Трговско друштво за вработување на инвалидизирани лица-заштитно друштво за вршење на градежни и занаетски работи ГРАДИТЕЛ ДОО Штип
Имејл: doo-graditel@t-home.mk; vlatkoangelov@hotmail.com
Тел:071/264-428 /070/374-544
Адреса:бул.Гоце Делчев бр.38
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:приватен
Работнички универзитет:да
Јазици:Македонски
Прилози: Download