ЅИДАР

Посебната програма за образование на возрасните е наменета за лица постари од 18 години со завршено основно образование. Преку програмата учесниците ќе стекнат знаења, вештини и компетенции неопходни за извршување на занимањето „ѕидар“ од секторот градежништво и геодезија. Со успешно совладување на програмата учесникот ќе стекне теоретски знаења и практични вештини за да може да […]

Декоративен маникир

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон работно оспособување на учесниците од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот,  применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува работно место и клиент за третман, изведува надградба и декорација на ноктите на рацете,  спроведува […]

Вештини за табеларно пресметување во деловно планирање и одлучување

Програмата овозможува стекнување на информатички знаења и вештини во однос на табеларните пресметувања, во склад со барањата на современиот пазар на труди технолошкиот развој. Целта на програмата е оспособување на учесниците да го разбираат концептот на табеларни документи ида стекнат вештини за користење табеларни документи во деловното работење и одлучување. Програмата е наменета за сите […]

Аналитичар на податоци во Вештачка Интелигенција и машинско учење

  Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции за примена на основните техники  во машинското учење. Машинското учење претставува голема гранка од науката по Вештачката интелигенција кое пак  се бави со развивање на алгоритми со кои компјутерите изучуваат како да креираат модели за предвидување од дадени податоци. Начинот на реализација […]

Теолошко образование – прв степен

Програмата се состои од 29 предмети, меѓусебно поврзани со тоа што секој нареден се надградува врз претходниот. Предметите се со содржини од општо христијанство, разгледување на сите библиски книги, Стар и Нов Завет, вкупно 66, и практични предмети. Наставата се одвива во часови од 45 минути, од кои секој час е предавање и интеракција со […]

Англиски јазик Ц2

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик Ц1

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик Б2.2

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик Б2.1

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик Б1.2

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик Б1.1

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик А2.2

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик А2.1

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик А1.2

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Англиски јазик А1.1

Целта на насавата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и  професинално напредување. Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден […]

Германски јазик – специјализиран курс

Курсот по германски јазик е насочен кон стручно оспособување на кандидатите за работата и животот во С.Р. Германија. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: комуницира нормално и во одредени рамки стручно за работата, секојдневните ситуации како на пример запознавање, претставување, посета на лекар, користење на јавен превоз, ориентирање, купување во супермаркет, […]

Израелски методи и тактика за ВИП заштита – Офицер за Лична Заштита

Програмата ќе ги обучи, оцени и квалификува  студентите за да се стекнат со потребното знаење, вештини и пристап потребен за извршување на операции за лична заштита. Преку програмата на курсот студентите ќе се стекнат со стандардизирано знаење и вештини кои се користат во извршување на функцијата Офицер за Лична Заштита, кој може да работи сам […]

Англиски јазик Ц1

Слушање Слушање и разбирање на подолг говор, идиоматски изрази, колквијализми, информацијии од тешко разбирливи ситуации и настани (на станица , на натпревар), сложена техничка информација, упатство за ракување, спецификации и сервисирање на познати производи, предавања, излагања и исвештаи од поле на научен или професионален интерес тематски јазично сложени, филмови коишто содржат во голема мера жаргони […]

Англиски јазик Б2

Слушање Слушање на документарни програми на радио, на телевизија, интервјуа во живо, говорни и драмски емисии, разбира слушање/гледање на филмови на литературен јазик, главни идеи на тематски или јазично сложени излагања на на конкретни, апстрактни и стручни теми од поле на специјалност и интерес говорени на литературен јазик. Читање Натписи, извештаи и текстови на теми […]

Англиски јазик Б1

Слушање Слушање на подолга дискусија на литературен јазик, куси приказни, слушање на суштината на радио/вести, на телевизиски емисии на познати теми, слушање и разбирање на едноставни технички информации. Читање Читање на куси настани во весници, интервјуа во списанија, куси текстови, наоѓање на битните факти и информации, читање на пораки и стандардни писма, дописи со пријатели […]

