Изработувач на машка и женска кошула

Програмата Изработувач на машка и женска кошула се состои од теоретски и практичен дел.Во теоретскиот дел програмата ги опфаќа следните содржини: основни антропометриски точки на телото значајни за утврдување на контролни мерки кој се користат при изработка на кошула. Да црта базна конструкција на машка и на на кошула и мерење на пропорционални и конструкциски […]

Германски јазик Б2.2

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на самостојно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото В2.1 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото В2.2, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Zertifikat Deutsch. Во фокусот на целите и задачите на програмата е […]

Германски јазик Б2.1

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на самостојно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото В1.2 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото В2.1, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Zertifikat Deutsch. Во фокусот на целите и задачите на програмата е […]

Германски јазик Б1.2

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на самостојно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото В1.1 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото В1.2, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Zertifikat Deutsch. Во фокусот на целите и задачите на програмата е […]

Германски јазик Б1.1

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на самостојно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото А2.2 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото В1.1, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Zertifikat Deutsch. Во фокусот на целите и задачите на програмата е […]

Германски јазик А2.2

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на основно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото А2.1 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото А2.2, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Start Deutsch 2. Во фокусот на целите и задачите на програмата […]

Германски јазик А2.1

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на основно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото А1.2 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото А2.1, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Start Deutsch 2. Во фокусот на целите и задачите на програмата […]

Германски јазик А1.2

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на основно ниво во хомогени групи со претходно предзнаење на нивото А1.1 и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото А1.2, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Start Deutsch 1. Во фокусот на целите и задачите на програмата […]

Германски јазик А1.1

Оваа програма е наменета за изучување на германскиот јазик на почетно ниво во хомогени групи без потребно предзнаење и според Европската референтна јазична рамка го опфаќа нивото А1.1, со што истовремено и го подготвува и оспособува слушателот за полагање на испитот Start Deutsch 1. Во фокусот на целите и задачите на програмата е изучувачот на […]

Англиски јазик Б2.2

Курсот по англиски јазик, осми степен, B2.2 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на високото средно B2.2 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на B2.1 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното […]

Англиски јазик Б2.1

Курсот по англиски јазик, седми степен, B2.1 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на високото средно B2.1 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на B1.2 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното […]

Англиски јазик Б1.2

Курсот по англиски јазик, шести степен, B1.2 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на средното B1.2 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на B1.1 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното ниво […]

Англиски јазик Б1.1

Курсот по англиски јазик, петти степен, B1.1 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на средното B1.1 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на A2.2 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното ниво […]

Англиски јазик А2.2

Курсот по англиски јазик, четврт степен, А2.2 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на почетното средно A2.2 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на A2.1 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното […]

Англиски јазик А2.1

Курсот по англиски јазик, трет степен, А2.1 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на почетното средно A2.1 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на A1.2 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното […]

Англиски јазик А1.2

Курсот по англиски јазик, втор степен, А1.2 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на елементарното A1.2 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои имаат претходно предзнаење од јазикот на A1.1 ниво. Тоа значи дека програмата е содржински последователна на претходното ниво […]

Англиски јазик А1.1

Курсот по англиски јазик, прв степен, А1.1 се спроведува по најнова програма која е наменета за изучување на англискиот јазик на почетното A1.1 ниво според Европската референтна јазична рамка и истата е соодветна за оние слушатели кои немаат (или имаат многу мало) предзнаење од англискиот јазик со цел стекнување основни познавања од јазикот и развивање […]

Англиски за работа на брод

Наставната програма е наменета за сите оние кои одлучиле да се пријават за работа на брод. Програмата е конципирана на тој начин што за краток временски период се подобруваат комуникациските вештини на англиски јазик во работната средина. Во неа се вклучени вокабулар и контексти специфични за работните ангажмани на брод. Секоја наставна единица нуди упатства […]

Деловен Англиски

Курсот е наменет за сите деловни луѓе кои сакаат да ги подобрат своите јазични вештини. Програмата е конципирана на тој начин што за кратко време ќе ви помогне да ја совладате деловната терминологија и да станете флуентни говорители на англискиот во разни деловни ситуации на пр. интеракција со колегите, деловните партнери и клиентите; водење преговори, […]

Англиски јазик Б – интензивен

Курсот за возрасни се состои од 8 основни нивоа кои според европската референтна скала одговараат на нивоата од А1 до В2, како и 2 професионални степени кои одговараат на нивоата C1 и C2. Наставата е посебно прилагодена за возрасните слушатели и во себе содржи внимателно конципирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 […]

