Општинско средно техничко училиште „Наце Буѓони“ Куманово
Имејл:/
Тел:/
Адреса:/
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:јавен
Работнички универзитет:не
Јазици:Албански, Македонски
Прилози: Download