Англиски Јазик Ц1

Преку оваа програма кандидатите ќе го усовршат јзикот на секое поле. Ќе бидат во можност да општат на англиски јазик со луѓе на кои истиот им е мајчин јазик без било какви потешкотии.

Aнглиски јазик Б2

Преку оваа програма кандидатите ќе можат да дискутираат за свои гледишта на повеќе теми, да водат разговори со луѓе на кои англискиот им е мајчин јазик без големи потешкотии. Ќе го усовршат своето дотогашно познавање за веќе изучените граматички времиња, и ќе се запознаат со одредени дополнителни граматички термини кои ќе им бидат потребни за […]

Aнглиски јазик Б1

Преку оваа програма кандидатите ќе бидат во можност да дискутираат за повеќето теми од нивното секојдневие со граматички и смисловно точни реченици. Ќе го надоградат своето дотогашно познавање за граматичките времиња и ќе ја сфатат разликата помеѓу истите.

Aнглиски јазик А2

Преку оваа програма кандидатите ќе го збогатат својот речник со вокабулар кој е соодветен за ова ниво. Ќе се запознаат со основите на повеќе граматички времиња, и ќе можат истите да ги применуваат во реченици.

Англиски јазик А1

Со овој степен на англиски јазик кандидатите ќе се запознаат со основите на англискиот јазик. Со основниот вокабулар кој што ќе им биде потребен за да можат да создаваат прости но разбирливи реченици. Истите ќе се запознаат и со основите на граматиката кои подоцна ќе им го олеснат совладувањето на посложените граматички времиња.