Izbori

Упатства за начинот на постапување за време на изборен процес

Упатство за начинот на постапување на министерствата,другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес Упатство за начинот на постапување

Упатство за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес Упатство за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес

IMG_20170912_100159

Ngjarje promovuese për projektin Erasmus + “Mbështetje për krijimin e politikave në arsimin e të rriturve”

Në Nëntor 2015, Qendra për arsimin e të rriturve, si Kordinator Kombëtar për zbatimin e Agjendës Europiane për arsimin e të rriturve, realizoi projektin Erasmus + “Mbështetje për krijimin e politikave në arsimin e të rriturve”. Ky projekt është në kuadër të Veprimit të Kordinatorëve Kombëtar për zbatimin e Agjendës Europiane për arsimin e të rriturve. Si rezultat i këtij projekti, u zhvillua bazë të dhënash( Sistem informativ) për ofruesit e shërbimeve dhe programet e posaçme për arsimin e të rriturve, gjegjësisht trajnimet që zhvillohen në Republikën e Maqedonisë.
Gjithashtu ky sistem informativ do të mundësoj të kemi një pasqyrë më reale se çfarë trajnimesh ofrohen nga ofruesit e shërbimeve, çfarë kualifikimesh kërkohen nga tregu i punës, dhe çfarë trajnime kanë mundësi të ndjekin personat e interesuar.
Prezentimi i Sistemit informativ para palëve të përfshira sot në Shkup, ditët në vijim vazhdon në: Tetovë, Gostivar, Strumicë, Manastir, Shtip

2017-09-12 08.40.45 (1)

Përmbarim i arsimit të mesëm profesional për të rriturit

IP Qendra për arsimin e të rriturve në bashkëpunim me shkollat e mesme profesionale nga komunae e ndryshme filloi realizimin dhe finansimin e gjeneratave te reja në projektit “Përmbarim të arsimit të mesëm profesional për të rriturit“. Në hapsirat e QARr me datë 11.09.2017 (e hënë) u realizua takim në mes drejtorit të QARr Lindita Qazimi dhe drejtorëve të shkollave të mesme profeionale nga komuna e Tetovës, Cairit, Gostivarit, Prilepit dhe Sarajit

Takimi ishte me karakter informativ, duke shkëmbyer informacione dhe përvoja nga (gjenerata) projekte te realizuara paraprakisht, u bisedua edhe për mënyrën dhe rjedhën e projektit, mënyrën e nenshkrimit të marveshjeve me kandidatët që do të marin pjesë, mënyra e financimit, kohëzgjatja, e deri ne finalizim të tënjejtit.

IMG_20170508_121113

Vizitë studimore në Helsinki,Finland.

Në nëntor te vitit 2015 Qendra per arsimin e të rriturve ka filluar implementimin e projektit të  Erasmus + Mbështetje të zhvillimit të politikave në arsimin e të rriturve. Ky projekt është pjesë e Veprimit për zbatimin kombëtar të Agjendës Evropiane për arsimin e të rriturve. Si rezultat i këtij projekti do të zhvillohet bazë e  të dhënave që do të mundësojë ndjekjen e arsimimit të të rriturve,respektivisht trajnimet të cilat realizohen në republikën e Maqedonisë nga provajeder (ofrues sherbimesh) te ndryshëm .

Ne kuadër  të projektit një ndër aktivitetet e realizimit ishte edhe një vizitë studimore me qëllim të analizohen praktikat më të mira të vendeve te BE-së,me këtë rast me datë 07-11.05.2017 të punësuarit e QARr realizuan vizitë studimore në Helsinki,Finland.

Në kuadër të kësaj vizite u realizuan disa takime edhe atë në Ministrinë e arsimit të Finlandës,ku patëm nderin të na prezentohet sistemi arsimor në Finlad,arsimi formal dhe ai joformal,gjithashtu ishte me shumë interes prezentimi që tregoj se si ishte realizuar një projekt ku ishin bashkuar gjitha portalet dhe bazat e univerziteteve,shkollave të mesme dhe fillore dhe institucioneve për arsimin e të rriturve në një portal dhe bazë te vetme nga ku  më lehtë do të pregatiteshin të dhëna statistikore në nivel shtetëror.

