Рецепциски службеник

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Главна цел на програмата е учесникот да се стекне со знаења, вештини и способности од областа на работењето во хотелските објекти, техниката на работење на приемното одделение во објектите за сместување – рецепциската служба во сместувачките објекти и да се оспособат за нејзина практична примена.

 

Начинот на реализација на програмата е преку теоретска и практична обука.

 

Времетраењето на програмата за реализација на програмата е 225 часа од кои 70 часа се стручна теорија, 140 часа се практична обука во реални работни услови и 15 часа се наменети за оценување.

Вреднувањето на постигнувањето на учесникот се спроведува по завршувањето на теоретскиот дел преку проверка на стекнатото знаење, а по завршувањето на практичната обука следи и завршен испит преку кој ќе се дефинираат стекнатите вештини и компетенции. По успешно положен завршен испит учесникот се стекнува со сертификат Рецепциски службеник.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

 • планира, подготвува и изведува работи во приемното одделение;
 • организира работни активности и применува правила за убаво однесување;
 • врши резервации за соби и други услуги;
 • пречекува и сместува гости во сместувачките капацитети;
 • комуницира со гостите и деловните соработници, пред, за време на престојот и потоа;
 • дава информации на гостите за услугите, цени и начин на плаќање;
 • пресметува, врши наплата и издава сметки за користени услуги;
 • се грижи за багажот и другите лични работи на гостите за време на целиот престој;
 • врши проверка на квалитетот на извршената работа;
 • ги пријавува и одјавува гостите во подрачните единици на МВР;
 • подготвува и води работна документација, извештаи, прегледи за слободни и зафатени соби;
 • подготвува дневни извештаи за хотелската домаќин/ка, број на оброци во кујна, мини бар и техничка служба;
 • отклонува дефекти и изнаоѓа решенија;

применува прописи за заштита при работа и заштита на животната средина.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Учесникот да има завршено најмалку средно образование

 

Возраст над 18 години, да биде во добра здравствена состојба, подготвеност за работа во смени, подготвеност за работа за време на викенди, државни и верски празници, познавање на странски јазик, работа со компјутери.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

70

Пракса

140

Оценување

15

Вкупен број на часови

225

По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

 • планира, подготвува и изведува работи во приемното одделение;
 • организира работни активности и применува правила за убаво однесување;
 • врши резервации за соби и други услуги;
 • пречекува и сместува гости во сместувачките капацитети;
 • комуницира со гостите и деловните соработници, пред, за време на престојот и потоа;
 • дава информации на гостите за услугите, цени и начин на плаќање;
 • пресметува, врши наплата и издава сметки за користени услуги;
 • се грижи за багажот и другите лични работи на гостите за време на целиот престој;
 • врши проверка на квалитетот на извршената работа;
 • ги пријавува и одјавува гостите во подрачните единици на МВР;
 • подготвува и води работна документација, извештаи, прегледи за слободни и зафатени соби;
 • подготвува дневни извештаи за хотелската домаќин/ка, број на оброци во кујна, мини бар и техничка служба;
 • отклонува дефекти и изнаоѓа решенија;

применува прописи за заштита при работа и заштита на животната средина.

Датум на верификација

01/08/2018

-

Шминкер

ШМИНКЕР

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content