Друштво за производство, трговија и услуги Камбурис и Барба ДОО Увоз-Извоз Скопје Подружница: Организација за бизнис образование КОНЦЕПТ.
Имејл:lencezikova@gmail.com
Тел:072 22 88 04
Адреса:Бул.Партизански Одреди 17/1-16 Скопје
Верифицирана:да
Лиценца:
Вид:приватен
Работнички универзитет:не
Јазици:Македонски
Прилози: Download