Gjithashtu u vizituan disa ofrues të shërbimeve për arsimin e të rriturve,një shembull i mirë ishte “Omnia” një ndër provajderët më të njohur në Finland,të cilët na prezentuan metodat e trajnimeve,mënyrën e finansimit të trajnimeve çertifikimin si dhe njohjen e aftësive paraprake të kursistëve.

 

rm.ks

Shkëmbim bilateral mes R.Maqedonisë dhe R.Kosovës në fushën e arsimit për të rritur

Më datë 04.05.2017 (e enjte) në Qendrën për arsimimin e të rriturve në Shkup,u zhvillua takim me qëllim shkëmbimin bilateral dhe profesional mes R.Maqedonisë dhe R.Kosovës me temën: arsimimi i të rriturve në vend – aktualiteti dhe sfidatë në të ardhmen, në këtë kontekst kolegët nga R.e Kosovës patën rastin të informohen më shumë për institucionin tonë, punën tonë dhe kontributin në fushën e arsimit për të rritur në R.e Maqedonisë, ky takim ishte një nga aktivitetet e seminarit të organizuar nga DVV International dhe Qendra për mësim të përjetshëm në Shkup.

СТРАТЕГИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ 2016-2020

Експертски тим во рамките на ИПА проектот „Зајакнување на доживотното учење преку модернизација на системите за стручното образование и обука и образование на возрасните“, во соработка со Центарот за образование на возрасните и во консултација со социјалните партнери, невладините организации и релевантни чинители во областа на образованието на возрасните изготви нацрт-верзија на Стратегијата за образование на возрасните. Со зел заокружување на процесот на јавна расправа, пред да биде финализирана нацрт-верзијата на Стратегијата ја презентираме  на пошироката јавност. Ве молиме Вашите мислења и коментари да ги доставите до Маријана Матаке, клучен експерт за доживотно учење и образование на возрасните, на следната адреса: mariana.matache@britishcouncil.org.mk најдоцна до 27.01.2017 година.

Документот:

ae_strategy_mk_final

15224814_10207871722255014_1917820607_o

Konferencë “Si të bëjmë të mësuarit të dukshëm: Strategjitë për implementimin dhe vlerësimin e mësimit jo-formal dhe informal”

Në këtë Konferencë morën pjesë më shumë se 200 përfaqësues të institucioneve dhe organizatave të ndryshme të Europës, duke përfshirë politikëbërës,ekspertë që punojnë në implementimin e proceseve të validimit, studiues dhe pjesmarës  të tjerë. Konferenca u mbajt në Selanik, Greqi, 28 dhe 29 nëntor 2016, e cila u organizua nga CEDEFOP.

Qëllimi i kësaj konference ishte për të ndarë përvojat në lidhje me vlerësimin e mësimit jo-formal dhe informal, për të cilën shumica e pjesëmarrësve u pajtuan se është një nga prioritetet për uljen e papunësisë, përmirësimin e kualifikimeve të të rriturve si dhe për të rritur cilësinë e jetesës.

Temat kryesore të konferencës ishin:

– Validimi i emigrantëve

– Validimi për të papunët ose të atyre që janë në rrezik për të qenë të papunë

– Validimi i të rriturve me kualifikim të ulët

– Validimi për të punësuarit

Në Konferenë morën pjesë pesë përfaqësues të Qendrës për arsimin e të rriturve dhe dy përfaqësues të Qendrës për mësim gjatë gjithë jetës.

mostar

“Ndërtojmë ura për arsimin e të rriturve”

Konferencë e dytë ndërkombëtare “Ndërtojmë ura për arsimin e të rriturve” u mbajtë në Mostar,Bosnjë dhe Hercegovinë,më datë 20 deri 23 tetorë 2016,e organizuar nga DVV – internacional Bon,në kuadër të projektit “Zhvillimi I arsimit për të rritur në Europën Juglindore”.

Qëllimi I kësaj conference ishte shqyrtimi I gjendjes momentale I sistemit të arsimit për të rritur,me focus definimin e prioriteteve në periudhën e ardhshme.

Ky eveniment për herë të parë u organizua në Lublanë në vitin 2015 nga ana e qendrës për Andragogji Lublanë,këte vitë në Mostar,Bosnjë Hercegovinë kurse në vitin 2017 organizatorë do të jetë R. e Maqedonisë.

