Пожарникар

Понудувачи на услуги

ОПИС НА ПРОГРАМА

Програмата се заснова на стандарди потребни за  сaмостојно извршување на работите и работните задачи пожарникар, во непосредно учество во спроведување на мерките  за заштита од пожар, спречување на настанување на пожар и експлозии, локализирање и гасење на пожари, спасување на имоти и лица загрозени од пожар и елементарни непогоди. Истата   е со четири месечно времетраење, или 400 часа, а се состои од тематски целини за теоретска настава и практична обука. Часовите по теоретска настава се реализираат во опремени училници/кабинети, а практичната обука во  кабинет и во реални услови во единица за противпожарна заштита.

Практичната обука и вежбите се во функција на оспособување на учесникот за непосредно учество  во гасење на пожари, спасување на луѓе и материјални добра, давање на дневни извештати за  настаните, појавите и промените  за кои се води евиденција, да применува професионална комуникаци со луѓе и институции, тимски да работи и доживотно да учи и усовршува .

По завршувањето на програмата учесниикот полага завршен испит пред комисија, а по успешното завршување на испитот се стекнува со уверение за стручна оспособеност за пожарникар  по верификувана програма.

Учесникот во оваа програма може вертикално да напредува во програми од повисоко ниво  за ова занимање.

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

Учесникот  по успешното завршување на програмата ќе може да работи во противпожарна бригада ќе објаснува индикации и контраиндикации од правовремена противпожарна заштита, ќе изведува разни зафати на рушење, сечење, разбивање, ќе може да одбира и правилно да  ги применува разните потребни средства и опрема за гасење на пожар, спречување на пожaри и експлозии, да спасува лица и имот, ќе може да  согледува индикации и контраиндикации од пожари и избувнување на нови, професионално ќе ракува со апарати и опрема за гасење, ќе применува високи морални норми при работата, тимски ќе работи, соработува и помага и доживотно ќе се усовршува и напредува во занимањето.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Завршено тригодишно или четригодишно образование образование и 16 годишна возраст. Психофизички здрав со добри природни  стекнати и развиени, вид, слух, осетливост на поместувања и промена на отпорот, одмерување на напорот потребен за различни работи и зафати

Личност со емоционална стабилност, храброст, присебност, среденост и самоконтрола.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Времетраење на програма

Теорија

Вкупен број на часови

149

Пракса

238

Оценување

13

Вкупен број на часови

400

Учесникот  по успешното завршување на програмата ќе може да работи во противпожарна бригада ќе објаснува индикации и контраиндикации од правовремена противпожарна заштита, ќе изведува разни зафати на рушење, сечење, разбивање, ќе може да одбира и правилно да  ги применува разните потребни средства и опрема за гасење на пожар, спречување на пожaри и експлозии, да спасува лица и имот, ќе може да  согледува индикации и контраиндикации од пожари и избувнување на нови, професионално ќе ракува со апарати и опрема за гасење, ќе применува високи морални норми при работата, тимски ќе работи, соработува и помага и доживотно ќе се усовршува и напредува во занимањето.

Датум на верификација

08/11/2017

-

ЛОГИРАЈ СЕ

Skip to content