Изработувач на рачно плетени производи

Програмата Изработувач на рачно плетени производи обезбедува стекнување на знаење, вештини,  и компетенции  за изработка  на производи од волна и други видови на предиво со примена на рачни техники  за  плетење,како и правилно  користење на опремата и прибор на работното место Програмата  обезбедува можност за  надоградување со нови идеи и креации, со помош на техниките […]