Заварувач

Програмата за обука на заварувач претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  извршување на заварувачки работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да организира […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Главна цел за реализација на програмата службеник во сметководство е учеснкот по завршување на обуката да се стекне со знаења, вештини и компетенции за правна рамка која го регулира трговското право, основите на администрирањето на бизнисот, даночната легислатива, изготвување на сметководствените документи кои се резултат на деловните процеси врзани со трговијата на мало и големо, […]

Бравар

Програмата за обука на бравар претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при извршување на браварски работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да организира […]

Службеник во сметководство

  Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетемции кои ќе му овозможат работно оспособување за занимањето Службеник во сметководство. Програмата се однесува на образование на возрасни и се состои од 14 теми, поделени во 3 модули. Времетраењето на програмата е 96 часа од кои 22 часа теоретска настава и 74 […]

Фризер за жени

Програмата „Фризер за жени“ претставува посебна програма за стекнување знаења, вештини и способности на учесниците. Основна цел е кандидатот да се стекне со стручни компетенции односно да биде стручно-работно оспособен за самостојно изведување работи и работни задачи како како фризер за жени. Програмата ќе се реализира во времетраење од 3 месеци, во два дела,теоретски со […]

СЛУЖБЕНИК ВО КНИГОВОДСТВО

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на книговодството и да бидат работно подготвени за занимањето Службеник во книговодство. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. Целата обука е конципирана како една сеопфатна сметководствена пракса во која учесниците […]

Ракувач на компјутерски управувани машини

Програмата за обука на ракувач на компјутерски управувани машини претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за ракување и управување со компјутерски управувани машини како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, […]

ПРOГРАМЕР ВО JAVA

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во JAVA. На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во JAVA. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. […]

Негувател/ка на деца со пречки во развојот

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини кои ќе им овозможат грижа за здравјето, безбедноста, хигиената и нега на деца со пречки во развој. Обуката се состои од теоретски  и практичен дел. На почеток ќе има теоретска настава, која ќе се одвива во просториите на нашиот образовен центар. На […]

OПЕРАТОР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на компјутерските мрежи. Програмата започнува со изучување на типови на компјутерски мрежи според големината, начинот на поврзување, начинот на пристап како и нивната архитектура. После тоа програмата продолжува со изучувaње на мрежната опрема и различните медиуми за пренос. Следна работа […]

СЛУЖБЕНИК ВО СМЕТКОВОДСТВО

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на сметководството и да бидат работно подготвени за занимањето Службеник во сметководство. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. Целата обука е конципирана како една сеопфатна сметководствена пракса во која учесниците […]

Оператор на софтвер за канцелариско работење

Програмата за обука за Оператор на софтвер за канцелариско работење претставува посебна програма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обука од програмата  да се оспособи за самостојна работа, да прави разлика меѓу системски и апликативен софтвер, да идентификува основни функции на […]

ОПЕРАТОР ЗА ГРАФИЧКИ И ВЕБ ДИЗАЈН

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на графичкиот и веб дизајн. Учесниците на оваа програма ќе се оспособат за самостојно користење на програмите за графички и веб дизајн. Ќе научат да изработуваат графички решенија за визит, карти, логоа,меморандуми, постери, флаери и друг рекламен материјал во печатена […]

Фризер за жени

Програмата за обука на фризер за жени претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да организира сопствената работа, да организира простор и работа во салон, да го подготвува клиентот, да комуницира и да го советува клиентот, мие и негува коса,подготвува и […]

Асистент за грижа на лица со попреченост

Програмата за обука Асистент за грижа на лица со попреченост претставува посебна прогарма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите за давање на услуги во домашни установи на лица со попреченост кои поради својата попреченост не се во состојба на да се грижат за себе.Учесникот ке се оспособи да […]

Службеник во сметководство

Програмата е наменета за лица кои сакаат да се стекнат со познавања од сметководство кои во иднина ќе им овозможи полесно вклучување на пазарот на трудот. Програмата се состои од повеќе теми, вкупно 8, во кои е опфатена и практична работа во книговодствено биро. Темите се поделени во 3 модули. Преку оваа програма учесникот се […]

Неговател/ка на стари лица

Програмата за обука Неговател/ка на стари лица претставува посебна прогарма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите за давање на услуги во здравствени и домашни установи  на стари лица кои поради возраст, хронични болести и други  причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. […]

