Француски јазик Ц1.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Ц1.1  за да влезат во осми степен.        ●   Од тематски аспект: образованието на елитата, еднаквоста на шансите и нееднаквоста меѓу мажите и жените, градењето на Европа, европските институции, многујазичност, франкофонијата, новите партнери, новите светски сили, потеклото на екологијата, климасткото затоплување, трајниот развој, трајните […]

Француски јазик Ц1.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б2.3  за да влезат во осми степен.        ●   Од тематски аспект: новите технологии и нумеричката еволуција, семејство, образование, животниот век, работничката класа, социјалните борби, развојот на работата, социјалното унапредување, отварање на границите, мондијализација, мултикултурализам

Француски јазик Б2.3

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б2.2  за да влезат во осми степен. Од тематски аспект: верувања, религија, моралните вредности, толеранција, политика, еднаквост на половите, демократија, хуманост, колективност, малцинства, регионални и европски јазици, приврзаност на традициите, глобализација, минато и иднина, исчезнувањето на предмети и занаети, иновации, перспективи на светот. ● […]

Француски јазик Б2.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б2.1  за да влезат во осми степен. Од тематски аспект:  Влијанија на образованието, образование во училиште и  на универзитет, доживотно образование, студии во странство, улогата на спортот и патувањето, новите технологии, работниот свет, договори за работа, односите во претпријатието, законите за странски рабтници, различните […]

Француски јазик Б2.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б1.3   за да влезат во осми степен. Од тематски аспект:  Идентитет, потекло, јазикот на младите, имиграција, љубов, фамилија, развојот на семејните односи, тело и здравје, домот, маалото, Од граматички аспект: времињата на минатото, неодредените заменки, негативните реченици, минато историско време – passé simple,  времињата […]

Француски јазик Б1.3

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б1.2   за да влезат во седми степен. Од тематски аспект: Вие и вашиот општествен ангажман, Вие  и уметноста, Вие и екологија , Вие и патувањата, Судството во Франција,.. Од граматички аспект: прилози на -ment,  идно време и кондиционал, различни начини на искажување на претпоставки, […]

Француски јазик Б1.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано  знаење на ниво Б1.1   за да влезат во шести степен. Од тематски аспект: Вие и консумирањето, купување, интернет, меил за поплака, студентите и парите, учење, запишување на факултет, необичен професионален пат, Вие и печатот, Вие и вашиот општествен ангажман. ● Од граматички аспект: компаратив, прекажување на говор […]

Француски јазик Б1.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано основно  знаење на ниво А2   за да влезат во петти степен. Од тематски аспект: штетни влијанија: бучава и чад. деликтно однесување и реакции на таквото однесување, живот во своето маало: полемики и цивилно однесување, интернет генерација, технолошки иновации, работилници за писмено творење: французите и нивната страст за […]

Француски јазик А2.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано основно знаење   за да влезат во четврти степен. Од тематски аспект: пишан печат и други медиуми, рубрика разно во печатот и на радио, сведоштво,филмска критика, филмски фестивал, желби и аспирации за иднината, животни планови, хуманитарни цели, остварување на сон, промена на живот и професионална ориентација, подвизи и […]

Француски јазик А2.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели со покажано основно знаење   за да влезат во трет степен. Од тематски аспект: спомени од детство, французите и домот, цимерство, односите со пријателите, соседите, првата средба со саканата личност, во потрага по работа, совети за работно интервју, искуства од обуките во претпријатијата, стереотипите за Франија и Французите, туризам, квалитетот […]

Француски јазик А1.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели со  почетно знаење  кое со тестирање покажуваат доволно знаење за да влезат во втор степен. Од тематски аспект: секојдневните активности (2), секојдневните обврски, празници, семејство, телефонски разговор, животот на славните личности, годишните времиња, климата, Франција од другата страна на морето, културолошки активности, Брисел – главниот град на ЕУ, неделата […]

