Jавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Производител на леб, бурек и бели пецива (2 извршители).

Врз основа на член 21-б став 4 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15 и 30/16) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Производител на леб, бурек и бели пецива (2 извршители). Read more

Jавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Готвач во угостителски објект (2 извршители).

Врз основа на член 21-б став 4 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15 и 30/16) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Готвач во угостителски објект (2 извршители). Read more

Јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Ѕидар / Фасадер за староградски и за класични градби (2 извршители).

Врз основа на член 21-б став 4 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14 ,146/15 и  30/16) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Ѕидар / Фасадер за староградски и за класични градби (2 извршители). Read more

Јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Слаткар (2 извршители).

Врз основа на член 21-б став 4 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 07/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15 и 30/16 ) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Слаткар (2 извршители). Read more

Jавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Заварувач (2 извршители).

Врз основа на член 21-б став 4 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15 и 30/16) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Заварувач (2 извршители). Read more

Jавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Пожарникар(2 извршители).

Врз основа на член 21-б став 4 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15 и 30/16) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Пожарникар(2 извршители). Read more

Jавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Цвеќар (2 извршители)

Врз основа на член 21-б став 4 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15 и 30/2016) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Цвеќар (2 извршители). Read more

Jавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Негувателка на деца

Врз основа на член 21-б став 4 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14,144/14, 146/15 и 30/16) ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје распишува јавен оглас за избор на надворешен соработник за користење интелектуални услуги за програмата Негувателка за деца

(2 извршители).

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следниве услови:

 • да имаат најмалку високо образование од областа;
 • да имаат најмалку 5 години работно искуство во настава во соодветната област или
 • најмалку 10 години работно искуство во соодветната област.

Заинтересираните кандидати треба да достават:

 1. Пријава за членови на комисии која треба да содржи:
  • име и презиме,
  • работно место,
  • адреса на работно место,
  • адреса на живеење,
  • телефонски број за контакт и
  • степен и вид на стекнатото образование;
 2. Кратка биографија.

Потребната документација кандидатот да ја достави до архивата на :

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје

ул. Димитрие Чуповски бр.13

1000 Скопје

или на е-пошта: contact@cov.gov.mk

со назнака за избор на надворешен соработник

рок од 10 дена од денот на објавување на огласот.

Некомплетирани и ненавремени доставени документи нема да бидат земени во постапна за одлучување.

Публикуван на: 26.02.2016 година

Прием на апликации до: 06.03.2016 година

Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот

ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ – СКОПЈЕ

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, за мерката Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на трудот, ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје, на ден 24.02.2016 година, распишува

 

ЈАВЕН ОГЛАС

до

верификувани спроведувачи на обука (приватни компании, стопански и занаетчиски комори, средни стручни учулишта и други верификувани спроведувачи на обуки)

ЈУ  Центар  за  образование  на  возрасните  –  Скопје  распишува  оглас  за  избор  на верификувани спроведувачи на обука (приватни компании, стопански и занаетчиски комори, средни стручни учулишта и други верификувани спроведувачи на обуки) за   образование   на   возрасни   за   реализација   на   мерката  Обука за задоволување на побаруваните занимања на пазарот на труд во рамки на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за 2016 година

На  Јавниот оглас може  да  се  пријават верификувани спроведувачи на обука кои ќе  ги  реализираат следниве програми по градови:

– Шивач – Скопје, Прилеп

– Кројач – Скопје

– Келнер – Скопје, Битола

– Готвач – Скопје, Битола

– Пекар – Скопје

– Рецепционер – Скопје

– Бравар – Велес

– Заварувач – Велес, Битола,

– Столар – Скопје, Куманово

– Ѕидар – Битола, Штип, Струмица

– Гипс-монтер – Штип, Струмица

– Дом мајстор – Скопје

– Ракувач со градежна механизација – Битола, Струмица

– Сервисери за машини за шиење – Штип, Берово

– Фризер – Скопје, Битола, Тетово, Штип, Струмица, Струга

– Изработувач и монтажер на градежна столарија – Куманово, Струмица, Штип, Битола

– Нега на стари лица – Скопје, Битола, Крушево, Струга, Штип, Струмица, Куманово, Кавадарци, Радовиш

– Стаклопластичар – Струга

– Металостругар – Скопје

– Металоглодач – Скопје

– Гумар – Скопје

– Фасадер – Скопје, Штип, Битола, Струмица

– Слаткар – Скопје

– Монтер и инсталатер на сончеви панели – Скопје

– Службеник во книговодство – Скопје, Куманово

– Туристичко-агенциски службеник – Скопје

– Шминкер – Битола, Тетово

– Педикир / маникир – Битола, Струга, Штип

– Козметичар – Скопје, Битола

– Филигранист – Скопје

– Изработувач на накит од злато – Скопје

– Млекопроизводител – Свети Николе.

 

Заинтересираните врификувани спроведувачи треба да ги исполнуваат следните услови:

–     да имаат добиено решение за верификација за горенаведената програма од ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје;

–     да имаат документ за регистрирана дејност – образование на возрасни;

–     да располагаат со стручен кадар кој ќе ја спроведува програмата;

–     да  имаат добиено решение за верификација институција од Министерство за образование и наука, до започнување на обуката.

 

Заинтересираните верификувани спроведувачи кои ќе бидат селектирани за изведување на обука ќе добијат 30.000,00 денари паричен надомест по обучено лице.

Пријавата  за учество во мерката може да се најде на интернет страната на ЈУ Центар за образование на возрасните (www.cov.gov.mk) и заедно со потребната документација се доставува најдоцна до 31.03.2016 година до архивата на:

 

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје ул. Димитрие Чуповски бр. 13

1000 Скопје

Некомплетираните  и  ненавремено  доставени  документи  нема  да  бидат  земени  во постапка за одлучување.

ЈУ Центар за образование на возрасните – Скопје

Пријава за провајдер,Paraqitja (Овде може да ја симнете пријавата)