г-ца Линдита Ќазими

Директор

 

Константин Христовски

Раководител на сектор за креирање политики, планирање и промоција

konstantin.hristovski@cov.gov.mk

 

Маја Крстевска

Раководител на одделение за подготвување и усвојување на програмите

maja.krstevska@cov.gov.mk

 

Маја Корубин

Раководител на одделение за обука на обучувачи и наставници, личен развој и професионална ориентација

maja.korubin@cov.gov.mk

 

Ирена Милков

Раководител на одделение за изработување на стандарди, процедури и критериуми

irena.filipovska@cov.gov.mk

 

Мевлуде Сејдиовска

Самостоен референт – технички секретар на директорот, архивар

 

Халит Јонузи

Помлад соработник за информатичка подршка

 

Емилија Иванович


Советник за подготвување и усвојување на програмите

 

Лилјана Лазова


Помлад соработник за евалуирање програми за неформално образование

 

Мевлане Неџипи


Советник за изработување на стандарди, процедури и критериуми

 

Мирије Лута

 Помлад соработник

 

Лабинота Нуредини

 Соработник

 

Раметула Абдураими

Помлад соработник во одделение за за подготвување и усвојување на програмите

r.abduraimi@cov.gov.mk

 

Маја Бошковска

Помлад соработник

 

Охридија Спасева

Самостоен референт – технички секретар

ohridija.spaseva@cov.gov.mk

 

Нермин Ахмети

Самостоен референт за административни работи

nermin.ahmeti@yahoo.com