Англиски јазик А2

Слушање Слушање на соговорници коишто употребуваат едноставен секојдневен говор, фрази, зборови и изрази во врска со најнепосредни приоритети, куси јасни и едноставни пораки, снимени текстови во врска со предвидливи секојдневни теми, телевизиски вести кои зборуваат за едноставни настани придружени со слика. Читање Читање на куси приказни на секојдневни познати теми, едноставни натписи во весниците проследени […]

Англиски јазик А1

Слушање Разбирање на едноставни упатства од точка А до точка Б, пешки или со јавен превоз; основни прашања, инструкции изговорени бавно и внимателно, како и куси, едноставни упатства; броеви, цени и временски изрази, Читање Читање на информации за луѓе во весниците (нивно место на живеење, возраст и сл.); за концерт или филм, каде се одржува […]

Стрес менаџмент за подобро здравје и функционалност

Програмата “Стрес менаџмент и подобра функционалност и зравје” е за сите лице над 18 години, кои имаат чувствителна структура и помала отпорност во справување со животните потешкотии, студии, работно место, во семејството или воопшто во функционирањето. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да се справи со стресни ситуации користејќи техники на самопомош, […]

Обука за психолози за користење психодијагностички средства

Програмата “Обука за психолози за користење психдијагностички средства” е наменета за примена на психодијагностички тестови, техники и задачи, наменета е за дипломирани психолози, студенти по психологија кои се во завршна години од студирањето, психолози кои се вработени и  сакаат да го усовршат своето знаење во областа на клиничката психологија и психодијагностиката, психолози кои сакаат да […]

Тим билдинг програма за вработени

Програмата “Тим билдинг програма за вработени” е насочена кон оспособување на лицата за личен раст и развој, за зголемување на свесноста и препознавање на сопствените капацитети и капацитетите на другите, развивање комуникациски вештини со другите, поврзување со тимот, спознавање на тимот и развивање на позитивна клима во тимот. По успешно завршување на програмата учесникот ќе […]

Развивање на комуникациски вештини

Програмата “Развивање на комуникациски вештини” е насочена кон оспособување на лицата за личен раст и развој, за зголемување на свесноста и препознавање на сопствените капацитети, за развивање на свесност и контакт со себе, развивање комуникациски вештини со другите, поголема самоподршка, поголема верба во сопствените капацитети и искористување на сопствените капацитети на персонално и професионално ниво. […]

Курс за самодоверба трето ниво

Програмата “Курс за самодоверба 3” е насочена кон оспособување на лицата за личен раст и развој, за зголемување на свесноста и препознавање на сопствените капацитети, за развивање на свесност и контакт со себе, развивање комуникациски вештини со другите, поголема самоподдршка, поголема верба во сопствените капацитети и искористување на сопствените капацитети на професионално ниво. По успешно […]

Курс за самодоверба второ ниво

Програмата “Курс за самодоверба 2” е понапредна програма која е насочена кон оспособување на лицата за личен раст и развој, за зголемување на свесноста и препознавање на сопствените капацитети, за развивање на свесност и контакт со себе, развивање комуникациски вештини со другите, поголема самоподршка, поголема верба во сопствените капацитети и искористување на сопствените капацитети на […]

Курс за самодоверба прво ниво

Програмата “Курс за самодоверба” е насочена кон оспособување на лицата за личен раст и развој, за зголемување на свесноста и препознавање на сопствените капацитети, за развивање на свесност и контакт со себе, развивање комуникациски вештини со другите, поголема самоподршка, поголема верба во сопствените капацитети и искористување на сопствените капацитети на професионално ниво. По успешно завршување […]

Обука за наставници за идентификација, справување и инклузија на ученици со емоционални проблеми

Програмата “Обука за наставници за идентификација, инклузија и справување со ученици со емоционални проблеми” е насочена кон стручно оспособување на наставниците за препознавање, идентификување и справување со ученици кои покажуваат емоционални проблеми во однесувањето. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: применува вештини во комуникација со учениците кои покажуваат проблеми во однесувањето, […]

