Занаетчиска комора – Скопје
Имејл:info@zkomora.com.mk snezana.denkovska@zkomora.com.mk
Тел:071/991 981
Адреса:ул.Битпазарска бр.12
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:јавен
Работнички универзитет:да
Јазици:Албански, Македонски, Турски, Ромски
Прилози: Download