Милеу контакт
Асоцијација за истражување и едукација ТЕРА
Тренинг Центар ЦЕС
Здружение за бизниси и консултанти КРЕАЦИЈА Скопје
Гси Интернатионал,подружница ЕУДКАЦИЈА МК
ТРОПИК-БЕЛЕЦА – КОЗМЕТИЧКО СТУДИО
Средно училиште на град Скопје „8-ми Септември“
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ТЕКТРАНС 2016 – СКОПЈЕ
Општинска јавна установа Отворен граѓански универзитет за доживотно учење “Крсте Мисирков„ – Битола
Општина: Битола
POINTED- QENDRA PËR TRAJNIM DHE ZHVILLIM ПОИНТЕД- ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И РАЗВОЈ
Општина: Тетово
Друштво за производство, трговија и услуги Фортекс Груп Дооел увоз-извоз
Отворен гараѓански универзитет за доживотно учење Тетово
Друштво за производство, трговија и услуги Камбурис и Барба ДОО Увоз-Извоз Скопје Подружница: Организација за бизнис образование КОНЦЕПТ.
Државен училишен центар за образование и рехабилитација „Партенија Зографски“ Скопје
Отворен граѓански универзитет за доживотно учење Тетово
Општина: Тетово
СТУДИО ФЕШН МИЦЕВИ ДООЕЛ
КАНАР ДЕНИ ИНЖЕНЕРИНГ – ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР
Регионална занаетчиска комора Битола
Општина: Битола
Друштво за интелектуални и образовни услуги Виртуал-М дооел Куманово
Општина: Куманово
Автосообраќаен училишен центар „Боро Петрушевски“ на град Скопје
Центар за стручно оспособување при Федерација на планинарски спортови на Македонија (ФПСМ)
Општинско средно техничко училиште „Наце Буѓони“ Куманово
Општина: Куманово
Друштво за производство и трговија со модна конфекција ОКИТЕКС ДОО Скопје Подружница ОКИТЕКС ТРЕНИНГ ЦЕНТАР Скопје
“Средно Економско и Правно Училиште на Град Скопје Арсени Јовков) СЕПУГС Арсени Јовков-Скопје”
Друштво за производство трговија и услуги Силотер ДОО Струмица
Друштво за производство и трговија БАТО ЕНД ДИВАЈН ГРАФИКС ЦЕНТАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ПРИВАТНА ОБРАЗОВНА УСТАНОВА – ОТВОРЕН ГРАЃАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ – ВАНЧО ПРЌЕ ШТИП
Друштво за производство, трговија и услуги Контеса – Крмови ДООЕЛ Штип – Подружница Образовен центар за фризерско-козметички услуги КОНТЕСА Штип
Друштво за обука и академија за фризери ФРИДА ДООЕЛ
Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес
Општина: Велес
ДУРДМОВ Димитар Влахов – Скопје
Македонски центар за наука, истражување и едукација – Сојуз на стопански комори на Македонија
Ауто Цем Едукација – Тетово
Силотер Академија с.Водоча Струмица
Академија за фризери и козметичари ДИАМОНД-БЕАУТИ Тетово
Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Неготино“ од Неготино
Општина: Неготино
Центар за обука ДИВАЈН Скопје
Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово,Подружница МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО –СОКОВИ ДОО Скопје
Образовен центар за фризерско-козметички услуги Контеса Штип
Центар за обука БАТО ЕНД ДИВАЈН Скопје
Градба Интарнационал ДОО
Центар за стручно оспособување УНИПЛАСТ Струга
Општина: Струга
ТЕХНОГУМА ДОО, Скопје
Ресторан Ореов лад Сузана Нестор Стојковска
Окитекс Тренинг Центар Скопје
Баргала АД Штип Одделение за едукација на возрасни
Трговско друштво за вработување на инвалидизирани лица-заштитно друштво за вршење на градежни и занаетски работи ГРАДИТЕЛ ДОО Штип
Центар за образование и обука „ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА“ Битола
Општина: Битола
Академија „БЕЛЛЕЗЗА“ – Струга
Општина: Струга
Македонски центар за наука, истражување и едукација – Сојуз на стопански комори на Македонија
ХИПА ДООЕЛ Скопје-модно студио ЛИА
Регионална занаетчиска комора Велес
Општина: Велес
ПВПУ „Еуро Колеџ“ Куманово
Општина: Куманово
Специјал Семинар ДООЕЛ
СОТУ “Ѓорѓи Наумов” – Битола
Општина: Битола
Друштво за друго образование, менаџмент и консалтинг услуги Тренинг центар Ц.Е.С. – Скопје
Едукативен центар АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР ДООЕЛ – Скопје
Модус – Центар – Скопје
Работнички универзитет “Благој Страчковски”-Велес
Општина: Велес
Академија Кармен ексклузив – Битола
Општина: Битола
Поли Проект Инженеринг Доо – Штип
Шато Камник тренинг центар – Скопје
Здружение за унапредување на условите за грижа и сместување на стари и изнемогнати лица “Хуманост” – Скопје
Институт за развој на заедницата – Тетово
Академија Боди М – Битола
Општина: Битола
СГГУ на ГС “Здравко Цветковски” – Скопје
Прв приватен Универзитет ФОН – Скопје
Здружение за едукација за заштита од пожари ПЕГАЗ-ЕДУ – Битола
Општина: Битола
Занаетчиска комора – Скопје
Друштво за едукација угостителство и услуги БИЗНИС ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И ОБУКИ – ОХРИД
Приватна научна установа ИНСТИТУТ ЗА СОВРЕМЕНИ КОМПОЗИТИ И РОБОТИКА Прилеп
Здружение на фризер ХЕАР ФЕШН ГРУП Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги БЕБЕ КОМЕРЦ – АКАДЕМИЈА СТИЛ
Општина: Битола
Средно Медицинско Училиште на град Скопје д-р Панче Караѓозов – Скопје
Средно стручно општинско училиште “Киро Бурназ” – Куманово
Општина: Куманово
Работнички универзитет “Јоска Свештарот” -Струмица
Работнички универзитет “Пере Тошев” – Прилеп
Нетинг Скул