Обука за стручни соработници во училиште за работа на советување со ученици

Програмата “Советувач во училиште” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на психо-социјално советување. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: применува вештини од областа на советување со лица кои се соочуваат со проблеми во училиште поврзани со учениците, да комуницира со учениците, да соработува со наставниците и родителите, да […]

Психотерапевт напреден степен

Програмата “Психотерапевт” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на советување и психтерапија. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: применува вештини од областа на советување и психотерапија на лица кои имаат пречки или се соочуваат со проблеми што ги носи животот, да комуницира, да соработува во тим, да пренесува […]

Советувач основен степен

Програмата “Советувач” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на психо-социјално советување. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: применува вештини од областа на советување со лица кои имаат пречки или се соочуваат со проблеми што ги носи животот, да комуницира, да соработува во тим, да пренесува знаења, да презентира […]

Германски јазик Ц1.2

Програмата Зихер Ц1 е да ги запознае и научи учесниците со напредни вештини и знаења за ефикасно користење на германскиот јазик во секојдневниот живот и на работното место, како и совладување на: Лексички единици (општествени теми, технологија, хотелиерство, туристичка програма, научни откритија, басни и сказни, интелегенција, наука, знаење, пресметка и исплата на плата и хонорар, […]

Германски јазик Ц1.1

Програмата Зихер Ц1 е да ги запознае и научи учесниците со напредни вештини и знаења за ефикасно користење на германскиот јазик во секојдневниот живот и на работното место, како и совладување на: Лексички единици (општествени теми, технологија, хотелиерство, туристичка програма, научни откритија, басни и сказни, интелегенција, наука, знаење, пресметка и исплата на плата и хонорар, […]

Германски јазик Б2.2

Програмата Зихер Б2 е да ги запознае и научи учесниците со напредни вештини и знаења за ефикасно користење на германскиот јазик во секојдневниот живот и на работното место, како и совладување на: Лексички единици (вокабулар за пријателство, интерактивно радио, работа, дејности на работно месо, службено телефонирање, поздравни карти, медиуми, филмски критики на радио, телефонски известувања, […]

Германски јазик Б2.1

Програмата Зихер Б2 е да ги запознае и научи учесниците со напредни вештини и знаења за ефикасно користење на германскиот јазик во секојдневниот живот и на работното место, како и совладување на: Лексички единици (вокабулар за пријателство, интерактивно радио, работа, дејности на работно месо, службено телефонирање, поздравни карти, медиуми, филмски критики на радио, телефонски известувања, […]

Германски јазик Б1.2

Програмата Меншен B1 е да ги запознае и научи учесниците со основни вештини и знаења за ефикасно користење на германскиот јазик во секојдневниот живот и на работното место, како и совладување на: Лексички единици (карактерни особини, работа, живеење, сервис за клиенти, медиуми и техника, покана за јадење, животни, советување, слабости и јаки страни, здравје, спорт, исхрана, дефекти во […]

Германски јазик Б1.1

Програмата Меншен B1 е да ги запознае и научи учесниците со основни вештини и знаења за ефикасно користење на германскиот јазик во секојдневниот живот и на работното место, како и совладување на: Лексички единици (карактерни особини, работа, живеење, сервис за клиенти, медиуми и техника, покана за јадење, животни, советување, слабости и јаки страни, здравје, спорт, […]

Германски јазик А2.2

Програмата Меншен А2 е да ги запознае и научи учесниците со основни вештини и знаења за ефикасно користење на германскиот јазик во секојдневниот живот и на работното место, како и совладување на: Лексички единици (фамилија, активности, доживување, мебел, опрема, професии, природа,туризам, манифестации, спортски активности, болести, живот на работа, предмети за употреба, прехамбени производи, совети за […]

Германски јазик А2.1

Програмата Меншен А2 е да ги запознае и научи учесниците со основни вештини и знаења за ефикасно користење на германскиот јазик во секојдневниот живот и на работното место, како и совладување на: Лексички единици (фамилија, активности, доживување, мебел, опрема, професии, природа,туризам, манифестации, спортски активности, болести, живот на работа, предмети за употреба, прехамбени производи, совети за […]