Француски јазик А1.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели  апсолутни почетници  како и  со  мало почетно знаење кое со тестирање покажуваат недоволно знаење за да влезат во втор степен. Од тематски аспект: јас и другите, градот, слободното време, вкусови, карактерни особини, секојдневни активности ●   Од граматички аспект: Основните глаголи во сегашно  време и тоа од прва, втора и […]

Германски јазик Ц1.3

Целта на овој курс е довршување на предвидениот материјал за Ц1 и подготовка за полагање на ипситите: Goethe/ÖSD-Zertifikat C1, TestDaF, telc C1, DSH и DSD II. Теми: уметност и креативност, сеќавања, минати настани. Граматички структури: глаголска и именска форма на предлошкиот предмет, сложени сврзници, особености на условните реченици, модалитетни глаголи. Вежбање на четирите техники на […]

Германски јазик Ц1.2

Целта на овој курс е продлабочување на претходно стекнатите познавања од областа на јазикот и јазичните структири, како и постепена подготовка за полагање на интернационални испити за германски јазик, кај кои се посветува особено внимание на четирите клучни техники на познавање на јазик: читање, слушање, пишување и зборување. Теми: планови, цели и достигнувања, здравје и […]

Германски јазик Ц1.1

Целта на овој курс е продлабочување на претходно стекнатите познавања од областа на јазикот и јазичните структири, како и постепена подготовка за полагање на интернационални испити за германски јазик, кај кои се посветува особено внимание на четирите клучни техники на познавање на јазик: читање, слушање, пишување и зборување. Теми: секојдневни активности на Германците, форми на […]

Германски јазик Б2.3

– Целта на курсот Б2/3 е комплетирање на нивото Б2 и подготовка на слушателите за полагање на  испитот Goethe – Zertifikat B2, кој е меѓународно признаен испит. Во текот на курсот се довршува целото ниво Б2, се проширува и утврдува веќе стекнатото знаење од претходните степени, но и се воведуваат специфични техники кои самиот испит […]

Германски јазик Б2.2

– Теми: науката од различен аспект: науката од мали нозе, истражувања и спроведување и имплементирање во секојдневието; интелигенција: лагата како средство за постигнување нешто добро, искреноста и лажењето од научен аспект; иднината на планетата земја; здравје: важноста на добриот сон и последици од недостаток на сонот; купување на интернет; службени разговори на телефон; односот со […]

Германски јазик Б2.1

Теми: нова татковина, недоразбирања, интеграција во Германија, гестови и мимика, муабетење, карање, учење на јазици, среќен избор на професија, сопствено рекламирање, сиромаштија, интернет и зависноста од него. Граматика: редослед на зборови во реченица, негација, споредбени реченици со als, wie, je…desto/umso, двојни сврзници, сврзниците um.. zu, ohne .. zu, anstatt  zu + Infinitiv, релативни реченици

Германски јазик Б1+.2

Теми: слободно време, игри без граници, доживотно учење, совети за успешно учење, желби и претстави за кариера, необични занимања, форми на заедничко живеење, среќа, љубов. Граматика: се повторуваат и утврдуваат повеќето граматички единици, како компаратив и суперлатив, каузални, концесивни и консекутивни реченици, инфинитив со zu и без zu, форми за идно време, рефлексивни глаголи, односни […]

Германски јазик Б1+.1

Теми: среќа, животен сон, јунаштво, пријателство,живеење во стан, бездомници, тело, здравје, стрес, слободно време, доживотно учење, Граматика: се повторуваат и утврдуваат повеќето граматички единици, како перфект, модални глаголи , придавска деклинација, втор конјуктив, пасив во сите форми, компаратив и суперлатив.

Германски јазик Б1.2

Теми: пријатели, техника и секојдневие, неприлики во секојдневието, опис на производ, упатство за употреба на производ , односи меѓу луѓето, правила за однесување, планови и намери, застапување на мислење, земји и обичаи, давање совет и помош, политика и историја, Германија, куриозитети од Европа, визија за иднината и др. Граматика: сврзници, релативни реченици со предлог, n-деклинација, […]

Германски јазик Б1.1

Теми: , живеење во стан или куќа,, здравје, патување, кариера, професионална ориентација, слободно време,  училиште,  секојдневие Граматика: сврзници, минато време претеритум, минато време плусквамперфект, релативни заменки и релативни реченици, генитив, пасив презент, пасив со модален глагол, инфинитивни реченици, дводелни сврзници, конјунтив II, предлози и др.

