Здружение за унапредување на условите за грижа и сместување на стари и изнемогнати лица “Хуманост” – Скопје
Имејл:contact@humanost.org.mk;edukacija@humanost.org.mk
Тел: 116 02/ 2666 113 моб.077 963 672
Адреса:Ул.Призренска 50/2
Кучевачка Бања
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:приватен
Работнички универзитет:не
Јазици:Албански, Македонски, Турски, Ромски
Прилози: Download