Германски јазик А1.2

Програмата Меншен А1 е да ги запознае и научи учесниците со основни вештини и знаења за ефикасно користење на германскиот јазик во секојдневниот живот и на работното место, како и совладување на: Лексички единици (држави, азбука, професии, фамилијарен статус, броеви 1-1.000.000, фамилија, јазици, мебел, описни придавки, бои, предмети, материјали, форми, биро, компјутер, активности во слободно […]

Германски јазик А1.1

Програмата Меншен А1 е да ги запознае и научи учесниците со основни вештини и знаења за ефикасно користење на германскиот јазик во секојдневниот живот и на работното место, како и совладување на: Лексички единици (држави, азбука, професии, фамилијарен статус, броеви 1-1.000.000, фамилија, јазици, мебел, описни придавки, бои, предмети, материјали, форми, биро, компјутер, активности во слободно […]

Англиски јазик Б2.1

Слушателите учат сложени граматички форми, фрази и вокабулар соодветни за напредно ниво. Се читаат подолги текстови од секакви области, се слушаат подолги разговори и дискусии на говорници, се изразува мислење на теми од различни области, се пишуваат текстови со изразување мислење на теми од различни области. Бројот на часови е 2 пати по 36 часа […]

Англиски јазик Б1.2

Слушателите учат посложени граматички форми, фрази и вокабулар за понијансирано изразување. Слушаат подолги разговори на англиски и одговараат на прашања поврзани со разговорот. Пишуваат избалансирани текстови, резиме, биографија, писма. Зборуваат за секојдневни и професионални теми. Бројот на часови е 2 пати по 36 часа во времетрање од 60 мин. во тек на четири месеци за […]

Англиски јазик Б1.1

Слушателите учат посложени граматички форми, фрази и вокабулар за понијансирано изразување. Слушаат подолги разговори на англиски и одговараат на прашања поврзани со разговорот. Пишуваат избалансирани текстови, резиме, биографија, писма. Зборуваат за секојдневни и професионални теми. Бројот на часови е 2 пати по 36 часа во времетрање од 60 мин. во тек на четири месеци за […]

Англиски јазик А2.2

Слушателите учат посложени граматички форми, вокабулар, синоними, слушаат подолги делови на оригинални говорници, пишуваат писма, описи, опис на настан. Бројот на часови е 36 часа во времетрање од 60 мин. во тек на четири месеци. На часовите се учи и теорија и практично применување на јазичните форми и фрази.

Англиски jазик А2.1

Се повторуваат претходните граматички форми и се прошируваат со нови и се зголемува фондот на зборови и изрази. Бројот на часови е 36 часа во времетрање од 60 мин. во времетраење од четири месеци. На часовите се учи и теорија и практично применување на јазичните форми и фрази.

Англиски јазик А1.2

Слушателите ќе учат да читаат, пишуваат, зборуваат и слушаат, односно да разберат англиски текстови и говорници. На ова ниво ќе се учат основни граматички форми за да може да се употребат во поедноставна комуникација, во секојдневни ситуации. Слушателите ќе можат да се изразуваат за настани и информации поврзани со сегашноста, минатото и иднина. Фондот на […]

Англиски jазик А1.1

Слушателите ќе учат да читаат, пишуваат, зборуваат и слушаат, односно да разберат англиски текстови и говорници. На почетното ниво ќе се учат основни граматички форми за да може да се употребат во поедноставна комуникација, во секојдневни ситуации. По завршувањето на секоја лекција ќе се тестира тоа што е учено. Бројот на часови е 36 часа […]

Архивар

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за канцелариско и архивско работење применливи во различен тип на организации. Програмата е составена од седум тематски целини во кои се разработуваат функциите и активностите поврзани со канцелариското и архивското работење во една организација. Според наставниот план обуката трае 50 училишни […]

