Личен асистент на лица со попреченост

Програмата за „Личен асистент на  /лица со попречености” има за цел да ги оспособи кандидатите за давање на социјални услуги со кои ќе обезбедат независно и самостојно живеење, активно и рамноправно учество во заедницата и вршење на секојдневните активности на лица со потешка и најтешка физичка попреченост Времетраењето на програмата е 150 часа и опфаќа […]