Англиски јазик А – интензивен

Курсот за возрасни се состои од 8 основни нивоа кои според европската референтна скала одговараат на нивоата од А1 до В2, како и 2 професионални степени кои одговараат на нивоата C1 и C2. Наставата е посебно прилагодена за возрасните слушатели и во себе содржи внимателно конципирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 […]

Англиски јазик – стандарден

Курсот за возрасни се состои од 8 основни нивоа кои според европската референтна скала одговараат на нивоата од А1 до В2, како и 2 професионални степени кои одговараат на нивоата C1 и C2. Наставата е посебно прилагодена за возрасните слушатели и во себе содржи внимателно конципирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 […]

Вински советник

Програмата ВИНСКИ СОВЕТНИК е наменета за сите учесници во различните сегменти на винскиот сектор во Република Македонија. Програмата е наменета за оспособување на професионалци кои ќе се стекнат со познавања од сите области на винарството, почнувајќи од витикултурата и тероарот, преку процесот на производство, маркетингот, винските комуникации и ХОРЕКА секторот вклучувајки го и винскиот туризам. […]

Германски јазик А2

Општа цел: Со изучување на овој јазик учениците ќе стекнат напредни знаења од германскиот јазик, за земјите во кои се зборува јазикот, како и стекнување на комуникативни вештини. Посебни цели: Граматички: *да ja увежбаат употребата на сегашните и минатите времиња и да усвојат нови форми *да ja увежбаат употребата на основните реченици * да ja […]

Германски јазик A1

Општа цел: Со изучување на овој јазик учениците ќе стекнат основни знаења од германскиот јазик, за земјите во кои се зборува јазикот, како и стекнување на комуникативни вештини. Посебни цели: Граматички: *да ja увежбаат употребата на сегашните времиња и да усвојат нови форми *да ja увежбаат употребата на основните реченици * да ja увежбаат употребата […]

Англиски јазик Б1.1

На студентите на ова ниво им требаат свежи предизвици што ќе им помогнат да сфатат колку знаат и да го претворат своето пасивно знаење во активно заедно со постојано воведување на нови информации за јазикот. За да го зборуваат англискиот јазик со доверба на слушателите им се потребни: граматика, вокабулар и изговор. На овие три […]

Англиски јазик Б1

English File Intermediate (units 1-5) Средното (Intermediate) ниво е пресвртница за студентите:  во овој момент многу студенти навистина почнуваат да “полетуваат” во поглед на нивната способност да комуницираат. На студентите на ова ниво им требаат свежи предизвици што ќе им помогнат да сфатат колку знаат и да го претворат своето пасивно знаење во активно заедно […]

Англиски јазик А2.1

English File pre-intermediate (units 7-12) Во четвртиот степен на возрасните им се дава материјал што ќе го одржи нивниот ентузијазам и ќе ја надогради нивната самодоверба за да можат течно и со леснотија да комуницираат. За да го зборуваат англискиот јазик со доверба на слушателите им се потребни: граматика, вокабулар и изговор. На овие три […]

Англиски јазик А2

English File pre-intermediate (units 1-6) Во третиот степен на возрасните им се дава материјал што ќе го одржи нивниот ентузијазам и ќе ја надогради нивната самодоверба за да можат течно и со леснотија да комуницираат. За да го зборуваат англискиот јазик со доверба на слушателите им се потребни: граматика, вокабулар и изговор. На овие три […]

Англиски јазик А1.1

English File elementary  (units 7-12) Во вториот степен е планирано возрасните да ги зацврстат основите на англискиот јазик со што ќе добијат основа за понатамошна надградба, а исто така и да се поттикнат да зборуваат на англиски јазик и да се снајдат во секојдневни ситуации. За таа цел тие треба да се послужат со основните […]

Англиски јазик А1

English File elementary (units 1-6) Во првиот степен е планирано возрасните да се стекнат со основите на англискиот јазик со што ќе добијат основа за понатамошна надградба, а исто така и да се поттикнат да зборуваат на англиски јазик  и да се снајдат во секојдневни ситуации. За таа цел тие треба да послужат со основните […]

РАКУВАЧ НА ВИЉУШКАР

Главна цел на програмата е учесникот да стекне знаења, вештини и компетенции за управување со виљушкар и манипулација со различни видови стоки. Времетраењето на програмата е 180 часа од кои 40 часа теоретска обука, 124 часа се практична обука во реални работни услови и 16 часа се наменети за оценувањето. Теоретската обука се одвива во […]