Компјутерски вештини за административни работи

Програмата дава можност учесниците да се стекнат со знаења, вештини и компетенции за примена на информатичко компјутерска  опрема и нејзино  креативно  користење во работата. Програмата е со времетраење од 70 часа, и се состои од стручно теоретски содржини и практична примена на стекнатите знаења во современо опремен кабинет – училница, така што овозможува  учесниците во […]

Вештини за јавно говорење и политичка комуникација

Потребата од ефективно јавно говорење речиси сигурно ќе не допре некаде во нашиот живот затоа што секој од нас некако низ целиот живот нешто комуницира. Комуникацијата е многу опширен процес. Комуникацијата се карактеризира со различни индивидуални толкувања како и од комуникациските искуства на партнерите. Јавниот говор е уметност. Кога зборуваме за јавноста, многу фактори го […]

КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО

МОДЕЛ НА ПОСЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ     1. Назив на програмата КОЗМЕТИЧАР ЗА НЕГА НА ЛИЦЕ И ТЕЛО                                                     2. Опис на програма Програмата за козметичар за […]

Ракувач на виљушкар

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот  да стекнезнаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализацијатаза практична и теоретска обука води до стекнување на Сертификат насловен како „Сертификат за самостојно вршење на работи и работни задачи ракувач на виљушкар“. Планирано е тримесечно времетраење на […]

Противексплозивна заштита

  Примарната цел на образновната дејност на Ех Изведба Инженеринг ДООЕЛ Скопје е запознавање на проектантите кои се занимаваат со проектирање на електрични и неелектрични инсталации во противексплозивна заштита, како и извршителите кои работат на инсталирање, одржување и манипулирање со електричните и неелектрични инсталации и уреди во средини загрозени од експлозивна атмосфера со основните принципи […]

Вештини за усогласеноста на работењето на банката со прописите

Обуката се планира да се одвива врз база на серија предавања од областа на Compliance, со презентација на стручна литература (во недостиг на адекватна литература, ќе бидат презентирани пејпери, академски написи, објави од значајни институции од оваа област) и презентација на пракса при воспоставување на оваа функција. Во текот на обуката ќе се направи проценка […]

Службеник во книговодство

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции за основи на сметководство и водење на сметководствена евиденција. Во програмата ќе биде елабориран процесот на сметководствено работење. На крајот на успешно реализираната обука кандидатите ќе се стекнат со сертификат за работна оспособеност за службеник во книговодство. Во програмата ќе се […]

Службеник во книговодство

Програмата за обука за службеник во книговодство овозможува стекнување на професионални квалификации кои се утврдени во тематски целини за спроведување на обуката, и истата опфаќа теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел содржи тематски целини со кои учесникот на обуката се стекнува со потребните теоретски знаења предвидени во содржината на самите целини. Со практичниот дел од […]

Болничар во медицинска установа

Главна цел на програмата да го обучи кандидатот да може активно да се вклучи во процесот на работа во медицинска установа за работни задачи на болничар како дел од здравствен тим. Обуката е планирана да се реализира како: дел од здравствена струка; модуларен тип на обука за работно оспособување за болничар во медицинска установа. Составена […]

Козметичар за нега на лице и тело – основен курс

Програмата “Kозметичар за нега на лице и тело” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува клиент за третман, спроведува третмани на лице и тело, спроведува мерки […]

Декоративен маникир

Програмата “Декоративен маникир” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност, подготвува работно место и клиент за третман, спроведува третмани на маникирање и декорација на ноктите на […]

Основен курс за шминкер

Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот за работа со шминка, да ги препознава препаратите кои се користат за шминкање и правилно да ги применува, идентификување на приборот и правилна примена на истиот, распознавање на боите и типовите на луѓе и стилот. Начинот на реализација на програмата е преку практична и теоретска обука […]

Шминкер

Програмата “Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на козметиката. По успешно завршување на програмата учесникот ќе се оспособи да: организира простор и работа во салонот, применува санитарно технички норми за спроведување на козметичка дејност,подготвува клиент за третман, спроведува третмани на шминкање, спроведува мерки за заштита на работна и животна средина, комуницира, […]