• ЛОКАЦИЈА

  • КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПРОГРАМА

Фризер за жени и мажи
Главна цел на програмата е учесникот  да стекне знаења, вештини и компетенции зазанимањето Фризер и да се […]
Верификувана