ОДРЖУВАЧ НА ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА ЗА ПОГОН НА РУДАРСКА ОПРЕМА

Програмата овозможува работно оспособување за Електромеханичар за  погон на рударска опрема и истата е со  тромесечно времетраење, односно 320 часа  и опфаќа  64 часа стручно теоретски содржини во училница/кабинет и се во функција на практичната обука  која се реализира во Машинска хала. Стручно теоретската настава и практичната обука ја изведуваат наставници со долгогодишно искуство. Обуката […]

МЕХАНИЧАР ЗА РУДАРСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Програма Механичар за рударска механизација и опрема се темели на стандардите за занимањето и описот на работното место кои се постигнуваат преку обука со стручно теоретски содржини кои се реализираат во училница/кабинет и се во функција на практичната обука, која пак се изведува во работилница, на плато и рударска јама. Програмата е со времетраење од […]