Шивач

Програмата „ Шивач “ е  поделена  во три дела и тоа: -стручно-теоретски дел кој се реализира преку   еден модул со 40 часа -практичен дел со два модули со 140 часа(30+110) -завршен испит (проверување на стекнатите знаења, вештини и компетенции ) со 20 часа. Стручно-теретскиот  дел од програмата ќе се реализира во просторија училница-кабинет опремени со компјутери, […]

ПРOГРАМЕР ВО C++

Главна цел на програмата е учесниците да се стекнат со знаења и вештини од областа на програмирање во C++. На почеток ќе се разгледа структурното програмирање, за да во вториот дел се помине на објектно програмирање во C++. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. […]

Монтер и инсталатер на сончеви панели

Програмата за обука на монтер и инсталатер на сончеви панели претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите кандидатите и истата опфаќа теоретски и практичен дел. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники како и правилно користење на […]

Аргон заварувач

Програмата за обука на аргон заварувач претставува посебна програма за работно оспособување, стекнување знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на програмата да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники при  извршување на заварувачки работи како и правилно користење на опремата и инвентарот на работното место, да […]

Дизајнер на веб страна

Програмата за обука за дизајнер на веб страни  претставува посебна програма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите. Главна цел е учесникот по завршување на обука од програмата  да се оспособи за самостојна работа,активно да ги користи новите принципи на дизајнирање насочени кон корисникот, техниките за веб оптимизација и […]

Германски јазик Б2.2

Курсот по германски јазик за ниво Б2.1 и Б2.2 е насочен кон оспособување на кандидатот да ги разбере главните идеи на сложен текст, вклучувајќи и стручни дискусии од сопствената специјалност. Да може да комуницира до одреден степен флуентно и спонтано што овозможува непречена интеракција со родени говорители без потешкотии за двата соговорника. Да може да […]

Германски јазик Б2.1

Курсот по германски јазик за ниво Б2.1 и Б2.2 е насочен кон оспособување на кандидатот да ги разбере главните идеи на сложен текст, вклучувајќи и стручни дискусии од сопствената специјалност. Да може да комуницира до одреден степен флуентно и спонтано што овозможува непречена интеракција со родени говорители без потешкотии за двата соговорника. Да може да […]

Германски јазик Б1.2

Курсот по германски јазик за ниво B1.1 е насочен оспособување на кандидатот да може да може да ги разбере главните точки на јасен и стандарден јазик на познати теми поврзани со областа на работата, слободното време итн., да се справи со повеќето ситуации во кои ќе може да се најде за време на патување во […]

Германски јазик Б1.1

Курсот по германски јазик за ниво B1.1 е насочен кон оспособување на кандидатот да може да може да ги разбере главните точки на јасен и стандарден јазик на познати теми поврзани со областа на работата, слободното време итн., да се справи со повеќето ситуации во кои ќе може да се најде за време на патување […]

Германски јазик А2.2

Курсот по германски јазик за ниво А2.2 е насочен кон оспособување на кандидатот да познава, разбира и употребува секојдневни изрази и основни фрази кои се однесуваат на области од негов непосреден интерес. Учебникот опфака седум лекции со следниве теми: за викенд, свет на производи, комуникација, по пат, патување, пари, животни станици. Во реализација на програмата […]

Германски јазик А2.1

Курсот по германски јазик за ниво А2.1 е насочен кон оспособување на кандидатот да може да разбере реченици и често употребувани изрази кои се однесуваат на области од негов непосреден интерес (на пр. основни податоци за себе и семејството, пазарување, непосредна околина, работа) и да учествува во едноставни и вообичаени ситуации кои подразбираат едноставна и […]

Германски јазик А1.2

Курсот по германски јазик за ниво А1.2 е насочен кон оспособување на кандидатот да познава, разбира и употребува секојдневни изрази и основни фрази. Учебникот опфака седум лекции со следниве теми: работа и професија, во туѓ град, здравје, во градот, муштеријата е крал, нова облека, празници. Во реализација на програмата ќе се применуваат: наставни методи (монолошка, […]

Германски јазик А1.1

Курсот по германски јазик за ниво А1.1 е насочен кон осознавање на правилата и нормите на германскиот правопис, збороредот во прашални и исказни реченици и основни граматички структури, кон распознавање основни интонациски модели во истите и познавање, разбирање и употребување секојдневни изрази и основни фрази. Учебникот опфаќа седум лекции со следниве теми: добар ден, моето […]