Германски јазик А2.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели кои имаат предзнаење од трет степен или со тестирање покажуваат соодветно знаење за четврти степен. Тој ќе им помогне да разбираат и често да користат изрази кои се однесуваат на области од непосредна важност. Теми: Викенд активности, моите омилени предмети, комуникација и професија, вести на радио околу сообраќајот и […]

Германски јазик А2.1

Теми: семејство и членови на семејството, форми на живеење, храна и оброци, садови и прибор за јадење, во ресторан, работа и слободно време, спорт и здравје, видови училишта и школскиот систем во Германија, училишни предмети, образование, обука и професии, подароци, свадба, прослави Граматика: сврзници, минато време со деливи и неделиви глаголи, предлози со променлив падеж, […]

Германски јазик А1.2

Курсот ќе им помогне на слушателите да разбираат и употребуваат секојдневни изрази и основни фрази. Теми:работа и професија, патуваме, здравје и болести, ориентација во град, опис на денот, гардероба, прослави Граматика: Минато време од правилни и неправилни глаголи, зборообразување, препозиции за место и време во акузатив и датив, претеритум, модални глаголи, заповеден начин, коњугација на […]

Германски јазик А1.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели кои за прв пат го изучуваат германскиот јазик без предзнаење. Тој ќе им помогне да разбираат и употребуваат секојдневни изрази и основни фрази. Теми:  поздрави, лични податоци, земји, јзици, семејство, броеви, цени, единици мерки, бои, мебел, час, денови во неделата, час, секојдневни активности, слободно време и видови хоби и […]

Подготвителен курс за TOEFL

Курсот ги подготвува слушателите за полагање на испитот TOEFL iBT, кој е меѓународно признаен компјутерски испит за одредување на нивото на познавање на англискиот јазик. За време на курсот се вежбаат следните вештини во секојдневна и академска средина: слушање читање зборување пишувањe

Подготвителен курс за IELTS

Курсот се препорачува за слушатели кои треба да го полагаат испитот за да добијат иселеничка виза за Австралија, Нов Зеланд или Канада (General Training) или работен ангажман во странство (General Training/Academic во зависност од позицијата), како и за оние коишто сакаат да го продолжат образовниот процес на некој универзитет во странство (Academic).

Англиски јазик – CPE

Целта на курсот CPE е подготовка на слушателите за полагање на  испитот Cambridge CPE кој е меѓународно признаен испит. Во текот на курсот се проширува  и утврдува веќе стекнатото знаење од претходните степени, но и се воведуваат специфични техники кои самиот испит ги бара: читање пишување зборување слушање

Англиски јазик – CAE

Целта на курсот CAE е подготовка на слушателите за полагање на  испитот Cambridge CAE кој е меѓународно признаен испит. Во текот на курсот се проширува  и утврдува веќе стекнатото знаење од претходните степени, но и се воведуваат специфични техники кои самиот испит ги бара: читање пишување зборување слушање

Англиски јазик – FCE

Целта на курсот FCE е подготовка на слушателите за полагање на  испитот Cambridge FCE кој е меѓународно признаен компјутерски испит. Во текот на курсот се проширува  и утврдува веќе стекнатото знаење од претходните степени, но и се воведуваат специфични техники кои самиот испит ги бара: читање пишување зборување слушање

Англиски јазик Б2.2

Теми: музиката и чувствата, важноста на добриот сон, телото и сетилата, криминал и казна, медиуми, вистини и лаги, наука, моќта на зборовите, и др. Граматика: инфинитив и герунд, used to, be used to, get used to, модални глаголи во минато време, сите форми на пасив, воведни глаголи во индиректен говор, и др.

