Англиски јазик Ц2

Курс по англиски јазик со увежбување на четири вештини и тоа читање,слушање,зборување и пишување преку забавни лекции видео и аудио материјали со текстови и теми кои ги тераат и мотивираат учениците да сакаат да зборуваат. Преку оваа програма ќе научите течно и совршено и многу брзо да читате текстови, да ги преведувате истите, да разбирате […]

Англиски јазик Ц1

Курс по англиски јазик со увежбување на четири вештини и тоа читање,слушање,зборување и пишување преку забавни лекции видео и аудио материјали со текстови и теми кои ги тераат и мотивираат учениците да сакаат да зборуваат. Преку оваа програма ќе научите течно да читате текстови, да ги преведувате истите, да разбирате сложени текстови, да пишувате писма […]

Англиски јазик Б2

Курс по англиски јазик со увежбување на четири вештини и тоа читање,слушање,зборување и пишување преку забавни лекции видео и аудио материјали со текстови и теми кои ги тераат и мотивираат учениците да сакаат да зборуваат. Преку оваа програма ќе научите соодветно да читате текстови, да ги преведувате истите, да разбирате текстови, да пишувате писма формални […]

Англиски јазик Б1

Курс по англиски јазик со увежбување на четири вештини и тоа читање,слушање,зборување и пишување преку забавни лекции видео и аудио материјали со текстови и теми кои ги тераат и мотивираат учениците да сакаат да зборуваат. Преку оваа програма ќе научите соодветно да читате текстови, да ги преведувате истите, да разбирате текстови, да пишувате писма формални […]

Англиски јазик А2.2

Курс по англиски јазик со увежбување на четири вештини и тоа читање,слушање,зборување и пишување преку забавни лекции видео и аудио материјали со текстови и теми кои ги тераат и мотивираат учениците да сакаат да зборуваат. Преку оваа програма ќе научите соодветно да читате текстови, да ги преведувате истите, да разбирате текстови, да пишувате писма формални […]

Англиски јазик А2.1

Курс по англиски јазик со увежбување на четири вештини и тоа читање,слушање,зборување и пишување преку забавни лекции видео и аудио материјали со текстови и теми кои ги тераат и мотивираат учениците да сакаат да зборуваат. Преку оваа програма ќе научите соодветно да читате текстови, да ги преведувате истите, да разбирате текстови, да пишувате писма формални […]

Англиски јазик А1.2

Курс по англиски јазик со увежбување на четири вештини и тоа читање,слушање,зборување и пишување преку забавни лекции видео и аудио материјали со текстови и теми кои ги тераат и мотивираат учениците да сакаат да зборуваат. Преку оваа програма ќе научите соодветно да читате текстови, да ги преведувате истите, да разбирате текстови, да пишувате писма формални […]

Англиски јазик А1.1

Курс по англиски јазик со увежбување на четири вештини и тоа читање,слушање,зборување и пишување преку забавни лекции видео и аудио материјали со текстови и теми кои ги тераат и мотивираат учениците да сакаат да зборуваат. Преку оваа програма ќе научите соодветно да читате текстови, да ги преведувате истите, да разбирате текстови, да пишувате писма формални […]

Ракувач на виљушкар

Програмата овозможува работно оспособување на учесникот  да стекнезнаења, вештини и компетенции за самостојно ракување со виљушкар и управување на виљушкарот на работното место. Програмата преку предвидената реализацијатаза практична и теоретска обука води до стекнување на сертификат насловен како „Сертификат за самостојно вршење на работи и работни задачи ракувач на виљушкар“. Планирано е тримесечно времетраење на […]

Ракувач со мостна, портална и конзолна дигалка

Главната цел на програмата е образование, усовршување, оспособување и учење за лицата вработени во друштвото ИГМ Трејд – Кавадарци за правилно и квалитетно работење, односно ракување со мостна, портална и конзолна дигалка. Програмата ќе се реализира преку спроведување на теоретска и практична настава, тестирања и обуки на учесниците во програмата, вршени од тим на искусни […]