Англиски јазик Ц1.1

Програмата New English File advanced е напредно ниво за изучување на англискиот јазик во кое слушателот се учи да го користи јазикот флексибилно и ефективно за општествени, академски и професионални цели. Слушателот ќе научи да разбере широк опсег на сложени, подолги текстови и да препознае имплицитно значење. Програмата New English File advanced се состои од […]

Англиски јазик Б2.1

Програмата New English File intermediate овозможува слушателите да го применат стекнатото знаење и се охрабруваат да го користат јазикот. Оваа програма има за цел да го активира пасивното знаење преку совладување на свежи предизвици. Програмата е составена од 7 тематски единици од кои секоја е поделена на граматички дел, вокабулар, јазични вештини (зборување, читање, слушање […]

Англиски јазик Б2

Програмата New English File upper-intermediate ги подготвува слушателите да разбираат сложен текст и комуникација на конкретни и апстрактни теми како и технички дискусии од сопственото поле на специјализација. Слушателот веќе може да комуницира течно и спонтано, како и да Го објасните своето гледиште за некое тематско прашање со изложување на предностите и недостатоците на различните […]

Англиски јазик Б1

Програмата New English File pre-intermediate е насочена кон оспособување на кандидатите да го употребуваат јазикот со тоа што значително ќе ја подобрат флуентноста во зборувањето. Оваа ниво има за цел да ја зголеми самодовербата кај слушателите како и да им го прошири знаењето со нови граматички конструкции и значително да го прошири вокабуларот кој го […]

Англиски јазик А2

Програмата New English File elementary (тематски единици 6-9) е насочена кон оспособување на слушателот да користи изрази сврзани со области од најнепосредна важност. Во ова ниво се обработуваат тематските единици од шест до девет. Секоја од темите е поделена на граматички дел, вокабулар, јазични вештини (зборување, читање, слушање и пишување), секојдневен англиски јазик или употреба […]

Англиски јазик А1

Курсот по англиски јазик, A1 ниво, овозможува кандидатите да се оспособат да употребуваат секојдневни изрази и фрази. Учебникот New English File (elementary) се состои од 9 тематски единици од кои првите пет се предвидени во курикулумот за А1 ниво и истите ќе се изучуваат во оваа програма. Секоја од темите е поделена на граматички дел, […]

Програмер во C++

Оваа програма го опфаќа структурното и објектното програмирање во C++. Прво ќе се разгледа структурното програмирање, а после тоа ќе се премине на објектно програмирање. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен […]

Оператор за графички дизајн и интернет маркетинг

Програмата го опфаќа користењето на програмите за графички и интернет маркетинг. Учесниците прво ќе се запознаат со програмите за компјутерска графика при што ќе научат да дизајнираат логоа, визит картици, флаери, …. Во вториод дел од курсот ќе  се посветат на интернет маркетинг (реализирање на комплетна маркетинг кампања преку интернет). Програмата се реализира преку теоретска […]

Оператор за графички и веб дизајн

Програмата го опфаќа користењето на програмите за графички и веб дизајн. Учесниците прво ќе се запознаат со програмите за компјутерска графика при што ќе научат да дизајнираат логоа, визит картици, флаери, …,  за во вториод дел од курсот се посветат на изработка на веб страници. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што […]

Програмирање за ANDROID – втор дел

Оваа програма опфаќа вториот дел од програмирањето за ANDROID. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е 32 часа: 15 часа се посветени на теоретска настава, 15 часа се практична […]

Програмирање за ANDROID – прв дел

Оваа програма опфаќа програмирањето за ANDROID и е поделена на два дела. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е 32 часа: 15 часа се посветени на теоретска настава, 15 […]

Програмирање во JAVA – втор дел

Ова е вториот од курсевите за програмирање во JAVA. Во првиот дел од курсот за JAVA се изработуваа педноставни програми, а овде веќе се прават посложени програми. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на […]

Програмирање во JAVA – прв дел

Ова е првиот од курсевите за програмирање во JAVA. Се започнува со основите на JAVA и изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за […]

Програмирање во VISUAL BASIC

Оваа програма опфаќа програмирање во VISUAL BASIC. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е 32 часа: 15 часа се посветени на теоретска настава, 15 часа се практична обука, а […]

Објектно програмирање во C++

Ова е вториот од курсевите за програмирање во C++. Ќе се разгледа објектно програмирање. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е 32 часа: 15 часа се посветени на теоретска […]

