Англиски јазик за одредени професии

Програмата за овие курсеви е наменета за слушатели кои имаат познавање на јазикот. Поголем акцент се става на вокабуларот за професијата на слушателот како медицина, туризам, канцелариско работење.

Македонски јазик за странци

Оваа програма им овозможува на слушателите да ги научат основите на македонскиот јазик преку практични дијалози со разновиден вокабулар. Граматиката и пишувањето се учат во контекст.

Француски јазик Б2 и подготвеност за ДЕЛФ 2

Со оваа програма се врши подготовка за полагање на испитот DELF 2. Во наставата се употребува комуникативен приод, презентирање и вежбање на јазикот во контекст. Истовремено им се помага на слушателите да ги научат формалните и лингвистички аспекти на францускиот јазик, вклучувајќи правилна употреба на граматика, писмена и усна огранизација и презентација на текст. Има […]

Француски јазик Б1 и подготовка за ДЕЛФ

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња, да знаат зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и изговор […]

Француски јазик А2

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња, да знаат зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив присташ, исто како и новите зборови  кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и изговор […]

Француски јазик А1

Со програмата  слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно, минато и идно време, да знаат приближни зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите […]

Германски јазик – подготовка за Гете

Програмата нуди вежбање на способностите потребни за испитот, ги вежба клучните аспекти на граматиката и речникот. Цел на курсот е да го надгради разбирањето на слушателите и употребата на германскиот јазик потребни за испитот. Програмата нуди и совети за форматот на самиот испит и воведува ефективни стратегии за справување со посебните карактеристики на петте дела.

Германски јазик Б2

Програмата нуди вежбање на способностите потребни за испитот, ги вежба клучните аспекти на граматиката и речникот. Цел на курсот е да го надгради разбирањето на слушателите и употребата на германскиот јазик потребни за испитот. Програмата нуди и совети за форматот на самиот испит и воведува ефективни стратегии за справување со посебните карактеристики на петте дела.

Германски јазик Б1

Слушателите кои имаат однапред познавање на германскиот јазик ги подобруваат своите граматички знаења, конверзацијата и пишувањето на посложени текстови. Сето ова се постигнува преку зададените теми за разговор, читањето текстови и слушањето на многубројни интервјуа.

Германски јазик А2

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и изговор се […]

Германски јазик А1

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно минато и идно време со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и […]

Англиски јазик BULATS

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно, минато и идно време со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање зборување и […]

Англиски јазик IELTS

Програмата за овој курс врши подготовка за совладување на сите делови од испитот: слушање, пишување, читање, граматика во конекст и конверзација.

Англиски јазик TOEFL

Програмата на овој курс врши подготовка за успешно совладување на сите делови од испитот: слушање со разбирање, читање со разбирање, граматика во контекст и пишување состав.

Англиски јазик Ц1

Програмата е наменета за слушатели кои се подготвуваат да го полагаат испитот SAE. Во курсот се обрнува посебно внимание на темите и способностите кои учениците ќе ги сретнат на испитот. Учебникот обрнува внимание и на типовите на задачите и им дава на учениците доволно насочени вежби. Овој курс става посебен акцент на пишувањето. Низ целиот […]

Англиски јазик Б2

Програмата е наменета за слушатели кои се подготвуваат да го полагаат испитот FCE. Освен што нуди вежбање на способностите потребни за испитот, се вежбаат и клучните аспекти на граматиката и речникот. Цел на курсот е да го надгради разбирањето на учениците и употребата на англискиот јазик потребни за FCE испитот. Исто така, книгата нуди и […]

Англиски јазик Б1

Програмата е наменета за слушатели со предзнаење на англискиот јазик. Тие се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат […]

Англиски јазик А2

Програмата е наменета за слушатели со предзнаење на англискиот јазик. Тие се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат […]

Англиски јазик А1

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно, минато и идно време со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и кон новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување […]

Описменување на Брајово писмо

  Преку оваа програма учесниците се оспособуваат за  користење на  Брајовото писмо  – запознавање  и изучување на сите графеми на писмото – букви, бројки, правописни интерпукциски знаци, броеви и други математички симболи; се оспособуваат за пишување и читање на  текстови на Брајово писмо.   Се оспособуваат за ракување и користење на Брајова машина;   Исто […]

Масер за естетска масажа

  Програмата „Масер за естетска масажа” е насочена кон стручно оспособување на учесниците за самостојно извршување работни задачи масер за тело во козметички салон. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Структурата на програмата е следна: стручно-теоретски дел, практична обука и проверка на постигањата на кандидатите (завршен […]

Оператор со универзална глодалка

Програма за обука на Oператор со универзална глодалка. Главна цел на програмата е кандидатот по спроведување на програмата да се стекне со знаења ,вештини и компетенции за примена на основните техники при обработка на металите,како и правилно користење на опремата и инвентарот на машината универзална глодалка. Со цел да се реализира  програмата,кандидатот треба да ја […]