посебен дел […]

ТИГ Заварувач

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето ТИГ Заварувач. Програмата за ТИГ Заварувач е во времетрање од 3 месеци. Програмата се состои од 170 часови, се реализира преку теоретски дел од 41 […]

Ракувач на мостна, портална и конзолна дигалка

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи на Ракувач на мостна, портална и конзолна дигалка. Програмата се состои од 157 часови, теоретски дел од 33 часови, практичен дел од 107 часови и 17 часови […]

Ракувач на виљушкар

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи, Ракувач на виљушкар. Програмата за Ракувач за виљушкар е во времетраење од 3 месеци. Програмата се состои од 178 часови, се реализира преку теоретски дел од 40 […]

Бравар

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи во занимањето Бравар. Програмата за Бравар е во времетрање од 3 месеци. Програмата се состои од 182 часови, се реализира преку теоретски дел од 37 часови, практичен […]

Негувател/ка на стари и немоќни лица

Целта на програмата е да се оспособат лица не помлади од 18 години да вршат нега на стари и немоќни лица во домови за стари лица или во домашни услови. Програмата е составена од од теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел од програмата ќе се реализира во просториите на Отворениот граѓански универзитет „Неготино“- Неготино, а […]

Ракувач на виљушкар

Програмата е наменета за оспособување на лица, не помлади од 18 години да ракуваат и управуваат со работна машина за подигање на товар-виљушкар. Теоретскиот дел од програмата ќе се реализира во просториите на Отворениот граѓански универзитет „Неготино“- Неготино, а практичната обука ќе се реализира во реална компанија, со која ОГУД „Неготино“ претходно склучил договор за […]

Козметичар за нега на лице и тело

Основната цел на програмата козметичар за нега на лице и тело е стручно оспособување на кандидати, за самостојна работа во козметички салон. Содржините од теоретскиот дел од програмата ќе се реализираат во училница – кабинет во просториите на Отворениот граѓански универзитет „НЕГОТИНО“ од Неготино, а практичниот дел ќе се реализира во соодветно опремен козметички салон. […]

Ракувач со градежна механизација за површинска експлоатација

Главната цел на програмата е организирано образование, едукација, усовршување и оспособување на учесниците во програмата за самостојно, правилно и благовремено одлучување, постапување и квалитетно изведување на работните задачи, ракување со градежна механизација за површинска експлоатација . Програмата се реализира преку повеќе активности: Спроведувањето на теоретската настава е во училница со современи наставни помагала со кои […]

Ракувач на мостовска дигалка

Целта на програмата е да се оспособат лица не помлади од 18 години да ракуваат и управуваат со уред за подигање на товар- мостовска дигалка. Теоретскиот дел од програмата и писмените проверки на знаење ќе се реализира во просториите на Отворениот граѓански универзитет „Неготино“- Неготино, и во просториите на  „ИГМ Трејд“ Илија и др. ДОО […]

Ракувач на виљушкар

Целта на програмата е да се оспособат лица не помлади од 18 години да ракуваат и управуваат со работна машина за подигање на товар-виљушкар. Теоретскиот дел од програмата ќе се реализира во просториите на Отворениот граѓански универзитет „Неготино“- Неготино, и во просториите на  „ИГМ Трејд“ Илија и др. ДОО од Кавадарци, а практичната обука ќе […]