Програмирање во C++

Ова е првиот од курсевите за програмирање во C++. Ќе се разгледа структурното програмирање. Се започнува со изработка на наједноставни програми, за да до крај на курсот се прават посложени програми. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практична изработка на програми. На крајот се оставени 2 часа […]

Курс за Adobe Photoshop

Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Освен користење на електронска пошта се изучува и комплетно пребарување на интернет. Времетраење на програмата е 30 часа: 14 часа се посветени на теоретска настава, 14  часа се […]

Курс по AutoCad 2D

Програмата го обработува користењето на AutoCad 2D. На курсот се изучува цртање на документи во 2D. Последните часови ќе бидат посветени на запознавање со цртање на документи во 3D. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на […]

Курс по Corel Draw

Програмата го обработува користењето на програмот Corel Draw. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е 30 часа: 14 часа се посветени на теоретска настава, 14 часа се практична обука, а 2 […]

Курс по интернет и електронска пошта

Програмата го обработува користењето на интернет и електронска пошта. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Освен коритење на електронска пошта се изучува и комплетно пребарување на интернет. Времетраење на програмата е 16 часа: 7 […]

Курс за Microsoft Access

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft Access кој е дел од програмскиот пакет Microsoft Office. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Се изучуваат сите опции од програмот. Учесниците освен што ќе се здобијат […]

Курс за Microsoft Power Point

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft PowerPoint кој е дел од програмскиот пакет за канцелариско работење Microsoft Office. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Се изучуваат сите опции од програмот. Учесниците освен што […]

Напреден курс за Microsoft Excel

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft Excel кој е дел од програмскиот пакет за канцелариско работење Microsoft Office. Во овој дел на програмата ќе бидат разработени понапредните  опции од програмата. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување […]

Курс за Microsoft Excel

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft Excel кој е дел од програмскиот пакет за канцелариско работење Microsoft Office. Во овој дел на програмата ќе бидат разработени поедноставните опции од програмата. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување […]

Курс за Microsoft Word

Програмата го обработува користењето на програмот Microsoft Word кој е дел од програмскиот пакет за канцелариско работење Microsoft Office. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Се изучуваат сите опции од програмот. Учесниците освен што […]

Основен курс за компјутери

Се си има свој почеток, а кај нас почетокот се вика Основен курс за компјутери. Програмата го обработува користењето на оперaтивниот систем Windows 10. Програмата се реализира преку теоретска и практична настава при што акцентот е ставен на практичната обука. На крајот се оставени 2 часа за оценување (тестирање) на кадидатите. Времетраење на програмата е […]

Грчки јазик VIII степен

Во овој степен се учи стручна литература, од различни области како што е економијата, правните науки, стоматологијата,  општествениот живот итн.

Грчки јазик VII степен

Во VI и VII степен се учи од една посебна книга Грчки за напреден степен, во овие два степена учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази, изрази со други зборови што тоа значи. Во овој степен учениците се оспособуваат да размислуваат на грчки, да не ги преведуваат зборовите на нашиот јазик, туку да ги […]

Грчки јазик VI степен

Во VI и VII степен се учи од една посебна книга Грчки за напреден степен, во овие два степена учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази, изрази со други зборови што тоа значи. Во овој степен учениците се оспособуваат да размислуваат на грчки, да не ги преведуваат зборовите на нашиот јазик, туку да ги […]

Грчки јазик V степен

Во петтиот степен учениците се оспособени да комуницираат на грчки, и затоа во овој степен се работи најмногу на преводи од грчки јазик на македонски и обратно, се зборува на различни теми. Бидејќи во вториот и третиот степен се учи скоро целата граматика, која е многу обемна, во IV, V VI степен , цело време […]

Грчки јазик IV степен

Во четвртиот степен се менува литературата, се повеќе и повеќе се работат вежби, се читаат и преведуваат текстови, се прават дијалози на одредени теми на часот, се повторува граматиката преку вежби за да можат убаво да ја совладат. Бидејќи во вториот и третиот степен се учи скоро целата граматика, која е многу обемна, во IV, […]

Грчки јазик III степен

Во третиот степен се зголемува вокабуларот на зборови. Исто така во третиот степен се учи доста граматика и тоа: Трите групи на пасивни глаголи во сите времиња (Сегашно време, минато свршено и минато несвршено време, идно просто и идно трајно време, заповеден начин, глаголски придавки, глаголски прилог –јќи, минато идно време, придавки со неправилна множина, […]