Delegacioni nga Maqedonia ishte I përbër nga anëtarë të këtyre institucioneve:IP Qendra për arsimin e të rriturve,Qendra për arsim gjatë gjithë jetës dhe nga profesorë të fakultetit Filozofik.

mon

“Përforcimi i mësimit gjatë gjithë jetës nëpërmjet Modernizimit të Arsimit Profesional dhe Trajnimit dhe Edukimit në sistemin e Arsimit për të rritur”

Me datë 21.09.2016 drejtoresha e QARr z-a Lindita Qazimi do të marë pjesë në prezentimin e projektit   ” Përforcimi I mësimit gjatë gjithë jetës nëpërmjet Modernizimi të Arsimit Profesional dhe Trajnimit dhe Edukimit në sistemin e Arsimit për të rritur” I cili do të mbahet në Holliday In,ku të pranishëm do të jenë Ministri i Arsimit dhe Shkencës, z. Pishtar Lutfiu, Shefi i Operacioneve të Delegacionit të Bashkimit Evropian, z. Nicola Bertolini, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, z. Charles Garrett dhe Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë, z-a Christine D. Althauser,kurse prezentimi I projektit do të bëhet nga Udhëheqës i Ekipit të Projektit /z. Stephan John dhe, znj. Mariana Matache.

 Objektivi i përgjithshëm I këtij projekti është të kontribuojë në forcimin e një sistemi gjithëpërfshirës dhe të integruar të arsimit gjatë gjithë jetës,sistem me fokus në Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve, si dhe një lidhje dinamike midis arsimit dhe ndryshimet në sferën sociale dhe në tregun e punës.

Gjithashtu znj.Lindita Qazimi në të njejtën ditë 21.09.2016 në zyrat e Qendrës për arsimin e të rriturve Shkup,do të pres në takim Drejtorin Rajonal për Kaukaz dhe Turqi të DVV Internacional z. Matthias Klingenberg ku do të prezantoj  bashkëpunimin dhe partneritetin si dhe projektet në vazhdim për zhvillimin e arsimit të rriturve në R.e Maqedonisë.

img_20160906_100126

Vizitë studimore në Bonn

Në nëntor te vitit 2015 Qendra per arsimin e të rriturve ka filluar implementimin projektit të  Erasmus + Mbështetje të zhvillimit të politikave në arsimin e të rriturve. Ky projekt është pjesë e Veprimit për zbatimin kombëtar të Agjendës Evropiane për arsimin e të rriturve. Si rezultat i këtij projekti do të zhvillohet bazë e  të dhënave që do të mundësojë ndjekjen e arsimimit të të rriturve,respektivisht trajnimet të cilat realizohen në republikën e Maqedonisë nga provajeder (ofrues sherbimesh) te ndryshëm .

Ne kuadër  të projektit një ndër aktivitetet e realizimit ishte edhe një vizitë studimore me qëllim të analizohen praktikat më të mira të vendeve te BE-së,me këtë rast pas kerekesës tonë si QARr në disa vende, R.e Gjermanisë ju pergjigjë kërkeses tonë dhe ofroj ndihmë për organizimin e vizitës tonë. Disa nga të punesuarit e IP Qendrës për arsimin e të rriturve gjithashtu të angazhuar në implementimin e projektit realizuan një vizitë studimore me datë 05-07.09.2016 në Bonn të R.Gjermanisë përkatesisht në Institutin Gjerman për arsimin e të rriturve  me qëllim këmbimin e përvojave në organizimin dhe ndjekjen e arsimit për të rritur ne shtetin perkatës.Takimi u realizua në hapsirat e Institutit Gjerman per arsimin e te rriturve-Bonn,  ku u pritëm nga drejtoresha e këtij Instituti z-a. Bettina Pröger ,kurse me punën e qendrës na prezentoi z-a.Ambos  Ingrid, z-a. Dr. Reichart Elisabeth gjithashtu edhe  z.Goran Jordanoski i cili na prezentoi instrumentin ProfilPASS që përdoret nga konsultantët për orientim profesional, si dhe u pergjigjën pyetjeve tona në lidhje me projektin të cilin jemi duke e realizuar.

eu-logo1