Друштво за производство, трговија и услуги Фортекс Груп Дооел увоз-извоз
Имејл:fortexgrup@gmail.cоm
Тел:070/668-773
Адреса:ул. Тајмишка бр.54
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:приватен
Работнички универзитет:да
Јазици:Албански, Македонски
Прилози: Download