Грчки јазик II степен

Вториот степен е основата на грчкиот јазик, бидејќи во вториот степен се учат најважната граматика и тоа: Глаголи од I група, II група ( кратка и долга основа) скоро во сите времиња : Сегашно, Минато свршено и несвршено време, Идно просто и Идно трајно време, Перфект , Плусквамперфект, заповеден начин, Именките во сите родови и  […]

Грчки јазик I степен

Во првиот степен учениците се описменуваат, ги учат сите правила и исклучоци  за читање и пишување на грчкиот јазик. Во првиот степен исто така се учат голем број на зборови, се читаат текстови, се учи основната граматика и тоа: Именки и придавки од I и II група во номинатив и акузатив еднина и множина, глаголи […]

Словенечки јазик Ц1/Ц2

Усовршување на јазикот на високо ниво. Граматички, писмено и разговорно. Учениците треба да размислуваат на словенечки јазик, да знаат фрази, објаснувања и толкувања на словенечко –словенечки јазик.

Словенечки јазик Б2/Ц1

Учебникот е поделен на пет содржини наменети за читање, слушање, граматика, пишување и зборување, кои се вклучени во испитите како индивидуални делови од тестот. Дополнително, додаден е и граматички гест, наменет за граматички структури, што се покажа како проблематично за повеќето кандидати врз основа на тест – анализата. Се бара поголем и сериозен ангажман од […]

Словенечки јазик Б2 (IV степен)

Со материјалот можете да ги развиете сите комуникациски вештини, како лингвистички, така и социолингвистички и прагматични, на високо ниво на напредно  на познавање на словенечкиот  јазик како странски јазик (знаењето на учениците треба да биде споредливо со ниво Б2 според Заедничката европска јазична рамка). Се повеќе се работи на самостојно користење на јазикот, читање на […]

Словенечки јазик Б2 (III степен)

Комплетниот учебници за напреден курс по словенечки јазик  како втор / странски јазик е наменет за возрасни ученици или студенти по словенечки јазик кои сакаат да го надградат своето знаење до ниво на самостојни корисници  или дури и повисоко. Се состои од два дела: учебник и работна тетратка. Во секоја секција се вклучени два дискови […]

Словенечки јазик Б1

Ова е повисоко основно ниво на изучување на словенечкиот јазик како втор и странски јазик  и е продолжување на првото основно ниво. Наставата се реализира во 32 часа, и повеќе ако е потребно. Учебниците не се наменети за самостојно учење. Повторно е вклучено ЦД со различни текстови од учебникот.  Се изведуваат дополнителни вежби наменети за […]

Словенечки јазик А1

На основното ниво словенечкиот јазик се изучува како странски јазик. Комплетот учебници според кои се работи е наменет за возрасни учесници на почетните курсеви. Комплетот за обука вклучува учебник и работна книга  како и две ЦД – а за  слушање текстови. Комплетот е наменет за настава во училница и се реализира во 64 часа  со […]

Германски јазик Б2.2

Во овој степен се учи стручна литература, од различни области како што е економијата, правните науки, стоматологијата,  општествениот живот итн.

Германски јазик Б2.1

Во овој степен учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази, изрази со други зборови што тоа значи. Во овој степен учениците се оспособуваат да размислуваат на германски, да не ги преведуваат зборовите на нашиот јазик, туку да ги објаснат со други зборови на германски.

Германски јазик Б1.2

Во овој степен учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази, изрази со други зборови што тоа значи. Во овој степен учениците се оспособуваат да размислуваат на германски, да не ги преведуваат зборовите на нашиот јазик, туку да ги објаснат со други зборови на германски.

Германски јазик Б1.1

Во петтиот степен учениците се оспособени да комуницираат на германски, и затоа во овој степен се работи најмногу на преводи од германски  јазик на македонски и обратно, се зборува на различни теми, се раскажуваат текстови Детално се изучува претеритум кај сите групи глаголи,сврзници иако, српак итн

Германски јазик А2.2

Во четвртиот степен се менува литературата, се повеќе и повеќе се работат вежби, се читаат и преведуваат текстови, се прават дијалози на одредени теми на часот, се повторува граматиката преку вежби за да можат убаво да ја совладат. Бидејќи во  граматика, која е многу обемна, во IV, V VI степен , цело време низ посебен […]

Германски јазик А2.1

Во третиот степен се зголемува вокабуларот на зборови. Исто така во третиот степен се учи доста граматика и тоа: заповеден начин и учтива форма,присвојни заменки sein ihr и нивна промена во датив,прашална заменка welche,временски препозиции vor, nach; зависни реченици со deshalb trotzdem, an bei, in, von, zu, mit+ Dativ.

