Обука за специјалист во БИМ Технологија

Програмата Ревит Техничар е насочена кон стручно оспособување на кандидатите од областа на техниката и ги опфаќа сите дисциплини кои учествуваат во процесот на високоградба, како што се архитектура, градежништво, електротехника, термотехника, хидротехника и уште многу други дисциплини. Целта на програмата е преку теоретска и практична работа да ги обучи кандидатите за да можат активно […]

Обука за специјалист за видео продукција и анимација

Обуката за специјалист за видео продукција и анимација е насочена кон стручно оспособување на кандидатите за совладување компјутерски вештини од областа на дигиталната пост-продукција и движечката анимација. Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи софтверите за видео продукција и анимација во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот […]

Обука за специјалист за графички дизајн

Обуката за специјалист за графички дизајн е насочена кон стручно оспособување на кандидатите за совладување компјутерски вештини од областа на графичкиот дизајн. Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи софтверите за графички дизајн во функција на понатамошно образование и вклучување на пазарот на труд. По успешно завршување на програмата […]

Обука за специјалист за веб дизајн

Обуката за специјалист за веб дизајн е насочена кон стручно оспособување на кандидатите за совладување вештини од областа на веб дизајнот насочен кон корисникот. Главна цел на програмата е да го оспособи учесникот активно да ги користи новите принципи на дизајнирање насочени кон корисникот, техниките за веб оптимизација и аналитика, како и софтверите за веб […]

Англиски јазик за одредени професии

Програмата за овие курсеви е наменета за слушатели кои имаат познавање на јазикот. Поголем акцент се става на вокабуларот за професијата на слушателот како медицина, туризам, канцелариско работење.

Македонски јазик за странци

Оваа програма им овозможува на слушателите да ги научат основите на македонскиот јазик преку практични дијалози со разновиден вокабулар. Граматиката и пишувањето се учат во контекст.

Француски јазик Б2 и подготвеност за ДЕЛФ 2

Со оваа програма се врши подготовка за полагање на испитот DELF 2. Во наставата се употребува комуникативен приод, презентирање и вежбање на јазикот во контекст. Истовремено им се помага на слушателите да ги научат формалните и лингвистички аспекти на францускиот јазик, вклучувајќи правилна употреба на граматика, писмена и усна огранизација и презентација на текст. Има […]

Француски јазик Б1 и подготовка за ДЕЛФ

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња, да знаат зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и изговор […]

Француски јазик А2

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња, да знаат зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив присташ, исто како и новите зборови  кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и изговор […]

Француски јазик А1

Со програмата  слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно, минато и идно време, да знаат приближни зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите […]

Германски јазик – подготовка за Гете

Програмата нуди вежбање на способностите потребни за испитот, ги вежба клучните аспекти на граматиката и речникот. Цел на курсот е да го надгради разбирањето на слушателите и употребата на германскиот јазик потребни за испитот. Програмата нуди и совети за форматот на самиот испит и воведува ефективни стратегии за справување со посебните карактеристики на петте дела.

Германски јазик Б2

Програмата нуди вежбање на способностите потребни за испитот, ги вежба клучните аспекти на граматиката и речникот. Цел на курсот е да го надгради разбирањето на слушателите и употребата на германскиот јазик потребни за испитот. Програмата нуди и совети за форматот на самиот испит и воведува ефективни стратегии за справување со посебните карактеристики на петте дела.

Германски јазик Б1

Слушателите кои имаат однапред познавање на германскиот јазик ги подобруваат своите граматички знаења, конверзацијата и пишувањето на посложени текстови. Сето ова се постигнува преку зададените теми за разговор, читањето текстови и слушањето на многубројни интервјуа.

Германски јазик А2

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и изговор се […]

Германски јазик А1

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно минато и идно време со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување и […]

Англиски јазик BULATS

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно, минато и идно време со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање зборување и […]

Англиски јазик IELTS

Програмата за овој курс врши подготовка за совладување на сите делови од испитот: слушање, пишување, читање, граматика во конекст и конверзација.

Англиски јазик TOEFL

Програмата на овој курс врши подготовка за успешно совладување на сите делови од испитот: слушање со разбирање, читање со разбирање, граматика во контекст и пишување состав.

Англиски јазик Ц1

Програмата е наменета за слушатели кои се подготвуваат да го полагаат испитот SAE. Во курсот се обрнува посебно внимание на темите и способностите кои учениците ќе ги сретнат на испитот. Учебникот обрнува внимание и на типовите на задачите и им дава на учениците доволно насочени вежби. Овој курс става посебен акцент на пишувањето. Низ целиот […]

Англиски јазик Б2

Програмата е наменета за слушатели кои се подготвуваат да го полагаат испитот FCE. Освен што нуди вежбање на способностите потребни за испитот, се вежбаат и клучните аспекти на граматиката и речникот. Цел на курсот е да го надгради разбирањето на учениците и употребата на англискиот јазик потребни за FCE испитот. Исто така, книгата нуди и […]

Англиски јазик Б1

Програмата е наменета за слушатели со предзнаење на англискиот јазик. Тие се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат […]

Англиски јазик А2

Програмата е наменета за слушатели со предзнаење на англискиот јазик. Тие се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во главните граматички времиња со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и новите зборови кои се учат […]

Англиски јазик А1

Слушателите се оспособуваат да се изразуваат едноставно, но точно во сегашно, минато и идно време со зборови и фрази кои најчесто се употребуваат и се способни да се снајдат во различни практични ситуации. Кон граматиката има лесно применлив пристап, исто како и кон новите зборови кои се учат на организиран начин. Способностите за слушање, зборување […]

Подготовка за меѓународниот испит TOEFL

Подготвителниот курс помага одлично да се совладаат стратегиите за полагање на четирите делови на испитот: читање, слушање, зборување и пишување. Наставникот го води слушателот низ целиот процес на подготовка преку сеопфатни предавања за техниките и стратегиите на полагање, ги прегледува домашните задачи и есеите испратени преку имејл, укажува на најчестите синтаксички и граматички грешки при […]

Подготовка за меѓународниот испит IELTS

Подготвителниот курс помага одлично да се совладаат стратегиите за полагање на четирите делови на испитот: читање, слушање, зборување и пишување. Наставникот го води слушателот низ целиот процес на подготовка преку сеопфатни предавања за техниките и стратегиите на полагање, ги прегледува домашните задачи и есеите испратени преку имејл, укажува на најчестите синтаксички и граматички грешки при […]

Англиски јазик

Курсот за возрасни се состои од 8 основни нивоа кои според европската референтна скала одговараат на нивоата од А1 до В2. Наставата е посебно прилагодена за возрасни слушатели и во себе содржи внимателно конципирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 дела: граматика, зборовен фонд, слушање, изговор, пишување и зборување, како и видео […]

Германски јазик

Курсот за возрасни се состои од осум основни нивоа кои според европската референтна скала одговараат на нивоата од А1 до В2. Наставата е посебно прилагодена за возрасни слушатели и во себе содржи внимателно конципирани тематски единици од секојдневни животни ситуации поделени на 6 дела: граматика, зборовен фонд, слушање, изговор, пишување и зборување, како и видео […]