Англиски јазик Б2.1

Теми: интервју за работа, опис на личност, мода, повреди и болести, воздухопловство, белетристика, екологија, временски услови, и др. Граматика: сите форми на сегашно, минато и идно време, компаратив и суперлатив, индиректни прашања, местоположба на придавки и прилози во реченица, редослед на придавки во реченица, условни реченици, и др.

Англиски јазик Б1.3

Теми:  работа, домот и мојата куќа од соништата, образование и дебатите во однос на него, човечкото тело, нашето преставување на социјалните мрежи, информатичката технологија и бремето што го носи, пазарење и нашето задоволство и незадоволство од купеното, и др. Граматика: пасив во сите времиња, модални глаголи, условни реченици, индиректен говор, релативни реченици и др.

Англиски јазик Б1.2

Теми: ресторани, храна и готвење, семејство и придавки за опис на карактерот, пари и бизнис, превоз, стереотипи или вистина, добри и лоши манири, спорт, релации меѓу луѓето, и др. Граматика: сите форми на сегашно, минато и идно време, компаратив и суперлатив, определен и неопределен член, модални глаголи во сегашно и минато време, и др.

Англиски јазик Б1.1

Теми:  природни катастрофи, стравови и фобии, биографии на познати личности, пронајдоци, спорт, чудни настани од светот, минати навики и сл. Граматика: модални глаголи, глаголи кои се користат со инфинитив или со глаголска именка, прв условен начин, втор условен начин, пасив, индиректен говор, разлика меѓу минато свршено и несвршено време.

Англиски јазик А2.2

Курсот е наменет за возрасни слушатели кои имаат предзнаење од трет степен или со тестирање покажуваат соодветно знаење за четврти степен. Тој ќе им помогне да разбираат и често да користат изрази кои се однесуваат на области од непосредна важност. Теми: дом и семејство, облека, опис на физички изглед и карактер, одмор и патувања, пазарење […]

Англиски јазик А2.1

Теми: храна и оброци, патувања и одмори,  впечатоци од посетени места, користење на компјутери, градови и зградите во нив, книги и филмови Граматика: споредување на придавките, прилози за начин, сегашно време, минато свршено и несвршено време, идно време.

Англиски јазик А1.2

Курсот ќе им помогне на слушателите да разбираат и употребуваат секојдневни изрази и основни фрази. Теми: време и годишни времиња, датуми, редни броеви, музика, зборообразување, нашиот дом, и др. Граматика: глаголот ‘може’, сегашно трајно време, предметни заменки, минато време од правилни и неправилни глаголи, и др.

Англиски јазик А1.1

Курсот е наменет за возрасни слушатели кои за прв пат го изучуваат англискиот јазик без предзнаење. Тој ќе им помогне да разбираат и употребуваат секојденвни изрази и основни фрази. Теми: деновите во неделата, броеви, поздрави, земји и националности, бои, придавки, глаголи и глаголски фрази, работа, семејство, секојдневни активности и др. Граматика: глаголот ‘сум’ во сегашно […]

Геодупчач за изработка на истражни, хидрогеолошки, геотехнички и инекциони дупнатини

Програмата „Геодупчач за изработка на истражни, хидрогреолошки, геотехнички и инекциони дупнатини“е наменета за обучување на стручен кадар. После завршување на обуката, секој учесник ќе биде способен да: Планира, подготвува, организира и извршува работни активности како геодупчач, со знаење и вештини да прави истражни, хидрогеолошки, геотехнички и инекциони дупнатини. Времетраењето на Програмата е 288 часови. Обуката […]

Интеперсонални односи и комуникација на тим

Програмата е насочена кон стекнување на вештини за градење на односи и комуникација, во и надвор од организацијата, преку идентификување на чекорите во градењето односи и препознавање на стиловите во работењето и комуникацијата Темите се  поддржани со практични алатки за идентификување на факторите и фазите за градење на интерзонални односи, улогата на раководителот во идентификување […]