Германски јазик А1.2

Во вториот степен се изучува препозиции за место во движење и мирување,лични заменки во датив и акузатив,идно време со глаголот werden,Präteritum, опис на личности, степенување на придавки како и редни броеви.

Германски јазик А1.1

Во првиот степен учениците се описменуваат, ги учат сите правила и исклучоци  за читање и пишување на германскиот  јазик.Се  изучува широк обем на лексика,, се читаат текстови, се учи основната граматика :промена на глаголи по лица,родот и множината кај именките,номинатив и акузатив кај именките, броеви, неправилни гладголи,минато време;

Англиски јазик Б2.2

Во седмиот и осмиот степен учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази и изрази, да размислуваат на англиски, и да не ги преведуваат буквално зборовите на нашиот јазик, туку да ги објаснат со други зборови на англискиот јазик. Се усовршува и дополнува веќе научената граматика.

Англиски јазик Б2.1

Во седмиот и осмиот степен учениците се оспособуваат да можат да објаснат фрази и изрази, да размислуваат на англиски, и да не ги преведуваат буквално зборовите на нашиот јазик, туку да ги објаснат со други зборови на англискиот јазик. Се усовршува и дополнува веќе научената граматика, а се учи и следново: употреба на придавки како […]

Англиски јазик Б1.2

Во петтиот и шестиот степен учениците се оспособени да комуницираат на англиски јазик, и затоа во овој степен се работи најмногу на комуникација, изразување, и се зборува на различни теми. Се повторуваат дел од изучените модални глаголи, пасив, условни реченици, прекажан говор, герунд и инфинитив, количествени заменки и придавки, зависни и независни релативни клаузи, и […]

Англиски јазик Б1.1

Во петтиот и шестиот степен учениците се оспособени да комуницираат на англиски јазик, и затоа во овој степен се работи најмногу на комуникација, изразување, и се зборува на различни теми. Се повторуваат сите минати, сегашни, и идни времиња, компаратив и суперлатив на придавки и прилози, и дел од изучените модални глаголи.

Англиски јазик А2.2

Во четвртиот степен се читаат и преведуваат подолги и посложени текстови, се учат нови зборови, се прават дијалози и дискусии, се пишуваат формални и неформални писма или есеи. Се повторува граматиката преку вежби  и се збогатува со следново: употреба на инфинитивот со to, употреба на герунд, модални глаголи за изразување обврска/ наредба/ забрана, условни реченици […]

Англиски јазик А2.1

Во третиот степен значително се зголемува вокабуларот на зборови. Во третиот степен се повторува, утврдува, и зголемува знаењето за веќе учената граматика, но исто така се учи и нова: сврзници, Сегашно трајно време за планирано идно дејство, зависни релативни клаузи, Сегашен перфект со yet, just, и already, сложени неопределени заменки, компаратив на прилози, количествени заменки […]

Англиски јазик А1.2

Вториот степен е исто така основата на англискиот јазик бидејќи се уште се изучуваат основните правила, исклучоци, зборови, и фрази за комуникација. Од граматика се учи следново: Минато просто време (правилни и неправилни глаголи), some, any + именки во множина, бројни и небројни именки, компаратив и суперлатив на придавки, искажување идни планови и предвидувања со […]

Англиски јазик А1.1

Во првиот степен учениците се описменуваат, ги учат сите основни правила и исклучоци  за читање и пишување. Исто така, ги учат основните фрази потребни за воспоставување комуникација и снаоѓање во секојдневниот живот. Во првиот степен се учат и голем број на зборови и се читаат и преведуваат текстови. Се учи основната граматика и тоа: глагол […]

Англиски јазик Ц1

– Слушателот се стекнува на комуникациски вештини на  слушање, читање,пишување и зборување на академско ниво  : – Може да ги разбере широк спектар во сложени,долги текстови на конкретни и апстрактни теми и да препознава скриени значења – може да се изразува течно и спонтано со родени говорители – може флексибилно и ефикасно да го користи […]

