Стручна обука по QGIS – ниво 2

Групирање и напредна геовизуализација на терматските слоеви, Креирање прашалници за податоците, Користење на напредни ЦАД функции во ГИС, Креирање на картографски знаци и картографски клуч, Поврзување на атрибутите од две табели, Меѓусебно конвертирање на линиските, полигонските и точкестите објекти, Креирање на точкести фајл – мрежа со специфични критериуми, Меѓусебно конвертирање на објектите помеѓу single-multi part, […]

Стручна обука по QGIS – ниво 1

Преземање на QGIS од интернет; Преглед на функционалностите и менијата на QGIS; Работа со QGIS Browser; Подесување на сетинзите за работа во QGIS; Дефинирање на просторен координатен систем; Трансформација на координатниот систем на shape file; Вметнување и едитирање на shape file; Зачувување на проект во QGIS; Навигација на карта; Селектирање и SNAP функции; Мерење на […]

Педагошки помошник за ученици во основно образование

Програмата Педагошки помошник за ученици  во основно образование, има за цел оспособување на кандидати за успешна работа со ученици од основно образование кои покажуваат понизок успех во учењето во насока на пружање помош за запишување на ученици во основно образование и во поучување на ученици во основно образование за совладување на училишното градиво. Преку темите […]

ШМИНКЕР

Програмата “Шминкер” е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на шминкерството. Стекнатите вештини ќе им помогнат на кандидатите полесно вработување и конкурентност на пазарот на трудот. Програмата за занимањето шминкер се темели на стандард на занимање, кое се стекнува преку стручно-теоретска настава и практична обука. Програмата е со 250 часа или тримесечно времетраење. […]

Службеник во книговодство

Наставната програма за службеник во книговодство е наменета за лица кои сакаат или имаат потреба од стекнување на основни познсавбања на сметководството што ќе им овозможи проширување на знаењата иа вештините заради полесно вклучување на пазрот на трудот. Програмата службеник во книговодство на слушателот ќе му овозможи стекнување на базични знаења и вештини кои треба […]