Центар за образование и обука „ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА“ Битола
Имејл:blagoj_trajkov@yahoo.com
Тел:075/764-900
Адреса:Панде Кајзерот 50
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:приватен, јавен
Работнички универзитет:не
Јазици:Македонски
Прилози: Download