Англиски јазик Б2

– Слушателот се стекнува на комуникациски вештини на  слушање, читање,пишување и зборување на НАПРЕДНО ниво  : – Може да ги разбере главните идеи во сложени текстови на конкретни и апстрактни теми,стручни дискусии од сопствена специјалност, – може да комуницира течно и спонтано со родени говорители -да изрази свое мислење на актуелни теми,давајќи ги добрите и […]

Англиски јазик Б1

– Слушателот се стекнува на комуникациски вештини на  слушање, читање,пишување и зборување на повисоко ниво од основно ниво : -Може да ги разбере главните поенти и точки на јасен и стандарден јазик на познати теми во врска со работа,училиште,слободно време, -може да се справи со повеќето ситуации во кои може да се најде во области […]

Англиски јазик А2

Слушателот се стекнува на комуникациски вештини на  слушање, читање,пишување и зборување на основни секојдневни изрази и фрази. – Може да разбира реченици и користи изрази кои се однесуваат на теми од непосредна важност. -основни податоци за себе и семејството,за работа,непосредна околина. -учествува во едноставни и вообичаени ситуации кои подразбираат едноставна и директна размена на информации […]

Англиски јазик А1

Слушателот се стекнува на комуникациски вештини на  слушање, читање,пишување и зборување на основни секојдневни изрази и фрази. – да се претставува себеси и другите -поставува и одговара на прашања од личниот живот на пример каде живее ,опис на луѓе сто ги познава и предмети сто поседува. -Учествува во едноставна конверзација доколку се зборува јасно и […]

Безбедно управување со трактори и тракторски машини

Главна цел на програмата е земјоделските производители да се запознаат со основните безбедносни аспекти при ракување со тракторите и приклучните земјоделски машини, како и при нивно вклучување во јавниот сообраќај. Учесниците ќе се здобијат со уверение за работна оспособеност за безбедно управување со трактори и тракторски машини. Учесниците ќе поминат низ 6 модулaрни единици.

Одгледувач на млечни крави

Главна цел  на програмата е учесниците да се оспособат за одгледување на млечни крави со примена на современи принципи за добивање на млеко со подобар квалитет и остварување на поголема добивка од млекопроизводството. Програмата нуди комплетна обука за: водење на матично книговодство на фарма, одбирање на млади грла за ремонт на стадо, правилна исхрана, соодветно […]

Претприемачки и менаџмент вештини

Преку програмата претприемачки вештини, се добиваат практични алатки кои се потребни за успешно водење на бизнисот. Оваа се остварува без оглед на фактот дали се: изградува сопствен бизнис од почеток, вложуваат финансиски средства во деловни потфати, остварува заработка од бизнис вложување и активност. Во сите овие состојби претприемачките вештини и знаења се клучни за остварување […]

Изработувач на бели печива

Теоретската обуката ќе се организира и реализира во училниците на училиштето. При теоретската настава ќе се користат компјутери, Power point  презентации, LCD прожектор, слики, шеми, каталози, плакати, списанија, видео материјали, примероци од производи, декларации и друг дидактички материјал. Практичната настава ќе се реализира во училишната пекарска работилница и во пекарските погони во градот. Секој кандидат […]

Фризер за жени

Теоретската обуката ќе се организира и реализира во училниците на училиштето. Практичната настава ќе се реализира во фризерските салони во градот. Практичната настава ќе се организира со тимска работа, од двајца обучувачи за реализација на поставените стручни компетенции на кандидатите. Секој кандидат ќе има свое работно место во фризерските салони и ќе биде набљудуван од […]

Помошник козметичар

Теоретската обуката ќе се организира и реализира во училниците на училиштето. Практичната настава ќе се реализира во козметичките салони во градот. Практичната настава ќе се организира со тимска работа, од двајца обучувачи за реализација на поставените стручни компетенции на кандидатите. Секој кандидат ќе има свое работно место во козметички салони и ќе биде набљудуван од […]

Канцелариска работа со текстуални документи за табеларно пресметување

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со познавања за дигитална обработка на текст и табеларни пресметки. Програмата ќе се реализира со користење на компјутери за секој учесник и проектор на кој ќе се следи наставата. Сертификатот ќе биде потврда за познавање на работа со текстуални документи и документи со табеларни пресметки. Модулите […]