Основни вештини за менаџмент консултант

Програмата е насочена кон стекнување на вештини за работа како менаџмент консултант, преку осмислен процес на водење на циклусот на менаџмент консултантвото ( влез, дијагноза, анализа со препораки и акциски план за имплементација на препораките) Секоја фаза од консултантскиот циклус  е поддржан со практични алатки за идентификување на потребата на клиентот, дијагноза на бизнисот, изработка […]

Развој на проектна идеја и пишување проектна апликација

Програмата е насочена кон стекнување на вештини за раководења на Проектен циклус од планирање до раководење. Секоја фаза од проектниот менаџмент е поддржан со практични алатки за развој на проектна идеја, планирање на проектот, спроведувањето и девалутацијата. Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и компетенции за користење применливи алатки […]

Раст на бизнисот и продажбата

Програмата е насочена кон стекнување на вештини за планирање на растот на бизнисот и продажбата. Секој чекор од процесот е поддржан со практични алатки за планирање и водење на продажбата на претпријатието,  вежба за алатката и користење на резултатите од вежбата за изработка на план за продажба Главна цел на програмата е учесникот да се […]

Стратегии за активно барање

Програмата „Стратегии за активно барање работа“ е дизајниран со цел да ги подготви учесниците за планирање и организирање на стратегии за активно барање работа, со посебен акцент на идентификација на индивидуалните цели, оценка на сопствените способности, искористување на можностите за кариерен развој, анализа на пазарот на трудот и ефективно користење на алатки за барање работа. […]

Македонски јазик

Часови по македонски јазик, кои се одржуваат двапати неделно или по договор со професорот. Еден час трае 90 минути. Професорите се родени говорители на македонскиот јазик и македонисти/едукатори по професија. Наставниот план и материјалите се приспособуваат на составот на групите и целите на курсот. 2 семестра (есен/зима и зима/пролет).

Англиски јазик напредно ниво

Часови по англиски јазик, кои се одржуваат двапати неделно. Секој час е по 90 минути. Професорите се родени говорители на англискиот јазик и едукатори по професија. Наставниот план и материјалите се приспособуваат на составот на групите и целите на курсот. 2 семестра (првиот од октомври до декември и вториот од февруари до мај). Секој семестар […]

Англиски јазик преднапредно ниво

Часови по англиски јазик, кои се одржуваат двапати неделно. Секој час е по 90 минути. Професорите се родени говорители на англискиот јазик и едукатори по професија. Наставниот план и материјалите се приспособуваат на составот на групите и целите на курсот. 2 семестра (првиот од октомври до декември и вториот од февруари до мај). Секој семестар […]

Англиски јазик почетно ниво

Часови по англиски јазик, кои се одржуваат двапати неделно. Секој час е по 90 минути. Професорите се родени говорители на англискиот јазик и едукатори по професија. Наставниот план и материјалите се приспособуваат на составот на групите и целите на курсот. 2 семестра (првиот од октомври до декември и вториот од февруари до мај). Секој семестар […]

Обучувач на возрасни

После завршување на обуката учесникот ќе биде да спроведува обука на различни целни групи за различни теми, области, подрачја согласно својата експертска позадина и пренесува содржини и информации за одредени постапки, процеси и процедури, зависно од барањата на целната група. За таа цел во текот на оваа обука учесниците ќе се оспособат да подготвуваат план […]

Депилација на лице и тело- Основен курс

Програмата за Депилација на лице и тело – основен курс се состои од стручно-теоретска настава и практична обука. Стручно-теоретската настава се реализира во училница-кабинет ( опремен според правилнкот за стандардите за просторот и опрема.) , а практичната обука во козметички салон. Стручно-теоретските содржини ги реализира лекар со завршени медицински студии, а практичниот дел козметичар со […]

Шминкер – основен курс

Програмата за шминкер – основен курс содржи стручно-теоретска настава и практична обука. Стручно-теоретската настава се реализира во училница-кабинет ( опремен според правилнкот за стандардите за просторот и опрема.) , а практичната настава во работилница/ кабинет. Стручно-теоертските содржини ги реализира Лекар со завршени медицински студии, а практичниот дел ликовен педагог со квалификација за шминкер маскер -При […]