Англиски јазик – основно инво

Програмата се однесувана образование на возрасни за слушатели кои сакаат да се усовршат и стекнат со знаења по Англиски јазик- основно ниво кое е соодветно на А1 според CEFR и се состои од два модула (А1.1 и А1.2). Програмата ќе се реализира преку интерактивна настава со професорот и преку употреба на компјутери за секој учесникк […]

Стекнување вештини за информациско комуникациски технологии

Програмата се состои од теоретски и практични модули. Оваа програма овозможува учесниците да стекнат вештини кои се неопходни за самостојна работа со компјутери и информатичка технологија. Програмата е флексибилна, стандардизирана, целосна и нуди можности за надградба врз принципот на скалабилност. Преку неа учесниците се стекнуваат со потребните вештини за работното место или пак секојдневно користење […]

Англиски јазик

Програмата за англиски јазик ја задоволува потребата за постигнување на сите четири вештини: слушање, читање, пишување и конверзација. Со постигнување на основните цели се подобруваат јазичните способности на учесниците, се подобруваат нивните јазични вештини, се подобруваат општите вештини за остварување на целите при вработувањето кои се однесуваат непосредно во степенот на познавање на англискиот јазик, […]

Подготовка за вработување и вештини за барање работа

Програмата Подготвка за вработување и работа ги обезбедува основните вештини и знаења потребни за да ги постигнете вашите лични и професионални цели, да најдете работа и да развиете здрави работни навики и однесување кои ќе ви помогнат да бидете успешни. Програмата е фокусирана на следното: Вештини за барање работа: идентификување и аплицирање за работа (пишување […]

Ракувач на компјутерски управувани машини

Програмата за обука на Ракувач на компјутерско управувани машини претставува посебна програма за стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите и истата опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во вкупно 240(160+80) единици за обука. Теоретскиот дел содржи општ и посебен дел со кој кандидатот се здобива со потребните знаења предвидени во […]

Изработувач и монтажер на градежна столарија

Целта на програмата е да се оспособат лица не помлади од 17 години да земаат мерки, изработуваат, монтираат, контролираат квалитет и сервисираат градежна столарија изработена од дрво, ПВЦ и алуминиум. Програмата содржи вкупно 230 часови од кои 62 теоретска настава, 158 практична настава и 10 часа за проверка на стекнатите компетенции.. Теоретската настава и писмените […]

Монтер и инсталатер на сончеви панели

Програмата за обука на монтер и инсталатер на сончеви панели  претставува посебна прогарма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите и истата опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во вкупно 320 единици за обука (една единица е еквивалент на еден наставен час). Теоретскиот дел содржи општ […]

Претприемачки и менаџмент вештини

Преку програмата претприемачки вештини, се добиваат практични алатки кои се потребни за успешно водење на бизнисот. Оваа се остварува без оглед на фактот дали се: изградува сопствен бизнис од почеток, вложуваат  финансиски средства во деловни потфати, остварува  заработка од бизнис вложување и активност. Во сите овие состојби претприемачките вештини и знаења се клучни за остварување […]

Неговател/ка на стари лица

Програмата за обука Неговател/ка на стари лица претставува посебна прогарма за преквалификација или доквалификација со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите за давање на услуги во здравствени и домашни установи  на стари лица кои поради возраст, хронични болести и други  причини се во состојба на изнемоштеност и неможност да се грижат за себе. […]

Службеник во книговодство

– Програмата е наменета за лица кои сакаат да се стекнат со познавања од сметководство кои во иднина ќе им овозможи полесно вклучување на пазарот на трудот. Програмата се состои од повеќе теми, вкупно 8, во кои е опфатена и практична работа во книговодствено биро. Темите се поделени во 3 модули. Преку оваа програма учесникот […]

Молзач на млечни крави

Главна цел на програмата е учесниците да се оспособат за молзење на крави со современи апарати за молзење и при тоа да добијат млеко со подобар квалитет кое ќе ги задоволи ЕУ стандардите за квалитет на млеко, а со тоа и  остварување на поголема добивка од млекопоизводството.   Програмата ќе се реализира преку теоретска настава […]

Електроинсталатер и монтер на станбени објекти

Електроинсталатер и монтер на станбени објекти претставува посебна програма за стекнување на стручни квалификации, со стекнување посебни знаења, вештини и способности на кандидатите и истата опфаќа теоретски и практичен дел кој ќе се реализира во вкупно 240 часа за обука. Теоретскиот дел содржи општ и посебен дел со кој кандидатот се здобива со потребните знаења, […]